© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   02.12.2014

Projekt POIiŚ: Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie, 2014–2015

Od października 2014 r. do września 2015 r. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zrealizowało kolejny projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe”, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym.

Zgodnie z przyjętym Harmonogramem Realizacji Projektu inwestycja została zakończona do dnia 30 września 2015 r. Całkowita wartość projektu: 18 854 348,06 zł. Koszt wydatków kwalifikowalnych/wysokość dofinansowania: 14 912 881,37 zł, z tego: 12 675 949,15 zł finansowane z budżetu Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) i 2 236 932,22 zł finansowane z budżetu państwa.

Zakres projektu objął następujące działania:

 1. Przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich w tzw. Sali Uczt i przylegających do niej klatkach schodowych, Gabinecie o Trzech Oknach i Pokoju Cichym.
 2. Wykonanie niezbędnego rozeznania warunków konserwatorsko-biologicznych oraz prac konserwatorsko-chemicznych wraz z oceną zagrożeń deterioracyjnych wybranych sal ekspozycyjnych.
 3. Remont i konserwacja budynku Pompowni wraz z otoczeniem.
 4. Modernizacja dachów skrzydła południowego Pałacu w Wilanowie.
 5. Remont dachów na budynku Kordegardy wraz z robotami termomodernizacyjnymi na poddaszu.
 6. Konserwacja muru oporowego fosy od strony przedpola.
 7. Udostępnienie zasobów historycznych i przyrodniczych osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.
 8. Trójwymiarowa dokumentacja wybranej kolekcji zbiorów.
 9. Innowacyjna metodyka rejestracji i integracji danych z różnych źródeł dla generowania dokumentacji 3D Pałacu w Wilanowie.
 10. Muzeum Otwarte – Wirtualne Muzeum.
 11. Promocja.
 12. Zarządzanie projektem.
 13. Przygotowanie projektu.
 14. Konserwacja pałacowej studni na dziedzińcu pałacowym.
 15. Konserwacja i restauracja dzieł malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego z kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
 16. Modernizacja dachu nad Belwederem.
 17. Przebudowa istniejącej instalacji wody zimnej w zakresie przystosowania jej do obsługi przeciwpożarowej w budynku Figarni.
 18. Przebudowa i adaptacja piwnic w zachodniej części Oranżerii dla potrzeb pracowni skanowania eksponatów muzealnych w 3D oraz na zaplecze dla pracowników Działu Ogrodowego.
 19. Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w Pracowni Skanowania w 3D eksponatów muzealnych w piwnicach Oranżerii.
 20. Obniżenie posadzki w Pokoju Cichym i w Gabinecie o Trzech Oknach wraz z wymianą instalacji elektrycznej.
 21. Wykonanie muzealnych kopii edukacyjnych do programu rekonstrukcji historycznej „Stan wojenny Króla Jana III w Wilanowie”.
 22. Rozbudowa zintegrowanego systemu bezprzewodowego i darmowego dostępu do Internetu – hot-spot na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
 23. Zakup i wdrożenie nowoczesnej infrastruktury serwerowej – umożliwiających podniesienie jakości oraz zwiększenie dostępności usług sieciowych oferowanych przez Muzeum.
 24. Konserwacja i rekonstrukcja oraz wykonanie kopii dwóch waz z główkami łabędzi i węzłami.
 25. Nieprzewidziane wydatki.
 26. Oszczędności w projekcie.

Więcej o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na stronie www.pois.gov.pl.

Powrót do strony projektu: tutaj.

Logo POIiŚ