© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   11.09.2023

Usługa polegająca na kierowaniu ruchem osób/zwiedzających oraz kontroli biletów, podczas plenerowych, czasowych wystaw świetlno-muzycznych pt.: „Taras górny”..." w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone jest na podstawie art. 359 pkt 2) ustawy Pzp, o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 130 000 złotych w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp

pn.: „Usługa polegająca na kierowaniu ruchem osób/zwiedzających (na terenie ogrodów Muzeum Pałacu w Wilanowie, praca jesień-zima) oraz kontroli biletów, podczas plenerowych, czasowych wystaw świetlno-muzycznych pt.: „Taras górny”, „Taras dolny”, „Ogród północny”, „Przedpole – oś górna”, „Przedpole – fosa”, „Ogród Północny przy Pałacu”, „Ogród Południowy przy Oranżerii”, „Dziedziniec Główny”, „Ogród różany” i „Wyjście” w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”

Znak sprawy: DEF-ZP.EŁ.6.2401.17.2023

Termin składania ofert: do dnia 19.09.2023 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 19.09.2023 r. do godz. 11:30

Termin związania z ofertą: do dnia 18.10.2023 r.

Miejsce składania ofert: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

Kompletna dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania, opublikowana jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl