© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   15.06.2022

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie toalety parkowej

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25, 872, 1079) zwaną dalej „ustawą”, o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 382 000 euro, pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie toalety parkowej, Znak sprawy: DEF.ZP.2401.8.AZ.2022

termin składania ofert: do dnia 1 lipca 2022 r. do godz. 09:00

miejsce składania ofert: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

Kompletna dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania, opublikowana jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl