© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   24.05.2021

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynków Domku Lanciego i Drwalni Peldy w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie na działce nr ew. 24/4 z obrębu 1-05-52 przy ul. Przyczółkowej 394 w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwaną dalej „ustawą”, o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000 euro.

Znak sprawy: DEF.ZP.2401.4.AZ.2021

termin składania ofert: do dnia 14 czerwca 2021 r. godz. 09:00, do dnia 18 czerwca 2021 r. godz. 09:00, do dnia 21 czerwca 2021 r. godz. 09:00

miejsce składania ofert: oferty należy składać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

opublikowano 25.05.2021 r.

opublikowano 04.06.2021 r.

opublikowano 09.06.201 r.