© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

„Studia Wilanowskie”, t. XX, Osiemnastowieczne wyroby Miśni. Stan i potrzeby badań

„Studia Wilanowskie”, t. XX, Materiały z roboczego, polsko-niemieckiego spotkania Osiemnastowieczne wyroby Miśni. Stan i potrzeby badań – Beiträge zum deutsch-polnischen Arbeitstreffen „Meissener Erzeugnisse aus dem 18. Jh. in Polen. Stand und Forschungsbedürfnisse“, Warszawa 2012, ISSN: 0137-7329

W 2009 r. w Muzeum Pałacu w Wilanowie powstał projekt badawczy Miśnieńska porcelana w XVIII wieku dla szlachty i arystokracji w Polsce, planowany do realizacji we współpracy z Drezdeńskimi Zbiorami Porcelany. Celem wspólnych działań stało się przeprowadzenie gruntownych studiów nad zbiorami ceramiki miśnieńskiej z XVIII w. zgromadzonej przez Polaków, jak również nad powiązanymi z nią archiwaliami dostępnymi w Polsce i w Niemczech. Badania te dają szansę na ujawnienie nieznanych do tej pory muzealiów i danych archiwalnych dokumentujących historyczne powiązania polsko-saskie. Koordynacji prac podjęło się Muzeum Pałac w Wilanowie, które przeprowadziło kwerendę na temat obecności miśnieńskich wyrobów w muzeach polskich, a 6.10.2009 r. zorganizowało pierwsze robocze spotkanie polsko-niemieckie. Wzięli w nim udział: reprezentujący stronę niemiecką dr Ulrich Pietsch, dyrektor Porzellansammlung, Staatliche Kunstsammlungen Dresden oraz Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie, opiekunki głównych kolekcji muzealnych – Muzeum Narodowego w Warszawie, Zamku Królewskiego na Wawelu, Zamku Królewskiego w Warszawie i Muzeum Pałacu w Wilanowie, a także badacze polscy deklarujący prowadzenie prac archiwalnych.

Wystąpienia uczestników spotkania zostały w 2012 r. opublikowane w t. XX, polsko- i niemieckojęzycznym tomie „Studiów Wilanowskich”, bogato ilustrowanym przykładami najcenniejszych muzealiów.

Miłośnikom czerwonej kamionki, porcelany i biskwitów miśnieńskich polecamy też dział naszej muzealnej strony internetowej, nazwany „Projekt Miśnia z XVIII w.”, mieszczący wszystkie wilanowskie przedmioty ceramiczne z tego czasu (podstawowe dane, fotografia i bibliografia do każdego wyrobu), do której stopniowo dołączają inne muzea polskie, udostępniające głównie zespoły obiektów publikowanych.

Studia Wilanowskie – bibliografia – t. XX

Paweł Jaskanis, Wprowadzenie, s. 10–11

Ulrich Pietsch, Uwagi do projektu badawczego Miśnieńska porcelana w XVIII wieku dla szlachty i arystokracji w Polsce, s. 12–­15

Barbara Szelegejd, Wyniki kwerendy związanej z projektem badawczym Miśnieńska porcelana w XVIII wieku dla szlachty i arystokracji w Polsce realizowanym przez Muzeum Pałac w Wilanowie we współpracy z Drezdeńskimi Zbiorami Porcelany, s. 16–60

Wanda Załęska, Kolekcja porcelany miśnieńskiej w Muzeum Narodowym w Warszawie – stan i potrzeby badań, s. 61–77

Dorota Gabryś, Kolekcja XVIII-wiecznych wyrobów manufaktury miśnieńskiej w Zamku Królewskim na Wawelu, s. 78–84

Anna Szkurłat, Porcelana miśnieńska w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie i kolekcji Ireneusza Szarka złożonej w depozycie w Zamku, s. 85–91

Barbara Szelegejd, Wilanowska kolekcja XVIII-wiecznych wyrobów Miśni. Stan i potrzeby badań, s. 92–105

Tadeusz Bernatowicz, Verzierte Cabinetter von Porcellain… Posthumanistyczne perspektywy badawcze społecznych relacji zbiorów porcelany, s. 106–113

Jakub Sito, Porcelana miśnieńska w Warszawie. Z badań nad inwentarzami rezydencji magnaterii warszawskiej XVIII w., s. 114–120

Ilustracje barwne – Farbabbildungen, s. 121–155

Paweł Jaskanis, Einführung, s. 158–159

Ulrich Pietsch, Bemerkungen zum Forschungsprojekt Meissener Porzellan im 18. Jh. für den Adel und die Aristokratie in Polen, s. 160–163

Barbara Szelegejd, Ergebnisse der Rundfrage verbunden mit dem Forschungsprojekt Meissener Porzellan im 18. Jh. für den Adel und die Aristokratie in Polen realisiert durch das Museum Schloss Wilanów in Zusammenarbeit mit der Porzellansammlung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, s. 164–210

Wanda Załęska, Die Sammlung des Meissener Porzellans im Nationalmuseum in Warschau –Forschungsstand und –bedürfnisse, s. 211–229

Dorota Gabryś, Die Sammlung der Meissener Manufakturerzeugnisse aus dem 18. Jh. im Königsschloss auf dem Wawel, s. 230–238

Anna Szkurłat, Meissener Porzellan in der Sammlung des Königlichen Schlosses zu Warschau und der Sammlung von Ireneusz Szarek, hinterlegen im Schlossdepot, s. 239–246

Barbara Szelegejd, Die Wilanower Sammlung der Meissener Erzeugnisse aus dem 18. Jh. Stand und Forschungsbedürfnisse, s. 247–263

Tadeusz Bernatowicz, Verzierte Cabinetter von Porcellain… Posthumanistische Forschungsperspektiven sozialer Verhältnisse von Porzellansammlungen, s. 264–271

Jakub Sito, Meissener Porzellan in Warschau. Aus den Inventarforschungen zu den Warschauer Hochadels-Residenzen im 18. Jh., s. 272–279