© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   10.08.2015

Zakup i wdrożenie nowoczesnej infrastruktury serwerowej

Zakup i wdrożenie nowoczesnej infrastruktury serwerowej pozwoli na podniesienie jakości oraz zwiększenie dostępności usług sieciowych oferowanych przez muzeum. Dokładniej w ramach tego zadania możliwe będą: techniczne przygotowanie Muzeum do wdrożenia nowych usług, w tym dostępu do cyfrowych zasobów muzeum; obniżenie kosztów zarządzania IT i poprawa efektywności energetycznej; przeniesienie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na bardziej wydajną platformę oraz optymalizacja kosztów utrzymania infrastruktury informatycznej.

Zakup i wdrożenie infrastruktury informatycznej klasy BLADE o najwyższych biznesowych parametrach pozwoli spełnić wszystkie powyższe kryteria, polepszając stan aktualnie świadczonych usług i otwierając perspektywy na przyszłe działania propagujące treści merytoryczne i edukacyjne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Zadanie zostało zrealizowane jako część projektu „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” w ramach działania 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Całkowita wartość projektu: 18 854 348,06 zł. Koszt wydatków kwalifikowalnych/wysokość dofinansowania: 14 912 881,37 zł, z tego: 12 675 949,15 zł finansowane z budżetu Unii Europejskiej (EFRR) i 2 236 932,22 zł finansowane z budżetu państwa. Więcej o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na stronie www.pois.gov.pl.

Logo POIiŚ