© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   29.04.2024

Wykonanie Projektów Budowlanych remontu instalacji odgromowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz pozwoleniami na budowę dla budynków Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie: Browar/Spichlerz II, Kordegarda, Szenicówka (Villa Intrata)

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720) pn.:

„Wykonanie Projektów Budowlanych remontu instalacji odgromowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz pozwoleniami na budowę dla budynków Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie: Browar/Spichlerz II, Kordegarda, Szenicówka (Villa Intrata)”, wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla tego przedmiotu zamówienia, przekazaniem opracowanego przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla tego przedmiotu zamówienia, przekazaniem opracowanego przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB), znak sprawy: DAS.2402.1.1.RE.2024.

Termin składania ofert: do dnia 17 maja 2024 r. do godz. 12:00.