© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   30.11.2019

Szkolenia dla pracowników muzeów w ramach projektu „www.muzeach”

Szkolenia dla osób zaangażowanych w projekt „www.muzeach” są niezbędne. Przede wszystkim – z punktu widzenia zachowania spójności w zakresie technologii, z których korzystają zespoły muzeów biorących w nim udział. Zarówno w procesach zarządzania, digitalizacji, jak i udostępniania przygotowywane odwzorowania, metadane czy opisy popularyzatorskie muszą spełniać te same standardy we wszystkich pięciu muzeach. Umożliwi to łatwą integrację ze wspólną wyszukiwarką zbiorów w formie cyfrowej. Poza tym szkolenia to szansa pozyskania przez pracowników niezbędnej wiedzy i umiejętności m.in. w zakresie digitalizacji oraz udostępniania zasobów. Pozwoli to na dalszy rozwój procesów rozpoczętych w ramach „www.muzeach”.

PRINCE2
Projekt prowadzony jest zgodnie z metodyką PRINCE2, dostosowaną do specyfiki muzeów. W związku z tym przeprowadzono szkolenia z zakresu metodyki zarządzania projektami PRINCE2. Udział w nich wzięli pracownicy zaangażowani w realizację „www.muzeach” ze wszystkich instytucji partnerskich. Pozwoli to zapewnić odpowiednią jakość zarządzania i komunikacji w trakcie realizacji projektu.

Color Management (zarządzanie barwą)
W pracach związanych z digitalizacją obiektów dziedzictwa kulturowego niezwykle istotne jest jak najlepsze ustawienie ścieżki związanej z zarządzaniem barwą. Ma to na celu uzyskanie jak największej wierności tworzonych odwzorowań w stosunku do oryginału. Wprowadzenie dla wszystkich instytucji biorących udział w projekcie jednolitej procedury weryfikacji efektów digitalizacji (na podstawie jednolitego typu wzorców i podobnej jakości użytego sprzętu fotograficznego) daje możliwość optymalnego wykorzystania posiadanego wyposażenia i kontroli procesu digitalizacji na wszystkich jego etapach. Wartością dodatkową jest możliwość generowania raportów przez specjalistyczny serwis internetowy i odniesienie wyników projektu do wytycznych stosowanych przez największe instytucje na świecie. Wprowadzenie tego rodzaju rozwiązania wymagało przeszkolenia pracowników zaangażowanych w wytwarzanie, odbiór i kontrolę odwzorowań cyfrowych obiektów. Zespół odpowiedzialny za realizację zadania „Digitalizacja” w ramach szkoleń z Color Management zapoznał się z możliwościami optymalnego wykorzystania wzorników oraz specjalistycznego oprogramowania do zarządzania i kontroli procesu digitalizacji.

GIS (Geographic Information System, System Informacji Przestrzennej)
W ramach projektu w Muzeum Narodowym w Szczecinie i Muzeum – Zamku w Łańcucie będzie wdrożony system GIS, a w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zostanie on rozbudowany. Szkolenia GIS zostaną przeprowadzone w zakresie podstawowego i zaawansowanego wykorzystania systemu. Ich program obejmie: wprowadzanie i edycję danych, redakcję map, wykonywanie analiz, publikację informacji, administrację systemem itp..

Bezpieczeństwo sieci
Niezwykle istotne we współcześnie prowadzonych projektach informatycznych jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych. W ramach „www.muzeach” zostanie wytworzona znaczna liczba danych cyfrowych. Dzięki integracji systemów muzealnych będą one udostępniane w internecie poprzez multiwyszukiwarkę. Takie rozwiązanie wymaga od administratorów IT zapewnienia wysokiego poziomu zabezpieczeń we wszystkich muzeach partnerskich. Bezpieczeństwo sieci gwarantują nie tylko odpowiednie zasoby sprzętowe i oprogramowanie, ale też wdrożone procedury bezpieczeństwa i wyszkolona kadra. Przeprowadzone szkolenie poszerzy wiedzę uczestników z zakresu bezpieczeństwa systemów IT. Szczególna uwaga zostanie skierowana na aspekty zabezpieczania systemów i sieci informatycznych oraz ich weryfikację i przeprowadzanie testów.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

POPC