© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   05.06.2023

Usługa wykonania czasowych wystaw świetlno-muzycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości równej lub przekraczającej progi unijne jeśli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest równa lub przekracza równowartość kwoty 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 359 pkt. 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185 z 2023 r. poz. 412),

pn.: Usługa wykonania czasowych wystaw świetlno-muzycznych pt.: „Taras górny”, „Taras dolny”, „Ogród północny”, „Przedpole – oś górna”, „Przedpole – fosa”, „Ogród Północny przy Pałacu”, „Ogród Południowy przy Oranżerii”, „Dziedziniec Główny” i „Wyjście” w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, zwanych dalej łącznie ,,Królewski Ogród Światła" i/lub „Wystawa”

Znak sprawy: DEF-ZP.AZ.5.2401.7.2023

Termin składania ofert: do dnia 5 lipca 2023 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 5 lipca 2023 r. do godz. 11:30

Termin związania z ofertą: do dnia 2 października 2023 r.

Miejsce składania ofert: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

Kompletna dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania, opublikowana jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

Na stronie https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl pojawiła się zmiana treści SWZ.

Opublikowano 11.08.2023 r.