© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   25.09.2023

Wykonanie robót budowlanych polegających na „Wykonaniu zasilenia rozdzielnicy RG-W i siłowni telekomunikacyjnej w okolicy Stajni z wiatą na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, 1720), pn.: Wykonanie robót budowlanych polegających na „Wykonaniu zasilenia rozdzielnicy RG-W i siłowni telekomunikacyjnej w okolicy Stajni z wiatą na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”
Znak sprawy: DEF-ZP.AZ.12.2401.18.2023

POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

Termin składania ofert: do dnia 10 października 2023 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 10 października 2023 r. do godz. 11:30

Termin związania z ofertą: do dnia 08.11.2023 r.

Miejsce składania ofert: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

Kompletna dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania, opublikowana jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl