© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   07.06.2022

Usługa wykonania projekcji spektakli multimedialnych (mappingu) na fasadzie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzone jest na podstawie art. 359 pkt 2) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269 z 2022 r. poz. 25, 872, 1079) o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 130 000 złotych, pn.: Usługa wykonania projekcji spektakli multimedialnych (mappingu) na fasadzie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Znak sprawy: DEF.ZP.2401.7.AZ.2022

termin składania ofert: do dnia 15 czerwca 2022r. godz. 09:00 aktualny termin składania ofert: do dnia 20 czerwca 2022 r. do godz. 09:00

Kompletna dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania, opublikowana jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

opublikowano 14.06.2022 r.