© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   07.06.2022

Rozbiórka, translokacja i składowanie wiatraka - koźlaka. Znak sprawy: DEF.ZP.2401.4.JM.2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych – zwaną dalej „ustawą Pzp” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25) – dalej jako „ustawa Pzp”.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Kompletna dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania, opublikowana jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

UWAGA:  Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia (stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ), ze względu na zawartą w nich treść,  nie mogły zostać przygotowane z uwzględnieniem  potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zamawiający dołoży jednak wszelkich starań, żeby z dokumentami tymi, w razie potrzeby, mogły zapoznać się osoby z różnymi ograniczeniami. W tym celu proszę bezpośrednio kontaktować się (telefonicznie lub mailowo) z Panem Wojciechem Bagińskim, tel: +48 785905711, e-mail: wbaginski@muzeum-wilanow.pl

Informacje dodatkowe:

 1. Terminy:
 • Termin składania ofert:  22 czerwca 2022 r. godz. 10:00
 • Termin otwarcia ofert: 22 czerwca 2022 r. godz. 10:30
 • Termin związania z ofertą: do dnia 21.07.2022 r.
 • Termin wykonania zamówienia: Przedmiot zamówienia będzie realizowane przez okres 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
 1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektroniczne:
 • We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się następującym znakiem sprawy: DEF.ZP.2401.4.JM.2022
 • Środkiem komunikacji elektronicznej, przy użyciu którego Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami jest (Marketplanet): https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl.
 • Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się niż przy użyciu ww. środków komunikacji elektronicznej.
 • Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy Pzp. za pośrednictwem ww. platformy.
 • Wykonawca składający ofertę w formie elektronicznej, musi posiadać konto na ww. platformie, wówczas ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty.
 • Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia akceptuje warunki korzystania z w/w platformy i obowiązujących Regulaminów dostępnych na stronie https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin.
 • Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w instrukcji dla wykonawcy dostępnej na platformie.