© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   02.03.2023

Zapytanie ofertowe pn. Wykonanie dokumentacji specjalistycznych w podziale na trzy części

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185), pn.:

Wykonanie dokumentacji specjalistycznych w zakresie:

  1. A) część nr 1 - Projekt budowlany i wykonawczy remontu dachu budynku ‘Dom Podstarościego’, znajdującego się na działce o nr ew. 21 z obrębu 1-05-53 przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 6A w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla tego przedmiotu zamówienia, przekazaniem opracowanego przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przekazaniem decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i prawomocnego pozwolenia na budowę.
  2. B) część nr 2 - Projekt budowlany i wykonawczy remontu dachu budynku ‘Dom Roszkowskiego’, znajdującego się na działce o nr ew. 21 z obrębu 1-05-53 przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 6 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla tego przedmiotu zamówienia, przekazaniem opracowanego przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przekazaniem decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i prawomocnego pozwolenia na budowę.
  3. C) część nr 3 - Projekt budowlany I wykonawczy remontu dachu budynku gospodarczego ‘Holendernia’, znajdującego się na działce o nr ew. 21 z obrębu 1-05-53 przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 6A w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla tego przedmiotu zamówienia, przekazaniem opracowanego przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przekazaniem decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i prawomocnego pozwolenia na budowę. Znak sprawy: DI.2402.1.1.KK.2023

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z częściami wg ich podziału, zakresu i opisu. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka, bądź wszystkie wybrane przez siebie części. Każda z części będzie podlegała odrębnej ocenie na podstawie kryterium zawartego w Zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert: do dnia 17 marca 2023 r. do godz. 15:00. 

Opublikowano 28 kwietnia 2023 r.