© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   17.11.2015

Zasoby Działu Dokumentacji i Cyfryzacji

Archiwum fotograficzne

Archiwum fotograficzne stanowi jedną z najważniejszych części zbiorów Działu Dokumentacji.

Podstawowym zadaniem Archiwum fotograficznego jest archiwizacja zdjęć cyfrowych, digitalizacja tradycyjnych materiałów archiwalnych, opracowanie oraz ich udostępnianie.

W skład archiwum wchodzą zdjęcia gromadzone od połowy lat 50–tych oraz dary i zakupy realizowane od roku 1961. Są to negatywy, pozytywy, odbitki fotograficzne oraz zdjęcia cyfrowe, związane z zespołem pałacowo – ogrodowym w Wilanowie, jego zbiorami i wnętrzami oraz wydarzeniami muzealnymi, pracami konserwatorskimi, a także materiałami porównawczymi.

Ze względu na typ nośnika zdjęcia przechowywane są na kliszach i w postaci cyfrowej. Ze względu na treść dzielą się na zdjęcia dokumentujące kolejne etapy konserwacji (tzw. zdjęcia konserwatorskie) oraz zdjęcia dokumentujące zbiory, wnętrza, architekturę, ogród i wydarzenia (tzw. zdjęcia niekonserwatorskie). Zdjęcia znajdujące się w archiwum w 95% wykonane są przez pracowników muzeum. Pozostałą część stanowią dary i zakupy.

Zbiór liczy obecnie 141348 jednostek inwentarzowych kategorii A (stan na grudzień 2012 roku), z czego blisko 75 tys. stanowią zdjęcia cyfrowe.

Archiwum fotograficzne posiada księgę inwentarzową oraz katalog rzeczowo – alfabetyczny. Wszystkie dane z katalogu kartkowego wprowadzane są na bieżąco do komputerowej bazy danych opartej na programie ISIS.

W 2013 roku planowane jest wdrożenie nowej kompleksowej bazy danych umożliwiającej zarządzanie zbiorami w środowisku WINDOWS.

Zainteresowanych skorzystaniem z zasobów Archiwum fotograficznego zapraszamy na stronę, gdzie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zasad udostępniania oraz rodzajów wykonywanych usług. Zamówienia są rozpatrywane indywidualnie.

GALERIA ZDJĘĆ: Dawne zdjęcia wilanowskiej rezydencji

Dokumentacja konserwatorska i architektoniczna

Dokumentacja konserwatorska i architektoniczna Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie liczy około 3746 jednostek (stan na styczeń 2013 roku) i dotyczy zespołu pałacowo – ogrodowego w Wilanowie.

Dokumentacja konserwatorska związana jest przede wszystkim z okresem powojennej odbudowy pałacu zespołu pałacowo – ogrodowego Wilanowa, rozpoczętej na mocy uchwały Prezydium Rządu w 1954 roku. W jej skład wchodzi dokumentacja opisowo – fotograficzna, projekty, pomiary architektoniczne i geodezyjne, jak również historyczne rysunki i notaty konserwatorskie z lat 1910 – 29. Dzieli się na dwa zespoły: dokumentację przeprowadzonych prac i zabiegów konserwatorskich w obiektach zabytkowych należących do Muzeum (fasadzie pałacu i innych budynków przypałacowych oraz wnętrzach) oraz dokumentację prac konserwatorskich przeprowadzonych na muzealiach (obrazach, rzeźbie, meblach, ceramice, szkle, metalach, tkaninach).

Dokumentacja konserwatorska liczy 2197 jednostek inwentarzowych. Dokumentacja architektoniczna obejmuje głównie kopie i oryginały planów, projektów i rysunków archiwalnych dotyczących Wilanowa i okolic. Dotyczy głównie XX-wiecznych pomiarów, szkiców sytuacyjnych, projektów, rzutów pałacu, ogrodu oraz budynków zabytkowych na terenie Wilanowa, Morysinka i Natolina. Materiały pozwalają zapoznać się m.in. z planami i projektami zagospodarowania przestrzennego Wilanowa i okolic po II wojnie światowej, założeniami projektowymi dla odbudowy, rekonstrukcji i konserwacji zabytkowego zespołu pałacowo-ogrodowego oraz jego otoczenia z lat 60-tych i 70-tych oraz wynikami badań archeologicznych prowadzonych na terenie Wilanowa. Dokumentacja liczy 1549 jednostki inwentarzowe.

Do dokumentacji architektonicznej, z uwagi na niewielką liczbę, dołączony jest zbiór map (kopii i oryginałów) z okresu od 1 poł. XVIII w. do czasów współczesnych. Pozwala prześledzić rozwój przestrzenny Wilanowa i okolic. Większość materiałów stanowią kopie ze zbiorów AGAD. Najstarsze plany dotyczą Wilanowa w okresie panowania Jana III Sobieskiego z około 1682 roku (kopie i rekonstrukcje), zaś najstarszy oryginalny plan przedstawia plan sytuacyjny pałacu i ogrodu K. Schnagego sprzed 1857 r. Z pozostałej niewielkiej części innych materiałów kartograficznych na uwagę zasługuje mapa Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego stan XVII/XVIII w. wyrażona w milach polskich, pruskich, ukraińskich i niemieckich autorstwa Guillaume de l’Isle (1675-1726).

Oba rodzaje dokumentacji pozyskiwane są od instytucji zewnętrznych prowadzących prace na zlecenie muzeum albo wytwarzane we własnym zakresie w pracowniach konserwatorskich. Niewielka część dokumentacji pochodzi także z zakupów. Zbiór posiada katalog kartkowy rzeczowy i porządkowy oraz wprowadzane są na bieżąco do komputerowej bazy danych utworzonej w programie ISIS.

Zbiór ikonograficzny

Zbiór ikonograficzny Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie służy jako materiał porównawczy do badań naukowych głównie dla historyków sztuki i konserwatorów.

Zbiór gromadzony jest i opracowywany na bieżąco. Składa się z pocztówek, fotografii, rycin i albumów związanych bezpośrednio z Wilanowem (pałacem, wnętrzami i muzealiami), dawnymi właścicielami (portrety, pomniki, uroczystości rocznicowe itd.), zabytkami barokowej architektury europejskiej oraz widokami miast świata.

Pozyskiwanie zbioru odbywa się poprzez darowizny od osób prywatnych i zakupy. Zbiór liczy 631 jednostek inwentarzowych (stan na styczeń 2013 roku). Każda jednostka posiada kartę inwentaryzacyjną i wprowadzana jest do bazy danych w programie Microsoft Access.

Do ciekawszych pozycji zakupionych w 2012 roku należy album Aleksandry Potockiej, ostatniej właścicielki Wilanowa zakupiony na aukcji dzieł sztuki.

Zbiory uzupełniane są o ikonograficzne materiały porównawcze pozyskiwane w ramach kwerend zewnętrznych prowadzonych przez pracowników Działu Dokumentacji.

Zainteresowanych skorzystaniem ze zbiorów materiałów ikonograficznych zapraszamy na stronę, gdzie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania i udostępniania ze zbiorów Działu Dokumentacji. Zamówienia są rozpatrywane indywidualnie.

GALERIA ZDJĘĆ: Zbiór ikonograficzny

Archiwum materiałów źródłowych

Archiwum zawiera 412 jednostek archiwalnych (stan na styczeń 2013 roku) zawierających dokumenty oryginalne, mikrofilmy, odpisy, maszynopisy i opracowania pochodzące między innymi z Archiwum Głównego Akt Dawnych, Biblioteki Narodowej, Archiwum Czartoryskich w Krakowie, Archiwum Potockich w Łańcucie i Biblioteki Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Obejmuje dawne inwentarze, dokumenty, korespondencje dawnych właścicieli Wilanowa (Sobieskiego, Sieniawskiej, Potockich, Czartoryskich i Branickich), wyniki kwerend archiwalnych, sprawozdania i inne materiały związane z pałacem i jego właścicielami od czasów Jana III Sobieskiego do 1945 roku.

Zbiory archiwum powiększane są w oparciu o opracowania, nabytki materiałów oryginalnych oraz kopii.

Archiwum dokumentacji prasowej

W 1964 r. Dział Dokumentacji Naukowej rozpoczął gromadzenie wycinków oraz kserokopii artykułów prasowych odnoszących się głównie do pałacu w Wilanowie i jego właścicieli.

Materiały uszeregowane są chronologicznie w teczkach i posiadają własny katalog rzeczowy.

Od 2003 roku wycinki prasowe gromadzone są w formie cyfrowej.