© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   21.07.2021

Współpracownik do spraw środowiska | zgłoszenia do 22 sierpnia

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie aktualnie poszukuje współpracownika do spraw środowiska.

Jednym z kluczowych zadań muzeum jest zapewnienie opieki przyrodzie i środowisku. Muzeum jest jednostką spajającą elementy kultury i natury. Dąży do prowadzenia badań i analiz na terenie założenia pałacowo ogrodowego, jak i w kontekście otoczenia, stanowiącego spuściznę dawnych dóbr wilanowskich. Zajmuje się także współpracą krajową i międzynarodową z organizacjami i instytucjami w ramach prowadzonych zadań oraz pozyskiwaniem środków zewnętrznych na realizację projektów. W ramach przybliżania problematyki przyrodniczej organizuje wydarzenia kulturalne i wystawiennicze, konferencje, seminaria i debaty.

Do zadań ww. osoby będzie należało:

 • prowadzenie analiz dot. krajobrazu, przyrody, środowiska (w tym analizy flory i fauny),
 • analiza dokumentacji sporządzanych na potrzeby Urzędu Miasta (np. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego),
 • sporządzanie i aktualizowanie dokumentacji (np. inwentaryzacji) w programie ArcGIS,
 • współpraca w procesach konsultacyjnych z urzędami miejskimi,
 • organizacja wydarzeń takich jak seminaria, konferencje, debaty,
 • prowadzenie oficjalnej korespondencji z instytucjami (polskimi i zagranicznymi) dotyczącymi realizowanych projektów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe przyrodnicze (np. biologia, leśnictwo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, architektura krajobrazu, ogrodnictwo),
 • wiedza przyrodnicza,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. poziom B2),
 • znajomość oprogramowania pakietu MS Office, oprogramowania ArcGIS,
 • motywacja do pracy w miejscu związanym z naturą i sztuką,
 • umiejętność i chęć pracy zespołowej,
 • umiejętność zarządzania czasem i przydzielonymi zadaniami,
 • wysoka kultura osobista,
 • pozytywne nastawienie do świata,
 • kreatywność,
 • ukierunkowanie na wyzwania oraz na poszukiwanie rozwiązań.

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie pracy w instytucji ochrony środowiska, kształtowania krajobrazu,
 • znajomość podstaw hydrologii,
 • udziały w programach badawczych związanych ze środowiskiem, przyrodą, krajobrazem, hydrologią,
 • doświadczenie w pracy związanej z dokumentacją archiwalną,
 • znajomość przepisów prawa związanych z gospodarką przestrzenną, ochroną środowiska, przyrodą, gospodarowaniem wodami,
 • doświadczenie w pracy związane z prowadzeniem inwentaryzacji przyrodniczych, umiejętność tworzenia prostych materiałów graficznych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy-zlecenie, w wymiarze: ok. 25 godzin tygodniowo (zakres do negocjacji), na okres od września do grudnia z możliwością przedłużenia umowy,
 • pracę w dynamicznym i kreatywnym zespole.

Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać do dnia 22 sierpnia 2021 r. na adres mejlowy: mzolnierczuk@muzeum-wilanow.pl lub w wersji tradycyjnej na adres: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa (z dopiskiem: wsparcie projektów ds. środowiska).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji lub jego wydłużenia oraz do zakończenia rekrutacji bez wyłonienia kandydatów.

Nie zapomnij w swoim CV o klauzuli:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie moich danych osobowych podanych w CV w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji.


Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
 2. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko oraz na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  a) przepis prawa – w odniesieniu do zakresu danych osoby ubiegającej się o zatrudnienie określonego w przepisach Kodeksu pracy: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
  b) prawnie uzasadniony interes Muzeum, w zakresie danych zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej na potrzeby przeprowadzenia procesu bieżącej rekrutacji;
  c) zgoda na przetwarzanie danych:
  i) jeżeli podane zostaną dodatkowe dane, których zakres nie wynika z przepisów Kodeksu pracy – zgoda wyrażona poprzez przesłanie aplikacji.
  ii) na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych – zgoda wyrażona w oświadczeniu przesłanym do Muzeum w zgłoszeniu rekrutacyjnym.
 5. Muzeum będzie przechowywało zebrane dane osobowe przez okres miesiąca od chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. A w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych do przyszłych celów rekrutacyjnych przez okres 2 lat lub do momentu odwołania takiej zgody.
 6. W sytuacji nawiązania stosunku pracy dane osobowe zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, zostaną włączone w całości do akt osobowych pracownika na podstawie przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 7. Muzeum będzie przekazywało dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na swoje zlecenie, w tym podmiotom obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z Muzeum i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Muzeum, o którym mowa w pkt 4b, każda osoba ma prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.
 9. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, o której mowa w  pkt 4c i d, każda osoba ma prawo jej wycofania poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 10. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).
 11. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy, w pozostałym zakresie jest dobrowolny. Bez podania obowiązkowych danych nie będzie możliwy udział w procesie rekrutacji prowadzonym przez Muzeum.