© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   05.05.2022

Wykonanie robót, polegających na remoncie, konserwacji oraz wzmocnieniu fundamentów bramy ceglanej (pseudośredniowiecznej) z pergolą na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25) zwaną dalej „ustawą”, o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 382 000 euro, pn. Wykonanie robót, polegających na remoncie, konserwacji oraz wzmocnieniu fundamentów bramy ceglanej (pseudośredniowiecznej) z pergolą na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Znak sprawy: DEF.ZP.2401.6.AZ.2022

termin składania ofert: do dnia 20 maja 2022 r. do godz. 09:00  aktualny termin składania ofert: do dnia 24 maja 2022 r. do godz. 09:00

miejsce składania ofert: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

Kompletna dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania, opublikowana jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

opublikowano 18.05.2022 r.