© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   27.07.2017

Zasady etyczne i dobre praktyki w „Studiach Wilanowskich”

Obowiązki autorów:

Oryginalność: teksty muszą być w pełni oryginalne, niepublikowane w innym periodyku.

Autorstwo pracy: należy zgłosić nazwiska wszystkich autorów tekstów, z podaniem ich wkładu w powstanie artykułu.

Konflikt interesów: autor powinien ujawnić wkład innych podmiotów, organizacji, instytucji naukowo-badawczych, źródeł finansowania swoich prac oraz wszelkich istotnych konfliktów interesów.

Plagiat, „ghostwriting”, „guest authorship”: wszelkie wykryte praktyki nierzetelności naukowej będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.


Obowiązki recenzentów:

Obiektywizm: recenzje są obiektywne i dotyczą merytorycznej strony recenzowanych artykułów.

Poufność: recenzenci zachowują tajemnicę dotyczącą przekazanych im do recenzji artykułów.

Konflikt interesów: recenzenci mają obowiązek zgłosić redakcji konflikt interesów, jeśli takowy zaistniał.

Recenzenci są zobowiązani zgłosić redakcji wychwycone przypadki naruszania dobrych praktyk,

Recenzenci są zobowiązani do przygotowania recenzji w terminie ustalonym z redaktorem naczelnym.

Recenzenci nie mają prawa wykorzystywania recenzowanych tekstów dla własnych celów.


Obowiązki redakcji:

Redaktor naczelny jest odpowiedzialny za decyzje dotyczące publikacji; jego kolegium doradczym jest komitet redakcyjny oraz recenzenci.

Redakcja poddaje artykuły procedurom recenzyjnym. Jest zobowiązana do uwzględniania konfliktu interesów przy doborze recenzentów (recenzenci są anonimowi dla autorów, a autorzy dla recenzentów).

Redakcja jest zobowiązana do zachowania zasad poufności.

Redakcja przestrzega obowiązującego prawa w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji.

Redakcja zachowuje odrzucone teksty, ale nie ma prawa ich wykorzystywania w całości lub fragmentach do celów własnych badań.