© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   23.02.2022

Usługa wykonania czasowych wystaw świetlno-muzycznych w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  na usługi społeczne o wartości równej lub przekraczającej progi unijne jeśli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest równa lub przekracza równowartość kwoty 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 359 pkt. 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269 z 2022 r. poz. 25) pn.: Usługa wykonania czasowych wystaw świetlno-muzycznych  pt.: „Taras górny”, „Taras dolny”, „Ogród północny”, „Przedpole – oś górna”, „Przedpole – fosa”, „Ogród Północny przy Pałacu”, „Ogród Południowy przy Oranżerii”, „Dziedziniec Główny”, „Ogród różany” i „Wyjście” w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, zwanych dalej łącznie ,,Królewski Ogród Światła" i/lub „Wystawa”, Znak sprawy: DEF.ZP.2401.2.AZ.2022

termin składania ofert (wraz z Opisem i Próbki): do dnia 20 kwietnia 2022r. godz. 09:00

miejsce składania ofert:

- Ofertę wraz z Opisem (z wyjątkiem Próbek) należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy (Marketplanet) – link: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

- Zamawiający zgodnie z art. 65 ust 1 pkt. dopuszcza aby Próbki zostały przekazane w oryginale za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca, na adres:
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 6 lok. C, 02-958 Warszawa

Kompletna dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania, opublikowana jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

opublikowano dnia 09.03.2022 r.