© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   16.06.2023

Usługa wykonania projekcji spektakli multimedialnych (mappingu) na fasadzie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone jest na podstawie art. 359 pkt 2) ustawy Pzp, o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 130 000 złotych w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp

pn.: „Usługa wykonania projekcji spektakli multimedialnych (mappingu) na fasadzie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Znak sprawy: DEF-ZP.EŁ.3.2401.8.2023

Termin składania ofert: do dnia 27.06.2023 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 27.06.2023 r. do godz. 11:30

Termin związania z ofertą: do dnia 26.07.2023 r.

Miejsce składania ofert: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

Kompletna dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania, opublikowana jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl