© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   18.05.2021

Usługa przygotowania tłumaczeń opisów na język angielski w projekcie „www.muzeach”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w podziale na 6 części

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwaną dalej „ustawą”, o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214 000 euro.

Znak sprawy: DEF.ZP.2401.3.AZ.2021

POPC

termin składania ofert: do dnia 28.05.2021 r. godz. 10:00 nowy termin składania ofert: do dnia 31.05.2021 r. godz. 10:00

miejsce składania ofert: oferty należy składać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl 

opublikowano 19.05.2021 r.

opublikowano 21.05.2021 r.