© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   17.09.2021

Usługa dozoru ekspozycji w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  na usługi społeczne do których zastosowanie mają przepisy art. 359 pkt. 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwaną dalej „ustawą”, o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 130 000 złotych.

Znak sprawy: DEF.ZP.2401.8.AZ.2021

termin składania ofert: do dnia 27 września 2021 r. godz. 09:00 29 września 2021 r. godz. 09:00

miejsce składania ofert: oferty należy składać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

opublikowano 21 września 2021 r.

opublikowano 29 września 2021 r.

opublikowano 29 września 2021 r.

opublikowano 7 października 2021 r.