© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   27.07.2017

Zasady etyczne i dobre praktyki w „Studiach Wilanowskich”

Zasady etyki publikacyjnej:

Ze starannością przestrzegane są przez Redakcję „Studiów Wilanowskich” najwyższe standardy etyczne i zasady dobrych obyczajów obowiązujące w nauce, jak również w praktyce wydawniczej. Staramy się zapobiegać wszelkim nadużyciom i nierzetelności autorskiej. Przyjęta przez Redakcję polityka wydawnicza ma zapewnić przejrzysty proces wydawniczy.

Zasady etyczne obowiązujące autorów:

 • Autor wysyłając pracę do Redakcji wyraża zgodę na poddanie jej procesowi recenzowania i publikację w czasopiśmie, czym nie narusza praw autorskich innych osób.
 • Praca powinna zawierać wszelkie informacje na temat źródła finansowania badań.
 • Autor dostarcza pracę oryginalną w ściśle określonej maksymalnej objętości, która nie może stanowić w żadnej części plagiatu ani też zawierać fałszywych lub nieuczciwie podanych treści. Wszelkie fragmenty, zapożyczenia innych autorów zawarte w tekście muszą być odnotowane za pomocą stosownego odwołania.
 • Praca powinna zawierać odniesienia do wszelkich wykorzystanych materiałów.
 • Autor musi wystrzegać się nieuczciwości naukowej w zakresie „ghostwriting” (tj. ukrywania osób, które przyczyniły się do powstania tekstu) oraz „guest authorship” (tj. wymienianie jako autorów osób, które przyczyniły się w znikomym stopniu do powstania publikacji albo wcale nie wniosły w nią swojego wkładu). Praca powinna zawierać (np. w formie podziękowań) nazwiska wszystkich osób, które przyczyniły się do powstania publikacji, a nie figurują jako autorzy.
 • Jeżeli podobny materiał był publikowany w innym czasopiśmie lub prezentowany podczas konferencji, należy to zaznaczyć podczas składania tekstu. Złożenie takiego tekstu bez informowania o tym redakcji jest nieetyczne i nie będzie akceptowane.
 • Autorzy zachowują prawo do prezentowania swoich prac publikowanych w „Studiach Wilanowskich” na wszelkich konferencjach i sympozjach.
 • Jeżeli autor odkryje w swojej pracy błędy na którymkolwiek etapie przygotowania publikacji do druku, zobowiązany jest poinformować o tym redakcję w celu poprawienia, wycofania tekstu lub opublikowania stosownej erraty.
 • Autor jest zobowiązany ustosunkować się do opinii recenzentów lub uzasadnić pominięcie ich uwag.
 • Po przyjęciu tekstu do publikacji, materiał poddawany jest redakcji naukowej i językowej, a przygotowane przez autora streszczenie tłumaczone na język angielski.
 • Prace są wydawane po wyrażeniu zgody przez autorów na przekazanie praw autorskich Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (Wydawcy).
 • Redakcja „Studiów Wilanowskich” informuje, że złożone do publikacji teksty przyjmuje nieodpłatnie, ponosząc koszty za redakcję, tłumaczenia i opłaty za materiały ikonograficzne.
 • Niestosowanie powyższych zasad przez autora uważa się za nieetyczne.

Zasady etyczne obowiązujące redakcję:

 • Zespół Redakcyjny „Studiów Wilanowskich” wstępnie kwalifikuje przesłany do publikacji materiał i podejmuje decyzję o przesłaniu go do recenzji bądź odrzuceniu. W obu przypadkach informuje autora o podjętych krokach.
 • Redakcja przekazuje informacje o złożonej pracy pozostałym członkom Zespołu Redakcyjnego oraz poszukuje dwóch recenzentów.
 • Decyzja dotycząca przyjęcia tekstu do druku zależy tylko i wyłącznie od oceny jej wartości naukowej, oryginalności, związku z profilem aktualnego numeru czasopisma oraz od pozytywnych opinii recenzentów i Zespołu Redakcyjnego.
 • Recenzji nie podlegają komunikaty, biogramy, sprawozdania z konferencji.
 • Redakcja po uzyskaniu tekstu od autora informuje go o zasadach przetwarzania danych osobowych obowiązujący w Wydawnictwie, wysyłając stosowny dokument: Informacja na temat przetwarzania danych osobowych.
 • Redakcja, wybierając recenzenta, musi dbać, aby nie zachodziło szeroko rozumiane prawdopodobieństwo konfliktu interesów oraz aby niezależny recenzent był spoza jednostki naukowej autora publikacji.
 • Redakcja dba o anonimowość recenzentów i autorów, także w stosunku do autorów własnych, rekrutujących się spośród pracowników Muzeum i Redakcji.
 • W trybie recenzowania tekstów obowiązuje przyjęta przez Redakcję zasada „double-blind review process” (recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości).
 • Redakcja przestrzega ustalonych procedur w sprawach dotyczących praw autorskich i plagiatów.
 • Redakcja przekazuje autorowi wszelkie uwagi recenzenta w formularzu anonimowym.
 • Jeżeli Redakcja otrzyma dwie sprzeczne recenzje dotyczące tekstu, a uznaje tekst za istotny dla profilu czasopisma, może zwrócić się o opinię do trzeciego recenzenta.
 • Warunkiem przyjęcia tekstu do druku jest uzyskanie dwóch pozytywnych opinii zewnętrznych.
 • Po podjęciu przez Redakcję decyzji o przyjęciu pracy do druku Wydawca podpisuje z autorem stosowną umowę.
 • Zespół Redakcyjny nie może wykorzystać bez zgody autora tekstów nieprzyjętych do publikacji.

Zasady etyczne obowiązujące recenzentów (zgodne z komunikatem MNiSW z 29 maja 2013 r w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych):

 • Recenzenci, o ile zachodzi szeroko rozumiane prawdopodobieństwo konfliktu interesów, nie powinni podejmować się recenzji danego tekstu.
 • Recenzenci muszą zachować obiektywizm, poufność i terminowość przy ocenianiu tekstu.
 • Recenzja ma formę formularza (dostępny na stronie czasopisma) do wypełnienia przez recenzenta.
 • Recenzenci powinni uargumentować swoje uwagi i ocenę pracy, zwłaszcza kiedy jest negatywna.
 • Recenzenci nie mogą wykorzystać recenzowanych prac, w tym przechowywać ani kopiować tekstów, do własnych celów bez zgody autora.
 • Recenzje wykonywane są poufnie i bezpłatnie.

Zasady etyczne w procesie publikacyjnym:

 • Zespół Redakcyjny dba o to, aby cały proces wydawniczy odbył się zgodnie z przyjętymi procedurami.
 • Zespół Redakcyjny odpowiada za zabezpieczenie wszelkich materiałów przekazanych do publikacji na wszystkich etapach, jak również za zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Zespół Redakcyjny na każdym etapie publikacji powinien zgłaszać Wydawcy oraz odpowiednim instytucjom lub organizacjom wszelkie próby naruszenia zasad rzetelności naukowej, etyki naukowej i dobrych praktyk.
 • Zgłoszone do Zespołu Redakcyjnego zachowania nieetyczne muszą zostać poparte dowodami pozwalającymi na wszczęcie procesu wyjaśniającego lub dochodzenia.
 • Zespół Redakcyjny powinien wyjaśnić wszelkie zgłoszone i dostrzeżone nieprawidłowości, dokładając wszelkiej staranności.Kontakt
tel.: 22 544 27 26
E-mail: studiawilanowskie@muzeum-wilanow.pl

Wydawca
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
02-958 Warszawa