© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Współpraca międzynarodowa Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie od czerwca 2006 r. aktywnie działa w Sieci Europejskich Rezydencji Królewskich – łączącej 32 instytucje opiekujące się ponad 100 pałacami w 15 krajach. Pracownicy Muzeum uczestniczą w profesjonalnych warsztatach i stażach, a szerzej - w wymianie informacji i doświadczeń w obszarze badań naukowych, konserwacji, dokumentacji, programów edukacyjnych, komunikacji społecznej, opieki nad ogrodami, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i innych.

Od 2017 r. muzeum należy również do Europejskiego Szlaku Ogrodów Historycznych, łączącego obecnie 31 najwspanialszych ogrodów w 6 krajach. Współpraca z licznymi partnerami aktywnymi w ramach tych dwóch organizacji umożliwia wymianę dobrych praktyk, rozwój kompetencji i wspiera efektywne działania na rzecz ochrony europejskiego dziedzictwa.

Sieć Europejskich Rezydencji Królewskich

Sieć Europejskich Rezydencji Królewskich (zarejestrowana jako Association des Résidences Royales Européennes – ARRE z siedzibą w Wersalu) zrzesza 32 instytucje kultury zarządzające ponad 100 historycznymi rezydencjami królewskimi w 15 krajach Europy:
w Austrii (Schloss Schönbrunn, Scloss Eggenberg), Belgii (Palais de Charles Quint), Danii (Kongernes Samling, Danish Agency for Culture and Palaces, Frederiksborg Castle), Hiszpanii (Patrimonio Nacional), Niderlandach (Het Loo Paleis), Francji (Versailles, Chambord, Compiègne, Fontainebleau), Łotwie (Rundāle Palace Museum) Monako (Pałac Książęcy), w Niemczech (Stiftung Preussische Schloesser und Gaerten – Berlin Brandenburg, Kulturstiftung Dessau-Worlitz, State Palaces, Castles and Gardens of Saxony), Polsce (prócz Muzeum Pałacu w Wilanowie – Zamek Królewski w Warszawie oraz Muzeum Łazienki Królewskie), Portugalii (Mafra, Parques de Sintra – Monte da Lua), Wielkiej Brytanii (Historic Royal Palaces), na Węgrzech (Gödöllő) i we Włoszech (Venaria Reale, Racconigi, Turyn, Caserta, Neapol, Miramare, Monza, Colorno).

W czasie European Year of Cultural Heritage 2018 realizowaliśmy wspólny projekt „A Place at the Royal Table”, w  ramach którego upowszechnialiśmy wiedzę o kuchni historycznej i obyczajach związanych z kulturą stołu oraz roli dziedzictwa kulinarnego w europejskiej tradycji. Program realizowany przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie pod nazwą „Miejsce przy królewskim stole” otrzymał prestiżową nagrodę Europa Nostra Award 2019.


Logotyp ARRE

Europejski Szlak Ogrodów Historycznych

Od 2017 r. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie jest aktywnym członkiem Europejskiego Szlaku Ogrodów Historycznych (European Route of Historic Gardens, ERHG; wcześniej: Europejska Sieć Ogrodów Historycznych). ERHG jest organizacją pozarządową zrzeszającą 31 najwspanialszych ogrodów historycznych w 6 krajach Europy, powołaną w 2017 r. z inicjatywy władz miejskich Lloret de Mar (Katalonia). Jego misją jest podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej roli i rangi ogrodowego dziedzictwa w budowaniu stabilności europejskiej jedności kulturowej. Transgraniczny charakter kształtowania się europejskiej sztuki ogrodowej w powiązaniu z jej przyrodniczą – niejednokrotnie unikatową – wartością stanowią wyjątkowy przykład współistnienia kultury i natury, wymagających szczególnej ochrony w dobie globalnego kryzysu ekonomicznego, społecznego i środowiskowego. 30 października 2020 r. ERHG uzyskał certyfikat Europejskiego Szlaku Kulturowego. Więcej o współpracy muzeum w ramach tej sieci – tutaj.

logo ERHG

Inne programy i projekty współpracy międzynarodowej

W 2015 roku Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie nawiązało z Narodowym Historycznym Archiwum Białorusi w Mińsku współpracę badawczą oraz popularyzatorską dla opracowywania i udostępniania niezwykle cennych materiałów archiwalnych, związanych z historią rodu Sobieskich, będących w posiadaniu Archiwum. Współpraca obu instytucji odbywa się przy wsparciu finansowym polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Relacje z prac nad skanowaniem materiałów archiwalnych z Fondu 694: rok 2016rok 2017, rok 2018. Więcej o współpracy – tutaj.

Wilanowscy eksperci uczestniczą w programach Rezerwatu Architektoniczno-Historycznego w Żółkwi na Ukrainie w zakresie komunikacji społecznej, badań nad dziedzictwem Sobieskich, rewitalizacji i konserwacji zamku (ostatnio badania architektoniczne na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Więcej o projekcie – tutaj.

Rozwijamy współpracę z Wincklemann-Gesellshaft EV/Wincklemann Museum Stendal w Saksonii-Anhalt/Niemcy - realizacja projektu „Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) i Stanisław Kostka Potocki (1755-1821). Mistrzowie i uczniowie” w latach 2013-2020, mającego na celu przeprowadzenie badań nad źródłami koncepcji estetycznych, edukacyjnych, kolekcjonerskich i muzeologicznych niemieckich i polskich prekursorów oraz recepcji ich idei w Europie Środkowej. Współpraca polega na wymianie naukowej, działaniach dydaktycznych i promocyjnych oraz pozyskiwaniu funduszy na realizację projektów; organizowane są konferencje naukowe prezentujące zdobyte doświadczenia i osiągnięcia, wydawane są publikacje dorobku naukowo-badawczego wypracowanego przez obie strony.
Projektem kieruje komitet naukowy, w 2018 r. zorganizowano konferencję poświęconą J.J. Winckelmannowi.

Współpraca w zakresie bezpieczeństwa ludzi i zbiorów realizowana jest w ramach International Committee Museum Security ICOM. Partnerami są komitety ICOM z  Czech, Francji, Holandii, Norwegii, Polski, Szwecji i Włoch. W 2018 r. staraniem Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wydana została książka „Muzeum bezpieczne” w serii „Muzeologia”.

Planning Extended Museums (cultural & natural heritage – society – economy – land &
townscape) / Planowanie muzeum w otoczeniu (środowisku dziedzictwa kultury i natury - społeczeństwie - ekonomii - przestrzeni), współpraca Komitetów Narodowych ICOM z Austrii, Czech, Polski i Słowacji w zakresie realizacji założeń Rezolucji ICOM „Odpowiedzialność muzeum za pejzaż” przyjętej w 9.07.2016 roku w Mediolanie. Wieloletni program, obejmujący konferencje, publikacje (dwie są w produkcji  w serii „Muzeologia”); zorganizowaliśmy konferencję MUSEUMS AND IDENTITIES / MUZEA I TOŻSAMOŚĆ, która odbyłasię w dniach 21-23.11.2018 r. w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Otrzymaliśmy grant Getty/ICOM na jego realizację.

Współpraca w ramach projektu pn. „Culture and Local Development. Maximasing the Impact”, realizacja 2018-2019, 9 krajów:  Czechy, Francja, Holandia, Indie,  Kanada, Polska, Wielka Brytania, USA, Włochy - OECD i ICOM. Projekt finansowany w 2018 r. przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju obejmował badanie muzeów pod kątem ich wpływu na rozwój lokalny, w tym gospodarczy.

W lipcu 2019 r. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zostało przyjęte do European Boxwood & Topiary Society (Europejskie Stowarzyszenie Uprawy Bukszpanu i Topiarów). Dzięki obecności w stowarzyszeniu nasi ogrodnicy będą mogli wymieniać się wiedzą i doświadczeniami z innymi europejskimi ogrodami historycznymi, dla których tożsamości bukszpan i formowane krzewy (topiary) są tak samo ważne. Wcześniej, w 2018 roku Muzeum Pałacu Króla Jana III zostało członkiem European Network of Historic Gardens:

  • Posiedzenie generalne zarządu European Network of Historic Gardens, Wilanów, 8 marca 2018 r.
  • Drugie Forum Europejskich Ogrodów Historycznych; 5-6 września 2018 r.

W dniach od 7 lipca do 1 listopada 2017 roku w Pałacu Zimowym w Wiedniu odbyła się wystawa „Jan III Sobieski. Polski król w Wiedniu”. Prace nad jej przygotowaniem trwały od 2014 roku, a głównym organizatorem wystawy było Museum und Schloss Belvedere. Ze strony polskiej w przygotowania były zaangażowane czterty rezydencje królewskie (Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Zamek Królewski w Warszawie, Zamek na Wawelu).

W latach 2015-2018 prowadzony był projekt badawczy EPICO - „Konserwacja prewencyjna w siedzibach historycznych i muzeach rezydencjalnych – metodologia i zastosowanie ”; celem była szeroka wymiana doświadczeń pomiędzy opiekunami kolekcji w rezydencjach europejskich oraz opracowanie prostej, uniwersalnej metodologii służącej planowaniu strategii opieki prewencyjnej dla kolekcji eksponowanych w siedzibach historycznych i muzeach rezydencjalnych; współpraca pomiędzy Pałacem w Wersalu, Venaria Reale, Stupinigi i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie a ARRE. Projekt otrzymał prestiżową nagrodę Europa Nostra Award 2017.

Efektem współpracy ze Staatliche Kunstsammlung Dresden, Porzellansammlung w ramach projektu badawczego „Miśnieńska porcelana w XVIII w. dla szlachty i arystokracji w Polsce” jest baza danych na temat wyrobów Miśni z lat 1710–1814 dostępna na wortalu Muzeum Pałacu w Wilanowie.

W ramach Umowy między Rządem PRL a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy naukowo-technicznej podpisanej w Warszawie dnia 27 listopada 1960 roku Muzeum Pałac w Wilanowie wspólnie z Palazzo Reale di Napoli i Seconda Universita’ di Napoli realizował w l. 2013-2014 projekt „QR-code in museums: technology for cultural heritage promotion”, dotyczący wykorzystania technologii kodów QR w muzeach rezydencjonalnych.

Eksperymentalna digitalizacja 3D i konserwacja zabytkowych tkanin jedwabnych są przedmiotem naukowej i konserwatorskiej współpracy sieciowej z kilkoma instytucjami w Unii Europejskiej.

„Mobility of collections” Berlin, Hamburger Bahnhof (siedziba Instytutu Badań Muzealnych Państwowych Muzeów Berlińskich) – 3–4 czerwca 2013 r., udział muzeum w konferencji będącej podsumowaniem i próbą nakreślenia perspektyw kontynuacji pracy Grupy roboczej przy Komisji Europejskiej do spraw oceny sposobów i środków służących uproszczeniu procesu wypożyczeń w UE (działającej na lata 2011–2012 i skupiającej delegatów wszystkich państw członkowskich UE).

Muzeum bierze również udział w projekcie „Akademia Nieświeska”, powołanym w ramach polsko-białoruskiej współpracy kulturalnej.

W latach 2012 - 2018 realizowano Projekt Zatrocze: polsko-litewskie przedsięwzięcie, w które zaangażowane było Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Trocki Historyczny Park Narodowy, finansowane ze środków dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem projektu była szeroko zakrojona rewitalizacja rezydencji Tyszkiewiczów w Zatroczu. Współpraca polegała na ekspertyzie konserwatorskiej oraz wspólnej organizacji kilku wystaw, a także wprowadzaniu na Litwie projektów edukacyjnych, w tym przyrodniczych, które sprawdzają się w muzeum wilanowskim. Ważnym wątkiem współpracy była też komunikacja społeczna i badania tożsamości miejsca (organizacja seminariów i debat publicznych) w ramach stowarzyszenia Genius Loci. Organizowano częste spotkania robocze, w Polsce i Litwie, także poświęcone tworzeniu przemysłów kulturowych. W dn. 19-20 września 2018 roku w ramach projektu zrealizowano konferencję naukową „Muzeum we dworze. Zarządzanie instytucjami w historycznych rezydencjach Białorusi, Litwy, Łotwy, Polski i Ukrainy”. Wydarzenie było współorganizowane przez Trocki Historyczny Park Narodowy oraz Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA.