© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   01.10.2018

Uczę się, aby nauczać. Rozwój kompetencji społecznych poprzez programy dla seniorów w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Jest nam miło poinformować, że rozpoczynamy projekt pt. „Uczę się, aby nauczać. Rozwój kompetencji społecznych poprzez programy dla seniorów w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Edukacja dorosłych, którego beneficjentem jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Wzmacniamy kompetencje naszej kadry muzealnej, aby mogła tworzyć jeszcze lepsze programy edukacyjne dla dorosłych!

Po co chcemy podnosić kompetencje?

Nauka nie kończy się na szkole – osoby, które w dorosłym życiu nie stronią od intelektualnego wysiłku, są bardziej aktywne społecznie, mają wyższą samoocenę i niejednokrotnie cieszą się lepszym zdrowiem. Coraz częściej i chętniej wilanowski pałac odwiedzają grupy seniorów, dlatego też za priorytetowe działania uważamy budowanie programów edukacji dorosłych, podczas których możemy nie tylko wzmacniać wiedzę z obszarów bliskich muzeum, ale również kształtować i rozwijać kompetencje społeczne, rozmawiać o wartościach i postawach wspierających pamięć o dziedzictwie narodowym.

Projekt zakłada wzmocnienie lub podniesienie kompetencji kluczowych wśród grupy pracowników muzeum, w celu zwiększenia ich potencjału tworzenia programów dla dorosłych odbiorców kultury, sztuki i dziedzictwa przyrodniczego, a także uczestnictwa w inicjatywach podejmowanych na rzecz społeczności lokalnych. Beneficjentami tych programów będą w szczególności odbiorcy dorośli w wieku senioralnym, a także odbiorcy znajdujący się w grupach ze szczególnym ryzykiem wykluczenia (niepełnosprawności, różnice kulturowe, choroby uniemożliwiające udział w wydarzeniach kulturalnych, niski poziom funkcjonowania ekonomicznego).

Jakie kompetencje chcemy wzmocnić?

Poprzez udział w projekcie będziemy poszerzać wiedzę z zakresu andragogiki, neurokogniwistyki, analizy potrzeb odbiorców dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb seniorów. Chcemy wymienić się doświadczeniami w międzynarodowym zespole, dowiedzieć się jak edukacja dorosłych jest prowadzona przez naszych kolegów z podobnych instytucjach.

Celem projektu jest także podniesienie/wzmocnienie kompetencji kluczowych: umiejętności komunikacyjnych w kontekście współpracy w zespołach międzynarodowych; świadomości kulturowej; znajomości języków obcych w celu zwiększania szans mobilności w przyszłości i na rzecz utrzymania kontaktów zbudowanych w ramach projektu; inicjatywy i kreatywności w poszukiwaniu nowych, prekursorskich rozwiązań.

Jak chcemy to zrobić?

Poprzez obserwację pracy (job shadowing) i działań w partnerskich instytucjach. 16 pracowników weźmie udział w 4 wyjazdach do muzeów w Portugalii i Włoszech. Wcześniej zostaną do nich przygotowani poprzez udział w kursie językowym, wykładach i warsztatach tematycznie powiązanych z osią projektu.

Jaki będzie rezultat?

Sformułowanie rekomendacji do stworzenia w ramach programu ECHOCAST Polska szkolenia pt. „Muzeum otwarte na seniorów”, które następnie będzie realizowane przez trenerów będących pracownikami instytucji kultury na terenie całego kraju. Moduł szkoleniowy będzie obejmował wszystkie zagadnienia, które po odbytych wizytach okażą się niezbędne do wyznaczenia standardów budowania edukacji dla dorosłych w wieku senioralnym. Szkolenie będzie miało na celu budować postawy empatii i otwartości na potrzeby dorosłych, uwrażliwienia na ich możliwości i ograniczenia. Dzięki temu pracownicy instytucji kultury otrzymają narzędzie do tworzenia programów pozazawodowej edukacji dorosłych.

Jak długo będziemy realizować projekt?

Rozpoczęliśmy go 1 października 2018 r., a zakończymy 30 listopada 2019 r.

Logotypy PO WER