© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   27.04.2021

Usługa realizacji czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Taras Dolny” w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2021-2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 359 pkt 2) ustawy Pzp, o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 130 000 złotych

Znak sprawy: DEF.ZP.2401.1.AZ.2021

termin składania ofert: 10.05.2021 r. godz. 10:00

miejsce składania ofert: oferty należy składać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl