© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   13.06.2023

XXX konferencja o sztuce ogrodowej | 19–20 października

19 i 20 października 2023 r. odbędzie się jubileuszowa XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Sztuki Ogrodowej i Dendrologii Historycznej. Tematem przewodnim będą „Cele zrównoważonego rozwoju a zarządzanie krajobrazem kulturowym i jego elementami”. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie jest partnerem wydarzenia.

Celem konferencji będzie podjęcie dyskusji o idei zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do krajobrazów kulturowych oraz jego elementów (parków, ogrodów, rezydencji, gospodarstw ekologicznych, upraw itp.). Szczególny nacisk zostanie położony na rozwinięcie aspektów konserwatorskich, ekologicznych, klimatycznych, planistycznych i krajobrazowych. Jest to kontynuacja refleksji związanych z identyfikacją aktualnych problemów oraz wyzwań w utrzymaniu i ochronie dziedzictwa kulturowego miast, wsi, terenów otwartych i ogrodów zabytkowych. Istotne będzie również podkreślenie trwałości krajobrazów i ich samowystarczalności oraz różnorodności biologicznej w różnych skalach. Rozważania te są odpowiedzią na lokalne i krajowe, a także globalne wysiłki dążące do zachowania cennych krajobrazów dla przyszłych pokoleń.

Opierając się na nowej inicjatywie „Nowego Europejskiego Bauhausu” oraz na art. 5 Konstytucji RP, stwierdzającym, że: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”, podejmiemy międzynarodową dyskusję na wyżej wymienione tematy. Planujemy zaprezentować badania ukierunkowane na działania inkluzywne, inspirowane dziedzictwem, odpowiadające na potrzeby i wykraczające poza funkcjonalność, działające w zgodzie z naturą i środowiskiem. Daje to szansę wypracowania uniwersalnych zasad i wytycznych, popartych bogatym doświadczeniem.

W tym roku przypada również 30. rocznica konferencji. Podczas tej edycji specjalnej poruszymy temat znaczenia dziedzictwa historycznego dla zrównoważonego rozwoju. Planujemy podzielić go na odpowiednie panele dyskusyjne związane z badaniami nad zagadnieniami konserwacji, ochrony, szaty roślinnej, zarządzania dziedzictwem, a także kształtowania krajobrazów kulturowych.


Gdzie: Kraków / online

Kiedy: 19–20 października 2023 r.

Organizator konferencji: dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK

Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Sekcja Sztuki i Architektury Ogrodowej Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie

ICOMOS Polska


Szczegóły dotyczące programu i rejestracji są dostępne na stronie konferencji : https://konferencjaogrodowa.pk.edu.pl/