© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   26.07.2017

„Studia Wilanowskie” – czasopismo naukowe Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie


STUDIA WILANOWSKIE
ISSN 0137-7329

Cel i zakres tematyczny czasopisma:

„Studia Wilanowskie” to rocznik, który ukazuje się od 1977 roku i jest wydawany przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ze środków własnych. Głównym założeniem pisma jest systematyczna publikacja tekstów o charakterze dokumentacyjnym, badawczym i naukowym, związanych pośrednio i bezpośrednio z pałacem w Wilanowie, jego mieszkańcami oraz otoczeniem, szczególnie artykułów z zakresu historii rezydencji, historii kolekcjonerstwa, historii muzealnictwa, dziedzictwa materialnego i niematerialnego. Podejmujemy również problematykę z obszaru edukacji muzealnej, konserwacji dzieł sztuki, dziejów założeń parkowo-ogrodowych oraz kształtowania i ochrony krajobrazu. Nieobce są nam również rozważania nad sferą gospodarki, dawnych obyczajów, życia społecznego w kontekście historycznych rezydencji oraz losów dawnych mieszkańców Wilanowa, a także pałacu i całego klucza wilanowskiego. Interesują nas też zagadnienia związane z pamięcią, szczególnie w kontekście historii Wilanowa i jego genius loci, fenomen trwania pewnych wzorców i toposów powiązanych z określonymi sylwetkami historycznymi oraz przywoływania ich przez kolejne pokolenia, konstruujące narracje odpowiadające potrzebom danego momentu historycznego. 
Wersja elektroniczna jest wersją referencyjną „Studiów Wilanowskich” (od nr XXVII). Wersja papierowa ukazuje się do końca maja każdego następnego roku po wydaniu internetowym. 
Czasopismo „Studia Wilanowskie” jest zarejestrowane przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Pełny tytuł czasopisma – „Studia Wilanowskie" – dobrze oddaje charakter publikowanych treści. Tytuł jest zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Strona internetowa www.wilanow-palac.pl/o_muzeum/studia_wilanowskie jest również wersją on-line czasopisma. Witryna działa z aktualnym certyfikatem i jest wolna od wirusów i złośliwego oprogramowania. Jest zoptymalizowana pod kątem nowoczesnych przeglądarek, takich jak Microsoft Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome. 

Prawa autorskie i dostęp:

Creative Commons

Wszystkie teksty oraz zawarte w nich ilustracje udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.
Copyright: © Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Archiwizacja:

• W ramach porozumienia z Uniwersytetem w Heidelbergu Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie udostępniło swoje czasopismo „Studia Wilanowskie”. 
• Z przyjemnością informujemy, że Biblioteka Uniwersytetu w Heidelbergu wykonała digitalizację części numerów „Studiów Wilanowskich” (https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/studia_wilanowskie). 
• Za pośrednictwem zasobów dostępnych w ramach strony Biblioteki Uniwersyteckiej w Heidelbergu „Studia Wilanowskie” podlegają wyszukiwaniu m.in. w Europeanie, Getty Research Portal, BASE, Virtual Catalogue for Art History oraz oczywiście Google.
• Wszystkie numery archiwalne są dostępne na stronie: https://www.wilanow-palac.pl/studia_wilanowskie_bibliografia.html

Działy:

• Artykuły
• Miscellanea
• Komunikaty
• Biogramy
• Sprawozdania
Rada Programowa „Studiów Wilanowskich”

Przewodniczący:

Paweł Jaskanis, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Członkowie:

Doc. dr Rasa Butvilaite, Wileńska Akademia Sztuki
Dr hab. Tomasz Chachulski, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
Dr hab. Dorota Folga-Januszewska, prof. Akademii Sztuk Pięknych, Muzeum Króla Jana III w Wilanowie
Elżbieta Grygiel, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Prof. dr hab. Mirosław Kłusek, Uniwersytet Łódzki
Dr Lynn Lubamersky, Boise State University, Idaho
Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Dr hab. Hanna Osiecka-Samsonowicz, prof. Instytutu Sztuki PAN, Warszawa
Prof. dr hab. Arvydas Pacevicius, Uniwersytet Wileński
Dr Ingo Pfeifer, Winckelmann-Gesellschaft, Stendal
Prof. dr hab. Stanisław Roszak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Prof. dr hab. Andrzej Rottermund, Warszawa
Prof. dr hab. Wojciech Tygielski, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Michał Woźniak, prof. UMK, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy

Rada dba o:
Harmonijny rozwój czasopisma. Konsultuje profile tematyczne oraz zakresy chronologiczne kolejnych numerów pisma w zgodzie z aktualnym programem Muzeum, w powiązaniu z istotnymi wydarzeniami dla instytucji czy rocznicami odnoszącymi się do dziejów rezydencji. Konsultuje kierunki prac oraz zakresy tematów, które mogą zostać podjęte przez autorów na rzecz kolejnych tomów, zgodnie z własną wiedzą. Łączy znane sobie środowisko naukowe w celu upowszechnienia informacji o projektach związanych z rezydencją wilanowską oraz planowanych edycjach „Studiów Wilanowskich”, a także doradza w zakresie przestrzegania zasad etyki wydawniczej. Jest ciałem doradczym w decyzjach związanych z profilem i zawartością czasopisma.Komitet Redakcyjny

Redaktor naczelny:

Dr Joanna Paprocka-Gajek, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Absolwentka Historii Sztuki UKSW, kustosz dyplomowany, stypendystka MKiDN (1999). Tytuł doktora otrzymała w 2001 r., na podstawie pracy pt. Srebrna i platerowana zastawa stołowa firm warszawskich w latach 1815–1914. Obyczaj, formy, ekonomia. Laureatka konkursu im. Prof. ks. Szczęsnego Dettlofa w 1993 r. za publikację Srebra i platery firmy Józef Fraget (PWN, Warszawa 1992); w 2010 r. za publikację Platery Warszawskie…, w edycji konkursu Wierzba; nagrodę Varsaviana w konkursie im. Hanny Szwankowskiej 2013–2014 za współautorstwo publikacji Fabryka Norblina. Pracowała: w latach 1992–2003 jako specjalista w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Polskiego Dziedzictwa za Granicą Ministerstwa Kultury i Sztuki; od 2003 r. w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, jako starszy kustosz, opiekun zbiorów sreber, platerów, brązów złoconych i historycznego oświetlenia; od 2006 r. piastuje funkcję kierownika Działu Sztuki. Koordynuje program muzealny pt. „Musaeum pro publico bono”. Autorka wielu artykułów i not katalogowych na temat obiektów złotniczych, dziejów platernictwa w Polsce, jak również autorka i współautorka scenariuszy wystaw czasowych i stałych, a ponadto redaktorka prowadząca licznych wydawnictw muzealne (m.in. „Święto Baroku”, „Państwowy Bank Rolny 1919–1949”; „Winckelmann/Potocki” t. 2, książek z serii „200 lat Muzeum wilanowskiego”). Od 2014 r. redaktor naczelny rocznika „Studia Wilanowskie”.

Członkowie:

Karolina Alkemade, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Absolwentka Instytutu Historii Sztuki Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, opiekunka Zbioru Mebli w Dziale Sztuki Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Ukończyła kurs redakcji merytorycznej Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Brała udział w pracach edytorskich t. XXIV–XXVI „Studiów Wilanowskich”.

Dr Marta Gołąbek, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Absolwentka Instytutu Historii Sztuki Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (2004), doktor (2019, praca pt. Kazimierz Chłędowski i jego pisarstwo o sztuce. Próba ujęcia, obroniona na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim). Od 2005 r opiekunka zbioru Grafik i Rysunków w Dziale Sztuki Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. W Muzeum przez wiele lat koordynowała program muzealny „Monumentum Sobiescianum”, zajmowała się organizacją wystaw czasowych, konferencji oraz przygotowaniem publikacji, m.in.: The Baroque Villa, Suburban and Country Residences c. 1600–1800 (tom pokonferencyjny); Magdalena Gutowska, Taniec Śmierci (przygotowanie do druku tekstu na podstawie pracy doktorskiej); Karolina Targosz, Jan III mecenasem nauk i uczonych (reedycja uzupełnionej o aneksy książki z 1997 roku). Współpracowała przy redakcji tomu esejów towarzyszącym wystawie czasowej „Primus inter pares” (2013), której była współtwórczynią i kuratorką. Redagowała oraz przygotowała do wydania t. XXII „Studiów Wilanowskich”, gromadzący materiały napisane w trzech językach (pol./wł./ang.), w rezultacie międzynarodowego seminarium zorganizowanego w 2012 r. w Muzeum, pod tytułem „Związki polsko-włoskie w dobie Jana III Sobieskiego”.

Konrad Pyzel, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Absolwent Historii Sztuki i socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, od 2008 r. pracownik Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie: kurator wystaw czasowych (min. współkurator wystaw poświęconych królowi Janowi III: Primus inter pares, 2013, pałac wilanowski; Jan III Sobieski. Polski król w Wiedniu, 2017, Das Winterpalais-Belvedere Museum w Wiedniu), organizator konferencji i seminariów naukowych, redaktor naczelny strony internetowej muzeum. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół sztuki przełomu XVII i XVIII wieku. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat kariery, czynników i strategii osiągnięcia sukcesu przez Jana Reisnera, malarza dworu króla Jana III i Jana Dobrogosta Krasińskiego. Na temat tego artysty opublikował dotychczas kilka artykułów, zagadnienia związane z twórczością Reisnera i innych artystów dworu Jana III prezentował także na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Dr Anna Ziemlewska, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Absolwentka historii i ochrony dóbr kultury (specjalizacja muzealnictwo), doktor (2007 r., praca pt. Ryga w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej [1581–1621] na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu); wieloletni pracownik Muzeum Okręgowego w Toruniu, następnie Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu, od 2017 r. pracownik Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie; wykonawca i koordynator projektów naukowych Polskiej i Austriackiej Akademii Nauk: Karol Lanckoroński i jego spuścizna w zbiorach Austriackiej Biblioteki Narodowej oraz Türkengedächtnis. Wieloletni asystent redakcji „Rocznika Toruńskiego”, członek komitetu redakcyjnego czasopism: „Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien” oraz „Studiów Wilanowskich”; autorka kilkudziesięciu artykułów, redaktorka katalogów, monografii wieloautorskich i edycji źródłowych, m.in.: Karol Lanckoroński i jego czasy. Varia (Wiedeń 2015); Karol Lanckoroński. Dzienniki podróży po Azji Mniejszej (1882–1883, 1884)/Kleinasien: Reisetagebücher (1882–1883 und 1884) (Wiedeń 2015, z A. Szymanowicz-Hren); Karol Lanckoroński. Dzienniki podróży do Włoch (1874 i 1875)/Italien: Reisetagebücher (1874 und 1875) (Wiedeń, 2015, z J. Winiewicz-Wolską); Karl Lanckoroński und seine Zeit (Wien 2014, z B. Dybasiem, I. Nöbauer); Sarmacka Pamięć. Wokół bitwy pod Wiedniem (Warszawa 2014, z B. Dybasiem, A. Woldanem); 150 lat Muzeum Okręgowego w Toruniu. 1861–2011, katalog wystawy (Toruń 2011).

Agnieszka Żuber, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Absolwentka Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim, w obszarach filologia włoska oraz historia sztuki. Odbyła praktyki w zakresie dawnej ceramiki w Muzeum Narodowym w Warszawie oraz Museo Internazionale delle Ceramiche w Faenzie (Włochy). Pracowała jako edukator w Muzeum Narodowym w Warszawie. Obecnie opiekun ceramiki, szkła i sztuki starożytnej w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Jej zainteresowania badawcze skupiają się przede wszystkim na ceramice europejskiej od XVIII do 1. poł. XX w. Szczególnie bliska jest jej problematyka porcelany miśnieńskiej, a przede wszystkim aspekty technologii jej produkcji i proces narodzin porcelany europejskiej. Swoje kompetencje redaktorskie podnosiła, pisząc teksty popularyzatorskie dla portalu „Niezła Sztuka”, a także teksty o charakterze naukowym (m.in. Polskie art déco. Materiały siódmej sesji naukowej, Płock 2017). Uczestniczyła w pracach redaktorskich nad t. XXVI „Studiów Wilanowskich”.

Zespół Redakcyjny to grupa pracowników merytorycznych Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ściśle związanych z Wydawcą, pracujących na rzecz czasopisma w ramach etatów. Z wykształcenia są to historycy sztuki, historycy, socjologowie. Posiadają kompetencje w zakresie nauk humanistycznych, wiedzę na temat dziejów wilanowskiej rezydencji oraz jej właścicieli, uczestniczą w interdyscyplinarnych projektach badawczych, wystawienniczych, edukacyjnych i popularyzatorskich oraz inwestycyjnych na terenie Muzeum. Posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy muzealnej, redakcyjnej i wydawczej, prowadzą również własne badania.

Na cyklicznych, odbywających się co najmniej raz w miesiącu, wspólnych spotkaniach Zespołu Redakcyjnego, omawiany jest program i zakres tematyczny kolejnych tomów czasopisma, uzgadniane są kwestie odnoszące się do potencjalnych autorów artykułów, których profil badawczy wiąże się z zakresem tematycznym czasopisma, wskazywane są również kandydatury autorów nowych tekstów, często spośród osób zaangażowanych w projekty współorganizowane lub realizowane przez Muzeum.

Zespół Redakcyjny zabiega o to, aby w procesie powstawania pisma stosowane były zasady dotyczące etyki zgodnie z wytycznymi Komisji Etyki Publikacji (Committee on Publication Ethics, COPE). Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji (autor, redaktor czasopisma, recenzent i wydawca) powinny zapoznać się ze standardami zachowań etycznych stosowanymi w „Studiach Wilanowskich”.

Redaktor Naczelny, korzystając z wiedzy i doświadczenia Zespołu Redakcyjnego, podejmuje ostateczne decyzje dotyczące publikacji. Decyzje Redaktora Naczelnego oraz Zespołu Redakcyjnego podejmowane są z pełnym poszanowaniem przepisów prawnych dotyczących plagiatu, zniesławienia, naruszania praw autorskich.

Redaktor Naczelny i Zespół Redakcyjny zachowują tajemnice dotyczącą tekstów zgłoszonych do Redakcji, procesu recenzowania, nazwisk recenzentów tekstów zarówno pozyskanych, jak i własnych.

Artykuły odrzucone w wyniku procedury recenzyjnej są archiwizowane i nie mogą być wykorzystywane w badaniach własnych. Członkowie Redakcji, chcąc opublikować swoje teksty na łamach czasopisma, podlegają tym samym rygorom procesu przyjmowania i recenzowania, co autorzy zewnętrzni.


Kontakt

tel.: 22 544 27 26
mejl: studiawilanowskie@muzeum-wilanow.pl

Wydawca
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
02-958 Warszawa