© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   27.07.2017

Zasady przygotowywania tekstów do „Studiów Wilanowskich”

Zasady ogólne

• Za publikowanie na łamach "Studiów Wilanowskich" nie pobiera się od autorów żadnej opłaty na żadnym z etapów przygotowywania do publikacji.

• Zgłaszanie tekstów do kolejnych numerów czasopisma „Studiach Wilanowskich” odbywa się poprzez system redakcyjny, dostępny pod linkiem "Studia Wilanowskie"

Aby złożyć tekst, należy najpierw zalogować się lub założyć konto w systemie, a następnie postępować zgodnie z kolejnymi, objaśnionymi w formularzu krokami. Pytania prosimy przesyłać na adres:

studiawilanowskie@muzeum-wilanow.pl.

• Tekst powinien być przygotowany w formacie: .doc, .docx.

• Ilustracje należy dołączyć w osobnych plikach typu JPG (rozdzielczość min. 300 dpi), w liczbie max. do 6 sztuk, ponumerowane i podpisane.

• Objętość materiałów: artykuł – do 1 arkusza autorskiego (40 000 znaków ze spacjami i przypisami – ok. 16–18 stron w edytorze Word); recenzja – do 0,5 arkusza autorskiego (do 20 000 znaków); komunikat, sprawozdanie z konferencji, wspomnienia – do 0,25 arkusza autorskiego (do 10 000 znaków). Redakcja zastrzega sobie możliwość przyjęcia tekstów dłuższych, obszernych aneksów źródłowych i wzbogaconego materiału ilustracyjnego w sytuacji uzasadnionej istotnymi względami merytorycznymi.

• W osobnych plikach Autor składa:
- streszczenie tekstu o objętości maksymalnie do 1800 znaków w języku angielskim, ostatecznie w polskim;
- notę o autorze (maksymalnie 900 znaków) zawierającą: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia, podstawowe informacje o zainteresowaniach badawczych oraz e-mail, np. Jan Kowalski, dr hab., Instytut Historii Sztuki; historyk sztuki specjalizujący się w historii architektury pałaców barokowych, jego zainteresowania badawcze koncentrują się szczególnie na historii architektury wnętrz i wzornictwa. Kontakt: j.kowalski@wp.pl);
- słowa kluczowe (maksymalnie 5–7 słów lub fraz),
- skróconą bibliografię (do 15 pozycji).

• Autor powinien dostarczyć także wypełnione oświadczenie zawierające informacje: o autorstwie/współautorstwie, o procentowym udziale współautorów do pobrania, o oryginalności pracy. (do pobrania)

• Redakcja zastrzega sobie prawo wstępnej weryfikacji tekstów, po której zostają one przekazane do recenzji zewnętrznej (artykuły) lub bezpośrednio kwalifikowane do druku przez Komitet Redakcyjny (artykuły recenzyjne, komunikaty).

•W tomie drukowane są tylko te artykuły, które uzyskały dwie pozytywne recenzje.

• W przypadku potrzeby dokonania poprawek tekst zostanie przesłany Autorowi, który zobowiązany jest nanieść poprawki w terminie wskazanym przez Redakcję. Po ponownym nadesłaniu tekstu do redakcji Autor jest informowany o dopuszczeniu tekstu do druku.

• Umowa pomiędzy Wydawcą a Autorem jest zawierana po przejściu procesu recenzyjnego i przyjęciu tekstu do druku. Należy dosłać na adres Wydawcy wydrukowaną i podpisaną umowę (3 egz.). Nieprzesłanie umowy uniemożliwia publikację nadesłanego tekstu. (do pobrania)

• Wszystkie przyjęte do druku teksty są poddawane redakcji językowej, po czym przekazywane do jednej korekty autorskiej. Autorzy są zobowiązani do jej wykonania w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania.

• Po opublikowaniu tekstu autor otrzymuje 1 egzemplarz autorski „Studiów Wilanowskich” oraz nadbitki w wersji pdf.

• Tomy archiwalne  w całości są publikowane na stronie muzeum w formie pliku pdf.

• Na stronie internetowej wydawnictwa ogłoszona jest lista tematów przewodnich kolejnego tomu.

• Zapisy z języka rosyjskiego, ukraińskiego, białoruskiego itd. podajemy w transkrypcji łacińskiej zgodnie z ogólnymi zasadami „Słownika języka polskiego”, dostępnymi m.in. na stronie: https://sjp.pwn.pl/zasady/;629693

Instrukcja wydawnicza (do pobrania).