PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska
nieslyszacy
PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska

Seria wydawnicza „Silva Rerum”

Przedstawiamy książki z serii Silva Rerum:

książki


W świecie pozorów i sztywnych zasad posiadanie rzeczy było formą wypowiedzi, podkreślenia własnej odmienności i indywidualności, przejawem kobiecej emancypacji, świadectwem zainteresowań, relacji z twórcami i wytwórcami rzeczy. Profesor Bożena Popiołek ukazuje kobiecy świat rzeczy jako obszar przemian w obrębie społecznej mentalności.

Autorka porusza stale aktualne kwestie nieuświadomionej chęci posiadania, opresyjnego charakteru kobiecej mody, przymusu bycia „ubraną”. A także „drugiego obiegu rzeczy”, owego osiemnastowiecznego recyklingu, oszczędności wynikających nie tylko z braku środków, ale i świadomego podejścia do przedmiotów.

Bożena Popiołek, Z poczucia piękna, z potrzeby posiadania. Kobiecy świat rzeczy w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej, Warszawa 2024, ISBN 978-83-965839-9-4
Kup teraz w e-sklepie!


Wspólnym mianownikiem studiów zawartych w najnowszej książce profesora Romana Krzywego jest staropolska obyczajowość. Omawiane zagadnienia nie tworzą ujęcia panoramicznego, lecz zgłębiają wybrane tematy, które autor naświetla, odwołując się przede wszystkim do źródeł literackich. Czytelnik znajdzie w książce analizy utworów będących świadectwem popularności podróży edukacyjnych, przyjrzy się uroczystym wjazdom do Wilna, zetknie się z wizerunkami kobiet i z twórczością poetek, dowie się, jak kultura karnawałowa oddziaływała na dawny dramat, przeczyta też o literackich echach pokładzin i o obiegu czytelniczym wierszy obscenicznych. Dawna twórczość posługiwała się przebrzmiałymi już dziś konwencjami, odwoływała się też do zapomnianych obyczajów, nie wspominając o coraz większym dystansie językowym. Jej odczytanie domaga się więc uwzględnienia złożonych kontekstów kulturowych, niuansów poetyki oraz dociekań semantycznych. Redakcja serii „Silva Rerum” ma nadzieję, że zarówno rozmaitość poruszanych tematów, jak i zastosowana metoda będą dla Czytelników źródłem poznawczej satysfakcji.

Roman Krzywy, W podróży, przy stole i w łożnicy. Źródła literackie jako zwierciadło staropolskich obyczajów, Warszawa 2024, ISBN 978-83-965839-5-6
Kup teraz w e-sklepie!


Książka dr Ewy Mostowicz-Kapciak jest pracą pionierską, opartą na wnikliwych studiach polskich i rosyjskich publikacji źródłowych poświęconych obrazowi sztuki dawnej Królestwa Polskiego w rosyjskojęzycznych przewodnikach i opracowaniach starożytniczych. Celem pracy jest ustalenie w polskiej sztuce dawnej obszaru, którym Rosjanie interesowali się szczególnie i rozważenie, czy dostrzegali oni odmienność twórczości sąsiadującego narodu, jej unikalny charakter, czy też chcieli widzieć tylko to, co rosyjskie, aby uzasadnić swoją obecność na terenach polskich.

Złożony, wielowątkowy materiał opracowany został z godną podziwu pasją do systematyzacji i tworzy obraz, który otwiera kolejne perspektywy badawcze. Doskonałe tłumaczenia rosyjskich tekstów dotyczących polskiej sztuki pozwoliły wydobyć i ujawnić zawarte w nich błędy rzeczowe, a w szerszej perspektywie – znaczenie przekazu, politykę informacyjną tego okresu i kontekstu.

Badacze historii i dziedzictwa artystycznego Warszawy, z uwagi na wyjątkową pozycję stolicy we wszystkich przywołanych i przeanalizowanych rosyjskojęzycznych publikacjach, znajdą w tej książce wiedzę i inspirację.

Ewa Mostowicz-Kapciak, Obraz sztuki dawnej na terenie Królestwa Polskiego w rosyjskich publikacjach starożytniczych z lat 1850–1915, Warszawa 2024, ISBN 978-83-971174-0-2
Kup teraz w e-sklepie!


Pomysł na książkę zrodził się podczas wykładów prof. Pawła T. Dobrowolskiego, historyka i dyplomaty, o cywilizacji europejskiej. Studenci Collegium Civitas stawiali liczne pytania, a profesor uznał, że opisanie własnych przemyśleń i wskazanie ważnych opinii na temat przemian społeczno-ekonomicznych oraz kulturalnych w latach 1500–1800 będzie dobrym wypełnieniem obowiązków wykładowcy. Tak powstała pięknie ilustrowana publikacja, która łączy walory merytoryczne, wiedzę i doświadczenie Pawła T. Dobrowolskiego z jego znakomitym piórem i stylem narracji. Książka wydana przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie we współpracy z Collegium Civitas.

Paweł T. Dobrowolski, Nierównym krokiem. Globalizacja i Europa wielu prędkości (1500–1800), Warszawa 2023, ISBN 978-83-965839-1-8
Kup ebooka w e-sklepie!
Publikacja opowiada o tym, co żyjący w XVIII wieku szlachcic wiedział o dziejach swojej ojczyzny i jak chciał je przedstawić potomnym.  „Skarbiec rozmaitych scjencji… spisywany dla synów, jak domowy podręcznik historii, był przygotowywany z zamiarem wydania go drukiem, ale pozostał w rękopisie przez ponad 250 lat. Autor omawia przeszłość polsko-litewskiego państwa jako całości i tym jego dzieło wyróżnia się spośród większości sylw – popularnych wśród szlachty polskiej zapisków, zawierających notatki na różne tematy i relacje z wydarzeń, spisywane na bieżąco. Oryginalną narrację uzupełniają liczne, starannie dobrane przez wydawcę ilustracje. 

Skarbiec rozmaitych scjencji… Historia Rzeczypospolitej w sylwie z 1759 roku, oprac. naukowe i wstęp Joanna Orzeł, Warszawa 2023, ISBN 978-83-965839-0-1
Kup teraz w e-sklepie!W latach 1693–1696 młody starościc lwowski Franciszek Cetner (1675–1732) odbył grand tour, zagraniczną podróż edukacyjną po Europie, w trakcie której pobierał lekcje w prestiżowej paryskiej akademii i zwiedzał olśniewające zabytki Rzymu. Pod koniec XVII stulecia podobny wojaż stanowił ważny element kanonu wykształcenia młodych elit z ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów, był niezbędnym zwieńczeniem całego procesu edukacji i przygotowaniem do przyszłej kariery politycznej. Książka przynosi rekonstrukcję przebiegu całej podróży młodzieńca, a jej punktem wyjścia stały się fascynujące spisy wydatków sporządzone podczas pobytu głównego bohatera w centrach ówczesnego świata – Paryżu i Rzymie. Autorka, opierając się na bogatym materiale źródłowym, kreśli barwny portret Franciszka Cetnera i obraz jego codzienności, wprowadzając czytelników do wnętrza francuskich i włoskich gospód, na lekcje muzyki u wirtuozów barokowej lutni oraz do Wersalu Ludwika XIV.

Anna Markiewicz, Dykcjonarz, lutnia i koronki. Zagraniczna podróż edukacyjna Franciszka Cetnera (1693–1696), Warszawa 2022, ISBN 978-83-66104-90-7
Kup teraz w e-sklepie!


Dwór jako centrum prowincjonalnego świata kreował postawy polityczne poprzez jednanie sojuszników, tworzenie kręgów klientalnych, wywieranie nacisku na przeciwników. Był ośrodkiem edukacji szlacheckich synów i córek, miejscem kojarzenia stosownych małżeństw, podejmował inicjatywy ekonomiczne i przedsięwzięcia artystyczne, które nie pozostawały bez wpływu na jego otoczenie. Żaden dwór nie działał w próżni, a wręcz przeciwnie – kontakty towarzyskie i w interesach były częste i różnorodne. Książka traktuje o dworze szlacheckim w szerokim ujęciu, a więc zarówno o dworach najmożniejszej grupy – magnaterii, jak i szlachty średniej, a niektóre przykłady odwołują się do grupy najuboższej. Pragnąc przedstawić organizację i codzienne funkcjonowanie dworu oraz tworzących go ludzi, Autorka sięgała do dokumentów źródłowych, m.in. ksiąg gospodarczych, rachunków, spisów należności dla urzędników i służby czy niekończących się zamówień na rzecz dworu. 

Bożena Popiołek, Rytuały codzienności. Świat szlacheckiego dworu w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej, Warszawa 2022, ISBN 978-83-66104-84-6
Kup teraz w e-sklepie!


Listy Jana Kosmowskiego do królewicza Aleksandra dotyczą burzliwego okresu w dziejach Rzeczypospolitej, po śmierci króla Jana III. Ich autor, już od wcześniejszych lat związany z Sobieskimi, a zwłaszcza z królewiczem Aleksandrem, znalazł się w tym czasie w bliskim otoczeniu królowej-wdowy Marii Kazimiery d’Arquien Sobieskiej. Był świadkiem wszelkich perypetii, których przyszło jej doświadczać w stosunkach ze stronnikami i przeciwnikami politycznymi Domu Sobieskich. Informacje o rozgrywających się wydarzeniach politycznych zawarte w listach pochodzą z najbliższego kręgu królowej, przez co mają wielką wagę wiarygodności. 

Listy Jana Kosmowskiego do królewicza Aleksandra Benedykta Sobieskiego, opracowanie i wstęp Jarosław Pietrzak, Warszawa 2021, ISBN 978-83-66104-76-1
Kup teraz w e-sklepie!


Domki dla lalek dają nam wgląd w rozmaite obszary wiedzy, obejmujące między innymi historię sztuki (zwłaszcza architektury), historię wystrojów wnętrz i dyktowanych modą ich zmian, historię ekonomii, życia społecznego i edukacji. Mówią też wiele o dawnej mentalności, ideałach życia codziennego i modelach rodziny, a zwłaszcza o rolach, jakie narzucano niegdyś dziewczynkom i kobietom ze względu na ich płeć kulturową. Obrazują one także procesy historyczne, na przykład postępującą demokratyzację i wzrost znaczenia warstw mieszczańskich w XIX wieku oraz poprawę warunków życiowych. W mikrokosmosie domku wszystkie te sprawy skupiają się jak w soczewce. Domki dla lalek to jednak nie tylko zabawki dla najmłodszych. Były one bowiem również zamawiane i wyposażane przez dorosłe kobiety, przez co stawały się swoistymi autobiografiami i ego-dokumentami dawnych epok. Nierzadko też kryły w sobie samotność, niespełnienie i traumy właścicielek, które w malutkich domostwach próbowały stworzyć dla siebie miniaturowy, lepszy świat.

Piotr Oczko, Miniaturowe światy. Historia domków dla lalek, Warszawa 2021, ISBN 978-83-66104-73-0
Nakład książki został wyczerpany.


Okładka książki Sabine Jagodzinski „W namiotach wezyrskich”

„Wielkie rzeczy rodzą się wśród wielkich niebezpieczeństw”. W XVII stuleciu takim wielkim niebezpieczeństwem dla Rzeczypospolitej było imperium osmańskie. Zmagania z turecką ekspansją pozostawiły trwałe ślady o charakterze materialnym i wizualnym; strach mieszał się z uznaniem dla przeciwnika, rola przedmurza chrześcijaństwa – z fascynacją kulturą orientalną. Sabine Jagodzinski skupia się na omówieniu zmienności postrzegania zagrożenia tureckiego i jego komemoracji w rodach Żółkiewskich, Sobieskich i Radziwiłłów.

Książka powstała dzięki współpracy z Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie. Publikacja została przygotowana w ramach projektu „Jak słodko i zaszczytnie umierać za ojczyznę. Stanisław Żółkiewski w pamięci potomnych”. Sfinansowano że środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022.

Sabine Jagodzinski, W namiotach wezyrskich. Komemoracja wojen tureckich w kulturze szlacheckiej, Warszawa 2020, ISBN 978-83-66104-52-5
Kup teraz w e-sklepie!

zestawienie logo programu wieloletniego Niepodległa, logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i logo muzeum


okładka książki Dorota Żołądź-Strzelczyk, O przedsięwzięciu peregrynacyjej. Edukacyjne wojaże szlachty z Rzeczypospolitej w świetle instrukcji podróżnych

W Europie w czasach nowożytnych młodzi ludzie wywodzący się głównie z ówczesnych elit opuszczali rodzinne domy, aby przez kilka lat podróżować, poznawać świat, studiować, nawiązywać znajomości i w ten sposób przygotowywać się do dorosłego życia. Wyruszali wyposażeni w rodzicielskie błogosławieństwo oraz wskazówki, jak postępować w trakcie wojażu edukacyjnego. Niekiedy te zalecenia spisywano i w ten sposób powstały interesujące źródła – instrukcje podróżne. Autorka opisuje takie instrukcje w powiązaniu z innymi utworami zalecającymi podróżowanie (literatura apodemiczna) i porównuje zawarte w nich zalecenia z informacjami pochodzącymi z korespondencji, pamiętników i rachunków. To pozwala dostrzec i ocenić, jak naprawdę wyglądała realizacja rodzicielskich wskazówek w praktyce.

Dorota Żołądź-Strzelczyk, O przedsięwzięciu peregrynacyjej. Edukacyjne wojaże szlachty z Rzeczypospolitej w świetle instrukcji podróżnych, Warszawa 2020, ISBN  978-83-66104-31-0.
Kup teraz w e-sklepie!

Prof. Bożena Popiołek otwiera nowy rozdział badań nad dziejami kobiet, pokazuje je w rolach patronki, mecenaski, dobrodziejki i kreatorki własnego zaplecza klientalnego. Bogato ilustrowana książka wyróżnia się także tym, że Autorka pozwoliła „mówić” źródłom, w przekonaniu, że żaden opis, żadna charakterystyka nie odda bogactwa dawnego języka, nie pozwoli wniknąć w mentalność ówczesnych ludzi. Nie jesteśmy w stanie oddać emocji zawartych w listach, specyficznego przekazu, werbalnej służalczości, dosadności językowej – lub przeciwnie – ubóstwa myśli, które rysują sylwetkę człowieka.

Bożena Popiołek, Dobrodziejki i klienci. Specyfika patronatu kobiecego i relacji klientalnych w czasach saskich, Warszawa 2020, ISBN 978-83-66104-29-7.
Kup teraz w e-sklepie!
Monografia złożona z 19 esejów uznanych historyków i historyków sztuki otwiera przed czytelnikami możliwość stworzenia własnego obrazu Elżbiety Heleny z Lubomirskich Sieniawskiej (ok. 1669-1729), pani krakowskiej, królowej bez korony. Już u sobie współczesnych budziła rozmaite uczucia; dla jednych była patronką i mecenasem, „drugą po Bogu opiekunką i Panią łask pełną”, inni życzyli jej rychłej śmierci i zejścia ze sceny. Szczególnego zainteresowania przysporzyła Sieniawskiej jej aktywność gospodarcza i polityczna, przypadająca na pierwsze trzydziestolecie wieku osiemnastego. Fundatorka licznych pałaców i kościołów, ocaliła także i rozbudowała pałac królewski w Wilanowie.

Działalność Elżbiety Sieniawskiej. Polityka – gospodarka - kultura, red. Bożena Popiołek, Warszawa 2020, ISBN 978-83-66104-32-7.
Kup teraz w e-sklepie!Publikacja Igora Barkowskiego wprowadza do współczesnego obiegu mowę wygłoszoną przez Jacka Idziego Przybylskiego w setną rocznicę zwycięstwa Jana III Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem. Tego dydaktycznego wystąpienia w Warszawie słuchała nie tylko młodzież, ale także jego inspirator – król Stanisław August. To on właśnie włączył upamiętnienie tego sławnego wydarzenia do swej wyrafinowanej, wielowątkowej polityki historycznej. Igor Barkowski w komentarzu do krytycznej edycji mowy Przybylskiego przedstawił złożone, wręcz ekwilibrystyczne, zabiegi propagandy królewskiej, zmierzające do przekształcenia wizerunku Lwa Lechistanu we wzór monarchy odważnego w realizacji swej wizji modernizacyjnej państwa – filozofa na tronie, łatwo kojarzący się z aktualnie panującym Stanisławem Augustem.

Igor Barkowski, Rok 1783. Stulecie kampanii wiedeńskiej. Jacek Przybylski Mowa z okoliczności uroczystego obchodu  stuletniej pamiątki zwycięstwa Jana III pod Wiedniem, Warszawa 2020, ISBN 978-83-66104-30-3
Kup teraz w e-sklepie!

In the autumn of 2018, food historians, food studies scholars, museum curators, chefs and culinary journalists met at an international conference in Wilanów, the residence of the king of Poland, Jan III Sobieski, to discuss some of the questions concerning food and power and more specifically royal cuisines. The present book is the outcome of the discussions and debates that took place during the conference. It is a collection of essays penned by prominent specialists in the field of culinary history. The texts span over a millennium and deal with various aspects of food served in the royal courts of Europe and Turkey. The central theme of this collection is the power of taste and food as a manifestation of strength and prestige.

The Power of Taste. Europe at the Royal Table, Warszawa 2020, ISBN 978-83-66104-33-4
Kup teraz w e-sklepie!Obszerna rozprawa, oparta częściowo na nieopublikowanych dotąd materiałach, stanowi niezwykle ciekawy przykład interpretacji piśmiennictwa o sztuce, kulturze i historii Kazimierza Chłędowskiego, autora trochę dziś, a niesłusznie, zapomnianego. Marta Gołąbek analizuje źródła poglądów wybitnego eseisty, metody konstrukcji tekstu i oglądu przeszłości, wydobywając przy tym różnorodne funkcje jego pisarstwa. Autorka umieszcza poglądy Chłędowskiego na kulturę nowożytnej Italii w kontekście jego intelektualnej biografii, podejmuje także próbę ich oceny na tle innych wybitnych pisarzy zajmujących się problemem odrodzenia i roli owej epoki dla świata współczesnego oraz sposobem postrzegania i opisywania sztuki baroku. Jest to rozprawa, która nie tylko wnosi sporo do naszej wiedzy o sztuce pisarskiej Chłędowskiego, ale też usiłuje odpowiedzieć na pytanie o przyczyny ogromnej niegdyś poczytności jego dzieł – eo ipso dlaczego dziś stał się pisarzem zapomnianym. Warto sięgnąć po tę książkę, by się przekonać, że wyroki historii nie zawsze są sprawiedliwe.

Marta Gołąbek, Kazimierz Chłędowski i jego pisarstwo o sztuce, Warszawa 2019, ISBN 978-83-66104-18-1
Kup teraz w e-sklepie!


Smak to nie tylko cecha jedzenia, ale także zmysł, poprzez który poznajemy świat. Był i jest zmienny, podlega modzie i jest przedmiotem dyskusji. Marta Sikorska wnosi do niej cenny wkład, przedstawiając dokładną i systematyczną analizę niemieckich książek kucharskich z XVII w. Opowiada nie tylko o jedzeniu, ale także o estetyce, wyróżnieniu, zdrowiu, religii i tytułowej tożsamości. Czytając to solidne i błyskotliwe opracowanie dowiemy się o miejscu kucharza i autora książki kucharskiej w dawnym społeczeństwie, poznamy prastare dyskusje o kuchni kobiecej i męskiej, światowej i prowincjonalnej, zwyczajnej i luksusowej.

Marta Sikorska, Smak i tożsamość. Polska i niemiecka literatura kulinarna w XVII wieku, Warszawa 2019, ISBN 978-83-66104-14-3
Kup teraz w e-sklepie!

Wszechstronne zainteresowania jezuity Adama Adamandego Kochańskiego (1631–1700) wykraczały poza ramy, w jakich zamykała się ówczesna wiedza w zakresie nauk ścisłych w Polsce. Kochański był matematykiem, a także fizykiem i konstruktorem maszyn i zegarów, pedagogiem i bibliotekarzem króla Jana III. Jego korespondencja z Gottfriedem Wilhelmem Leibnizem (1646-1716), filozofem, matematykiem i fizykiem jest ważnym źródłem poznania intelektualnej atmosfery ówczesnej Europy, kiedy praca naukowa nabrała charakteru zespołowego, a korespondencja stała się ważnym instrumentem wymiany myśli i budowania "wspólnoty duchowej". Podziw budzi różnorodność tematów podejmowanych przez obu uczonych. Leibniz prezentuje Kochańskiemu swoje opracowanie rachunku różniczkowego, dzieli się z nim, w całkowitym zaufaniu, swoim wynalazkiem „maszyny arytmetycznej". Zachęca też Kochańskiego do poznawania Chin, próbuje wraz z nim budować naukę o pochodzeniu narodów, tworzyć podstawy języka uniwersalnego. Kochański z kolei w listach do Leibniza porusza kwestie związane z perpetuum mobile, podaje opisy konstrukcji maszyn własnego pomysłu i pyta o ich ocenę. Obaj uczeni omawiają też sytuację polityczno-społeczną Polski, przy czym Leibniz okazuje w tym względzie szczególne zainteresowanie, z uwagą śledzi nawet działanie polskich kopalń.

Korespondencja Adama Adamandego Kochańskiego i Gotfrieda Wilhelma Leibniza z lat 1670-1698, tłumaczenie, opracowanie i wstęp Dorota Sieńko, Warzawa 2019, ISBN 978-83-66104-12-9
Kup teraz w e-sklepie


Giovanni Battista Jacobelli przybył do Rzeczypospolitej w 1625 r. Był młody, utalentowany muzycznie i szybko znalazł swoje miejsce na królewskim dworze; najpierw wszedł w skład kapeli nadwornej, w charakterze śpiewaka i instrumentalisty, a następnie, po przyjęciu święceń kapłańskich, dołączył też do grona królewskich kaznodziejów. Zyskał zaufanie i sympatię polskich królowych Cecylii Renaty Habsburżanki i Ludwiki Marii Gonzagi, kolejnych żon Władysława IV. To głównie dzięki ich długotrwałym staraniom otrzymał atrakcyjne beneficjum w postaci kanonii warmińskiej. I właśnie na Warmii przyszło mu spędzić ostatnie dekady życia.
Jacobelli to niemal modelowy przykład włoskiego emigranta, który w dalekim kraju szuka możliwości kariery, a zarazem przez cały czas rozważa ewentualny powrót w rodzinne strony. Jego losy, życiową strategię, a także reakcje na zmieniające się realia Rzeczypospolitej możemy dziś zrekonstruować dzięki listom zachowanym w rodzinnym archiwum. Zasadniczą część tej korespondencji, unikalnej ze względu na jej stricte prywatny charakter, publikujemy w oryginalnej wersji i w polskim tłumaczeniu, uwzględniając wszystkie zachowane listy napisane przez Giovanniego Battistę Jacobellego, śpiewaka i kapelana nadwornego, kanonika warmińskiego.

Wojciech Tygielski, Dylematy włoskiego emigranta. Giovanni Battista Jacobelli (1603–1679), śpiewak i kapelan nadworny, kanonik warmiński, Warszawa 2019, ISBN 978-83-66104-10-5
Kup teraz w e-sklepie!


Przemiany, które dokonywały się w sferze edukacyjnej, odzwierciedlały dyskusje i spory ideowe XVI–XVIII wieku i odpowiadały na społeczne aspiracje i oczekiwania wynikające z przemian ekonomicznych i procesów modernizacyjnych w państwie. Wpływy instytucjonalne, dyskursy filozoficzne, nacisk elit świeckich i duchownych, inspiracje dworów magnackich – wszystkie te oddolne inicjatywy sprawiły, że wychowanie kolejnych pokoleń społeczeństwa Rzeczypospolitej ewoluowało, aż wreszcie doprowadziło w wieku XVIII do nowego podejścia do edukacji i nowego sposobu jej realizacji. Publikacja powstała w ramach projektu badawczego „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku”, prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Historyczne, finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”.

Studia z dziejów edukacji w Rzeczypospolitej Obojga Narodów Korony i Litwy, red. Kazimierz Puchowski, Joanna Orzeł, Warszawa 2019, s. 301, oprawa twarda, ISBN: 978-83-66104-08-2
Nakład książki został wyczerpany.
Autorzy zebranych w monografii esejów pokazują, jak zmienia się nastawienie społeczeństwa do zjawisk nadprzyrodzonych w osiemnastym wieku, w okresie oświecenia, i jak ewoluują same zjawiska. Kwestie te budzą emocje, ujawniają różnice zdań, a nawet prowadzą do gwałtownych polemik. Książka dedykowana jest czytelnikowi zainteresowanemu historią i literaturą, ale też czarami, cudami i zabobonami, postaciami słynnych magów i cieszących się złą sławą szarlatanów, rekwizytami i praktykami magicznymi – oraz ich artystycznymi wyobrażeniami.

Oświecenie nieoświecone. Człowiek, natura i magia, red. Danuta Kowalewska, Agata Roćko, Filip Wolański, Warszawa 2018, ISBN 978-83-66104-05-1
Kup teraz e-book w e-sklepie!

Odsłaniająca nieznane karty staropolskiej kultury widowisk książka stanowi pierwszą na polskim rynku próbę syntetycznego ujęcia królewskiej ikonografii okazjonalnej (trofealnej, efemerycznej, doraźnej) – swoistego wizualnego itinerarium króla Władysława IV, artystycznej oprawy jego publicznych triumfów, od narodzin po rytuał pogrzebowy.

Jacek Żukowski, ŻĄDZA CHWAŁY. Władysław IV Waza w ikonografii performatywnej, Warszawa 2018, ISBN 978-83-66104-04-4
Kup teraz w e-sklepie!


W latach 1706–1707 drezdeńczyk Christian Heinrich Erndtel, absolwent studiów medycznych w Lipsku, odbył podróż uczoną do Anglii i Niderlandów. W jej trakcie spotykał się z najważniejszymi lekarzami i przyrodnikami epoki, zwiedzał liczne gabinety osobliwości, kunstkamery, ogrody botaniczne i teatry anatomiczne, a także prowadził pogłębione badania z zakresu anatomii. W swoim „dzienniku podróży uczonej”, w konwencji listów do przyjaciela, Erndtel dzielił się obserwacjami i wiedzą, opisywał badania i procedury medyczne, a także odkrycia botaniczne, łączył medycynę i przyrodoznawstwo. Jego podróż przyniosła wymierne efekty; niebawem otrzymał nominację na przybocznego lekarza króla Polski, Augusta II i przeniósł się do Warszawy. Dzięki erudycyjnemu wstępowi Katarzyny Pękackiej-Falkowskiej i przypisom objaśniającym relację Erndtela, współczesny czytelnik może odbyć fascynującą podróż w czasie, do przełomu XVII i XVIII wieku, gdy w swobodnej wymianie myśli i listów rozszerzały się horyzonty przyrodoznawstwa i nauk o człowieku.

Dziennik podróży uczonej Christiana Erndtela, lekarza przybocznego Augusta II, przekład i opracowanie naukowe Katarzyna Pękacka-Falkowska, Halina Bogusz, Warszawa 2018, ISBN 978-83-66104-01-3
Kup teraz e-book w e-sklepie!Książka przygotowana przez Jarosława Dumanowskiego ze współczesnymi interpretacjami przepisów opracowanymi przez Macieja Nowickiego przedstawia historię różnych produktów żywieniowych, opowiada o ich pochodzeniu, kulturowych znaczeniach, ich użyciu i roli – tak na co dzień, jak od święta. Historia ożywa przed nami przy stole w bardzo pouczający i inspirujący sposób.
~ Fabio Parasecoli, profesor Food Studies, New York University

Jarosław Dumanowski, Kucharz doskonały. Sekrety kuchmistrzowskie Wojciecha Wielądki, przepisy współczesne opracował Maciej Nowicki, Warszawa 2018, ISBN 978-83-63380-99-3
Kup teraz w e-sklepie!
W muzeach, antykwariatach, na targach staroci, a nawet w domowych szufladach często znajdujemy dziwne przedmioty, których przeznaczenia nie jesteśmy w stanie odgadnąć. To dawne sztućce: sierpy do cytryn, specjalne nożyki do pomarańczy, „łyżkowidelce” do żółwi, szczypce do szparagów, widelczyki do sardynek, łyżki dla wąsaczy i wiele, wiele innych. Książka Marceliny Palińskiej, historyczki sztuki i kulturoznawczyni, to fascynujący – i pięknie przy tym ilustrowany – przewodnik po stołach dziewiętnastowiecznego mieszczaństwa i burżuazji, opowieść o zapomnianych już potrawach i trunkach. Autorka nie tylko przybliża nam kulturę, której już nie ma, ale także stara się odpowiedzieć na ważne pytanie: dlaczego akurat w wieku XIX tak ogromna ilość zróżnicowanych sztućców stała się nagle absolutnie niezbędna?
~ dr hab. Piotr Oczko, Uniwersytet Jagielloński

Marcelina Palińska, Embarras de richesse, czyli o dziewiętnastowiecznych sztućcach stołowych, Warszawa 2018, ISBN 978-83-66104-00-6
Kup teraz e-book w e-sklepie!

Charles Burney (1726–1814) londyński muzyk, nauczyciel muzyki, pisarz i krytyk, w dziejach kultury muzycznej zapisał się przede wszystkim jako autor monumentalnej "Powszechnej historii muzyki" – pierwszego dzieła tego rodzaju. Jego "Muzyczne dzienniki" – jak zwykło się nazywać zapiski z odbytych przez niego w latach 1770 i 1772 roku podróży na kontynent – stanowią jedno z najcenniejszych i najobszerniejszych  źródeł wiedzy o kulturze muzycznej wkraczającej właśnie w okres klasycyzmu Europy. Druga część dziennika, poświęcona podróży po terenach dzisiejszych Niemiec, Austrii, Czech, Belgii i Holandii, poza relacjami z niezliczonych wydarzeń muzycznych, w których dane było uczestniczyć autorowi – koncertów publicznych i prywatnych, przedstawień operowych czy wykonań muzyki kościelnej –  przynosi też opisy spotkań Burneya z Hassem, Metastasiem, Gluckiem, C. Ph. E. Bachem i wieloma innymi kompozytorami, wykonawcami i teoretykami muzyki.

Charles Burney, Obecny stan muzyki w Niemczech, Niderlandach i Zjednoczonych Prowincjach albo dziennik podróży przez owe kraje, podjętej celem zebrania materiałów dla „Powszechnej historii muzyki”, przełożył, opracował i wstępem opatrzył Jakub Chachulski, Warszawa 2018, ISBN 978-8363580-85-8
Kup teraz w e-sklepie!


W kawiarni, w pubie albo w domowym zaciszu zamożny londyńczyk oddawał się lekturze gazet, regularnie wydawanych i łatwo dostępnych. Około roku 1730 na londyńskim rynku prasy – najbardziej zaawansowanym w Europie – ukazało się nowe medium: miesięcznik, periodyk sumujący w „globalny” sposób dorobek prasy codziennej, ulotnej eseistyki literackiej oraz bardziej hermetycznej tradycji pism uczonych. Powstał nowy obszar społecznych interakcji, który sprzyjał krytycznemu oglądowi rzeczywistości i w nowy sposób organizował funkcjonowanie zbiorowej pamięci. Angielskie miesięczniki pozwalają odkryć, jak londyńczycy żyli na co dzień, a także co myśleli o sobie i innych. Sprawozdania z obrad parlamentu, relacje z podróży, opisy egzotycznej fauny i flory, tabele walut, nekrologi, prognozy pogody, pikantne plotki obyczajowe, reportaże z sali sądowej, recenzje teatralne, depesze zagraniczne i listy od czytelników na pierwszy rzut oka tworzą wrażenie informacyjnego chaosu. W rzeczywistości budowały jednak wizerunek świata – bliskiego i odległego – z którym oswajano czytelnika, przekonując go, że informacyjna polifonia odzwierciedla obraz postępujących zmian. Półwiecze 1730–1780 ukształtowało i utrwaliło czytelnicze nawyki Brytyjczyków, osadziło ich etyczną, polityczną i ekonomiczną tożsamość w systemie konsumenckich odniesień rodzącego się kapitalizmu. Zrodziło także – jako pochodną – nowożytne dziennikarstwo.

Paweł T. Dobrowolski, Świat ze słów: angielskie miesięczniki XVIII wieku. Media, informacja i opinia publiczna, Warszawa 2018, ISBN 978-8363580-97-1
Kup teraz w e-sklepie!

Świetne zwycięstwo pod Wiedniem w 1683 r. znów wprowadziło Rzeczpospolitą do grona europejskich potęg, a jej królowi dało szansę odegrania pierwszoplanowej roli na arenie międzynarodowej. Niestety, dalsze lata nie przyniosły spodziewanych efektów – choć ostatecznie odzyskano straty z 1672 r. Czy trwanie w Lidze Świętej było błędem, a opuszczenie jej realną alternatywą? Dwunastu autorów niniejszego tomu pochyla się nad dwunastoma ostatnimi latami rządów Jana III, badając politykę wewnętrzną, wojnę z Turkami i wreszcie ocenę, jaką współcześni i potomni wystawiali królowi. Czy w efekcie udało się odpowiedzieć na postawione pytania – to zostawiamy ocenie Czytelnika.

Jarzmo Ligi Świętej? Jan III Sobieski i Rzeczpospolita w latach 1684–1696, red. Dariusz Milewski, Warszawa 2017, ISBN 978-8363580-88-9
Nakład książki został wyczerpany.

Arystokratka i mieszczka, zakonnica i kurtyzana, rozwódka i mężatka, wychowanka sierocińca (ospedale) i przedstawicielka tradycyjnej, wielodzietnej rodziny – co łączyło te wszystkie kobiety? Miłość do muzyki. I to w okresie, gdy sztukę dźwięków zdominowali mężczyźni. Mimo trudności w dostępie do profesjonalnej edukacji muzycznej, obyczajowych przesądów i dominującemu w epoce wizerunkowi muzykujących kobiet jako próżnych grzesznic lub syren uwodzących mężczyzn, konsekwentnie realizowały swoje powołanie. Żyły odważnie i z pasją. I taka też była ich muzyka.

Aneta Markuszewska, Kompozytorki i patronki muzyki w XVII i XVIII wieku. Wybrane portrety, Warszawa 2017, s. 212, ISBN 978-83-63580-86-5

Kup teraz e-book w e-sklepie!


Wieloautorska publikacja, ukazująca ponad dwadzieścia wizerunków kobiet żyjących w czasach saskich i w „wieku oświeconym”, zdaje się potwierdzać pogląd Ignacego Krasickiego wyrażony w Myszeidzie: „Czegóż płeć piękna kiedy nie dokaże? / Mimo tak wielkie płci naszej zalety / My rządzim światem, a nami kobiety”. Kompetencje i dobre pióra autorów tomu (nota bene z wielu środowisk naukowych) sprawiły, że publikacja dostarcza wartościowej lektury i może zainteresować zarówno profesjonalnych badaczy epoki, jak również szersze grono czytelników zaciekawionych naszą przeszłością. Autorzy studiów wykorzystują bogate opracowania i źródła, wśród których szczególne miejsce zajęła korespondencja, także po raz pierwszy wydobyta spod patyny wieków, dzięki czemu nakreślone wizerunki niejednokrotnie odsłaniają mniej znane oblicza kobiet, które nie pozwalają o sobie zapomnieć.

Słynne kobiety w Rzeczypospolitej XVIII wieku, red. Agata Roćko, Magdalena Górska, Warszawa 2017, s. 472, ISBN 978-8363580-87-2
Nakład książki został wyczerpany.
Charles Burney, żyjący w latach 1726–1814 londyński muzyk, nauczyciel, pisarz i krytyk, zapisał się w dziejach przede wszystkim jako autor monumentalnej „Powszechnej historii muzyki” – pierwszego w historii tego rodzaju dzieła. Łączący gruntowne wykształcenie muzyka-praktyka z głęboką wiedzą teoretyczną, a także wysoką kulturą literacką i szeroką znajomością innych sztuk i nauk, bywalec najświetniejszych londyńskich salonów, korespondent encyklopedystów i przyjaciel najwybitniejszych umysłów ówczesnej Anglii, z czasem osiągnął pozycję pierwszego autorytetu muzycznego w swoim kraju.
Jego „Muzyczne dzienniki” – jak zwykło się nazywać zapiski z odbytych przez niego w latach 1770 i 1772 podróży na kontynent, podjętych dla zebrania materiałów dla wspomnianego opus magnum – wydane oryginalnie pod skromnym i rzeczowym tytułem „Obecny stan muzyki we Francji i Italii” oraz „Obecny stan muzyki w Niemczech, Niderlandach i Zjednoczonych Prowincjach”, stanowią jedno z najcenniejszych i najobszerniejszych  źródeł wiedzy o kulturze muzycznej wkraczającej właśnie w okres klasycyzmu Europy. W przedstawianej wersji, wzbogaconej o nieuwzględnione w oryginalnym wydaniu fragmenty, jest to zarazem pełnokrwisty dziennik podróży przez XVIII-wieczną Europę, w którym obok notowanych na bieżąco wrażeń muzycznych, zapisów rozmów z kompozytorami i wykonawcami oraz własnych refleksji o ówczesnej muzyce znaleźć może czytelnik barwne opisy krajobrazów, miast i dzieł sztuki, a także obszerne relacje ze spotkań z wybitnymi przedstawicielami oświecenia, takimi jak Rousseau i Wolter.

Charles Burney, Obecny stan muzyki we Francji i Italii albo Dziennik podróży przez owe kraje podjętej celem zebrania materiałów dla „Powszechnej historii muzyki”, przekł., oprac. i wstęp Jakub Chachulski, Warszawa 2017, s. 512, ISBN 978-8363580-85-8

Kup teraz w e-sklepie!


Jan Michał Kossowicz zabiera czytelnika w fascynującą podróż po nowożytnej Europie. Jego diariusz z lat 1682–1688 to niezwykle barwny opis podróży edukacyjnej, w którą wyruszył jako guwerner młodych wojewodziców ruskich Jana Stanisława i Aleksandra Jana, synów hetmana Stanisława Jabłonowskiego, dowódcy spod Wiednia. Autor diariusza opisał nie tylko przebieg edukacji młodych szlachciców, ale także liczne zabytki, dwory i miasta europejskie, które odwiedzili - od Pragi po Paryż, Londyn, Rzym i Madryt. Ten bystry i obdarzony poczuciem humoru obserwator relacjonował zarówno codzienne zdarzenia, jak i wystawne uroczystości dworskie. Podróżnicy mieli bowiem okazję spotkać największe osobistości ówczesnej Europy, a w dzienniku znalazły się relacje ze spotkań z Ludwikiem XIV, papieżem Innocentym XI czy królową szwedzką Krystyną.  Diariusz Kossowicza poprzedza obszerny wstęp, w którym zawarto interesujące studium na temat nowożytnych wypraw edukacyjnych z dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. To cenne źródło, ważne dla badań nad życiem codziennym, edukacją i - szerzej - kulturą XVII stulecia.

Jan Michał Kossowicz, Diariusz podróży po Europie (1682–1688), opracowanie naukowe i wstęp Anna Markiewicz, Warszawa 2017, s. 747, ISBN 978-83-63580-80-3
Nakład książki został wyczerpany.
Diariusz podróży do Polski (1690-1691) pozwala śledzić koleje losu oraz podróżnicze wrażenia jednej z ciekawszych postaci, jakie odwiedziły Rzeczpospolitą w czasach panowania króla Jana III Sobieskiego. Giovan Battista Fagiuoli, florencki poeta i pisarz komediowy, płodny i popularny autor, z dystansem i poczuciem humoru opisuje miejsca i osoby, z którymi spotkał się podążając w orszaku nuncjusza papieskiego. Podróżowanie w tamtych czasach nie należało do przedsięwzięć łatwych, nie dziwią więc obawy autora, który w Bogu pokładał nadzieję na pomyślność wyprawy. Opowieść jest niezwykle barwna, pobudza wyobraźnię i kończy się szczęśliwie, co wzmacnia przyjemność lektury.

Giovan Battista Fagiuoli, Diariusz podróży do Polski (1690–1691), opracowanie naukowe i wstęp Małgorzata Ewa Trzeciak, Warszawa 2017, s. 171, ISBN: 978-83-63580-81-0
Nakład książki został wyczerpany.
Pokój wieczysty z 1686 r. pomiędzy Rzecząpospolitą a Rosją stanowił moment przełomowy, po którym ostatecznie zakończyła się zarówno ekspansja terytorialna państwa polsko-litewskiego, jak i jego aktywna polityka międzynarodowa. Rosyjski historyk i archwista dr Kirył Koczegarow analizuje politykę zagraniczną Rosji tego okresu w oparciu o bazę źródłową. Liczne aspekty polityki zagranicznej Rzeczypospolitej tego okresu zostały opisane na podstawie literatury polskiej, z wykorzystaniem polskich dokumentów archiwalnych.

Kirył Koczegarow, Rzeczpospolita a Rosja w latach 1680–1686. Zawarcie traktatu o pokoju wieczystym, Warszawa 2017, s. 639, ISBN 978-83-63580-79-7
Kup teraz w e-sklepie!
Rycerskie czyny i cnoty Jana III Sobieskiego znane były w całej Europie. Po wiktorii wiedeńskiej 1683 roku sławiono króla Polski w wielu językach i na wszystkich krańcach Europy, podkreślając zbawienny dla chrześcijańskiego świata geniusz wojenny wschodniego monarchy. Cudzoziemcy pisali wiersze na cześć Jana III, wychwalali jego rycerskie talenty nie tylko w relacjach prasowych i licznych drukach ulotnych, ale i w ikonografii – zwłaszcza w grafice. Wizerunek Sobieskiego stał się podobnie rozpoznawalny, jak portrety papieża, cesarza czy króla Francji. Głównymi bohaterkami tej książki są graficzne tezy dedykowane Janowi III. Autorzy wielkoformatowych rycin akademickich połączyli wątki propagandy wizualnej z okresu przed- i powiedeńskiego z erudycyjną argumentacją naukową.

Magdalena Górska, Zbawca Europy. O graficznych tezach gloryfikujących Jana III Sobieskiego, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2017, s. 244, ISBN: 978-83-63580-76-6 
Kup teraz w e-sklepie!

Czy można na nowo opisywać wydarzenie z historii Europy, o którym – jak sądziliśmy do tej pory – wiemy już wszystko? Można, jeśli tylko ukaże się je z perspektywy, dotychczas przy tej okazji pomijanej.Taki oryginalny punkt widzenia przynosi nowa pozycja z serii „Silva Rerum” napisana z rozmachem przez Andrzeja Witkowicza. W książce Czerwone sztandary Osmanów autor przygląda się kampanii wiedeńskiej z 1683 roku z perspektywy armii tureckiej i pokazuje, w jaki sposób przygotowała się ona do wielkiej wojny z Europą. Prezentowana praca przynosi nie tylko nowatorskie rozpoznania dotyczące Porty Otomańskiej opisane w oparciu o bogatą bazę źródłową, lecz także zmienia nasze postrzeganie oblężenia Wiednia. Skrupulatnie rekonstruowane przez badacza decyzje wezyra Kara Mustafy zaprezentowane na tle poprzednich kampanii wojennych udowadniają, że armia turecka była do bitwy wiedeńskiej doskonale przygotowana, a zwycięstwo Jana III Sobieskiego trzeba uznać za tym bardziej doniosłe.

Andrzej Witkowicz, Czerwone sztandary Osmanów. Wojna roku 1683 opisana na nowo, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2016, s. 567, ISBN: 978-83-63580-69-8 

Kup teraz e-book w e-sklepie!

W piśmiennictwie staropolskim idealizowano nie tylko przodków, lecz także porządek polityczny, który stworzyli – równość i wolność, swobodę wyboru władców. Utopia szczęśliwych wieków, idea powrotu do dawnej świetności dawała szlachcie poczucie ciągłości i więzi z tradycją. Joanna Orzeł zbadała wiele kronik, herbarzy, dzieł historycznych literackich i rękopiśmiennych ksiąg, aby opisać czas, przestrzeń i bohatera mitycznego. Ta książka zmienia nasze wyobrażenia o tym, czym był sarmatyzm.

Joanna Orzeł, Historia – tradycja – mit w pamięci kulturowej szlachty Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2016, s. 464, ISBN 978-83-63580-68-1

Kup teraz e-book w e-sklepie
W prezentowanym tomie, zawierającym dziesięć artykułów, znawcy epoki staropolskiej przyglądają się dziejom władcy i państwa w okresie między Chocimiem a Wiedniem, gdy Rzeczpospolita po raz ostatni w swej przedrozbiorowej historii odgrywała ważną, a często decydującą rolę na arenie europejskiej. Badaczy interesuje życie wewnętrzne państwa, zwłaszcza system parlamentarny, jak i polityka zagraniczna, która doprowadziła Lwa Lechistanu pod mury Wiednia i do namiotów wielkiego wezyra. Czasy były gorące, pasjonujące i pełne niespodziewanych zwrotów akcji – i taka niech będzie lektura tej książki.

Król Jan III Sobieski i Rzeczpospolita w latach 1674–1683, red. Dariusz Milewski, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2016, s. 286, ISBN: 978-83-63580-70-4
Kup teraz w e-sklepie!Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa, siostra króla Jana III, była niezwykłą osobą, aktywną w kręgu rodzinnym i w sferze publicznej, patronką artystów i fundatorką licznych dzieł sztuki. Książka Jarosława Pietrzaka znakomicie i wielowymiarowo przedstawia postać magnatki na tle zmieniających się warunków politycznych i społeczno-gospodarczych oraz przemian obyczajowych w XVII w., z jednoczesnym odwołaniem do doświadczeń kobiet należących do jej grupy społecznej. Autor wykorzystał archiwalia litewskie, rzymskie, ukraińskie, białoruskie, francuskie i – w szerokim zakresie – polskie, dzięki czemu prezentowana czytelnikowi pierwsza biografia Katarzyny z Sobieskich Radziwiłłowej jest wartościowa poznawczo, dojrzała warsztatowo, a przy tym bardzo zajmująca.

Księżna dobrodziejka. Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa (1634–1694), Jarosław Pietrzak, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2016, s. 584, ISBN: 978-83-63580-67-4
Kup teraz w e-sklepie!


Informacje zawarte w gazetach pisanych Andrzeja Cichockiego (i w jego listach do Radziwiłłów) dotyczą najważniejszych wówczas wydarzeń politycznych (sejmów i sejmików, śmierci Augusta Mocnego, zabiegów o wyniesienie na tron Stanisława Leszczyńskiego, podwójnej elekcji z 1733 r., koronacji Augusta III). Sporo miejsca zajmują też sprawy obyczajowe (życie dworskie, pobyty w Warszawie czołowych magnatów, ich śluby i pogrzeby, miejska kronika kryminalna), jak również doniesienia o pogodzie, pożarach, próbach uporządkowania miasta i budowy kamiennego mostu przez Wisłę.

Od Augusta Mocnego do Augusta III. Doniesienia z Warszawy Andrzeja Cichockiego z lat 1732–1734, wstęp oraz opracowanie Jerzy Dygdała, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2016, s. 494, ISBN: 978-83-63580-65-0
Nakład książki został wyczerpany.
Niepublikowany do tej pory, dedykowany Janowi III rękopis wprowadza w świat barokowej symboliki, odzwierciedlając ideały XVII-wiecznej dewizy (devise), która była wykwitem kultury dworskiej, służyła autokreacji i zabawie, gloryfikacji osób i dzieł. 
Wyćwiczone w subtelnej inwencji i rebusowych zabawach umysły dworzan nie potrzebowały dla zrozumienia dewizy jej obszernej wykładni wierszem lub prozą. Wspólnota wykształcenia, szczegółowa znajomość mitologii czy heraldyki, jak również zasad posługiwania się symboliką, umożliwiały sprawne odczytanie wszelkich odniesień i aluzji.
Podstawowym motywem zbioru jest tarcza Janiny. Pochwała Najjaśniejszego i Niezwyciężonego króla Polski Jana III daje niepowtarzalną okazję do smakowania subtelności barokowej poezji penegirycznej, a ukryte w rysunkach Johanna Jakoba Rollosa koncepty niejednokrotnie zadziwią współczesnego czytelnika.

In Laudes Ioannis Sobiescii. Rękopiśmienny zbiór emblematów z rysunkami Johanna Jakuba Rollosa, tłumaczenie Barbary Milewskiej-Waźbińskiej, wstęp i opracowanie Magdalena Górska i Barbara Milewska-Waźbińska, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2016, s. 152, ISBN: 978-83-63580-53-7
Kup teraz w e-sklepie!

Dr Agata Roćko przygląda się literackim portretom władców, posesjonatów i szlacheckich szaraczków, przywołuje osiemnastowieczne panegiryki i pamflety, relacje polskich i obcych pamiętnikarzy, by udokumentować trwałość i powszechność symboliki kontusza i fraka, jej użyteczność w oświeceniowych dyskusjach i sporach. Równocześnie pokazuje, iż opozycja ta funkcjonowała nie tylko w świecie ważnych politycznych podziałów, ale także w życiu prywatnym szlachty, w języku potocznym, gdzie określenie „kontuszowy” lub „frakowy” nie wymagało żadnych objaśnień.

Kontusz i frak. O symbolice stroju w XVIII-wiecznej literaturze polskiej, Agata Roćko, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2015, s. 206, ISBN: 978-83-63580-53-7

Nakład książki został wyczerpany.Polski dwór królewski był jedną z wielu scen, na których rozgrywało się tzw. theatrum ceremoniale, gdzie za pomocą znaków wizualnych przekazywano informacje o przynależności społecznej i obowiązującej hierarchii. Dr Joanna Kodzik analizuje proces powstawania tego systemu w ramach polskiej społeczności dworskiej w XVII i na początku XVIII w. Podstawą badań był szereg niemieckojęzycznych dzieł, które ugruntowały tzw. naukę o ceremoniale (Zeremonialwissenschaft), autorka odwołuje się też do modelu amerykańskiego socjologa Talcotta Parsonsa, twórcy tzw. woluntarystycznej teorii działania.

Ceremoniał polskiego dworu królewskiego w XVII wieku z perspektywy niemieckich uczonych, Joanna Kodzik, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2015, s. 264, ISBN: 978-83-63580-55-1
Nakład książki został wyczerpany.
Na przełomie XV i XVI wieku, w ciągu zaledwie trzydziestu lat Polacy nie tylko zdecydowali, jakie wina lubią najbardziej, ale dali temu dowód na piśmie. W roku 1523 zniesiono cła na import wina, otwierając na oścież bramy węgrzynowi, a raczej rozmaitym gatunkom win, które pod tą zbiorczą nazwą zostały ukryte. Trunkom nierozerwalnie związanym z polską kulturą, obyczajem i upodobaniem, najpierw przywiązanego do tradycji Sarmaty, później – patriotycznie nastrojonego Polaka.
Książka poświęcona historii fenomenu jakim było zamiłowanie do win węgierskich w dawnej Polsce.


Rex Vinorum. Z dziejów węgrzyna w dawnej Polsce, Roman Marcinek, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2015, s. 472, ISBN 978-83-63580-51-3
Nakład książki został wyczerpany.

Sarmatyzm jako nazwa formacji kulturowej narodu szlacheckiego stał się synonimem polskości i polskiej kultury. Ewoluował on przez kolejne stulecia, w pewnym sensie jest żywy także współcześnie, chociaż oczywiście struktury społeczne, do których nawiązywał, należą już dawno do przeszłości. Stał się jednak w jakimś zakresie synonimem polskości i polskiej kultury, przynajmniej tej jej części o szlacheckich korzeniach. Eseje opublikowane w kolejnym tomie z serii Silva rerum są efektem dyskusji uczonych polskich i austriackich na temat koncepcji sarmatyzmu, a zwłaszcza bitwy pod Wiedniem, jej różnorodnych konsekwencji i wywoływanych przez nią skojarzeń.

Sarmacka pamięć. Wokół bitwy pod Wiedniem, pod red. Bogusława Dybasia, Aloisa Woldana i Anny Ziemlewskiej, Warszawa 2014, 368 s., ISBN 978-83-63580-43-8
Kup teraz w e-sklepie!Historia stosunków polsko-niemieckich czy polsko-francuskich jest nieco przewrotna. Czy państwo, z którym Rzeczpospolita graniczyła od wieków, a więc Niemcy, miało większy wpływ na obyczajowość, rozwój kultury i funkcjonowanie instytucji prawnych w naszym kraju? Czy też ważniejsza była rola Francji, wiążącej się z Polską nieodłącznie małżonkami władców i osobami towarzyszącymi im na dworze królewskim; Francji, której zawdzięczamy dyplomatów, artystów, medyków i inne osoby różnych talentów zatrudniane przez polską magnaterię? Odpowiedź nie jest prosta i jednoznaczna. Dowodem – relacje cudzoziemskich podróżników odwiedzających Rzeczpospolitą w XVII i XVIII w.

Rzeczpospolita w oczach podróżników z Francji i Niemiec, pod red. Anny Mikołajewskiej i Włodzimierza Zientary, Warszawa 2014, 212 s., ISBN 978-83-63580-44-5
Nakład książki został wyczerpany.
Autorka proponuje zupełnie inne spojrzenie niż tradycyjne ujęcia historii gospodarczej. Wino jest w niej przedstawione jako część francuskiej kuchni i kultury, symbol dobrego smaku i środek społecznego wyróżnienia. To fascynująca opowieść o oswajaniu przez Polaków pogardzanego „kwaśnego Francuza” i jego przemianie w uwielbiane bordeaux, burgunda i szampana. Nieprzypadkowo wydawcą książki jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Jan Sobieski miał okazję, by docenić „wina budoskie” już w 1647 r. podczas podróży po Francji z bratem Markiem. Przez całe życie był wielbicielem francuskiej literatury, sztuki, a zwłaszcza francuskiej kuchni.

Historia kulturowa wina francuskiego w Polsce od połowy XVII do początku XIX wieku, Dorota Dias-Lewandowska, Warszawa 2014, 252 s., ISBN 978-83-63580-38-4
Nakład książki został wyczerpany.

Książka jest zbiorem różnorodnych tekstów ukazujących bogactwo inspiracji i wpływów podróży na kulturę rodzimą. Ukazuje polskie wojaże w sposób wszechstronny, a jednocześnie komparatystyczny – literatura podróżnicza została usytuowana w kontekście źródeł archiwalnych oraz sztuki: malarstwa, rzeźby, grafiki. Czytelnik tomu znajdzie się – obok podróżnego – w centrum drogi, na szlaku, który prowadzi przez Wielką Europę kultury, edukacji, duchowych potrzeb, przyjemności, biznesu i pobytów w kurortach. Polska XVIII-wieczna Wielka Podróż została przez autorów książki wpisana i udokumentowana jako uczestnictwo i rzeczywiste współtworzenie kultury europejskiej. W ten sposób polski Grand Tour wpisano na mapę europejskich przemian edukacyjnych, mentalnych oraz kulturowych.

Polski Grand Tour w XVIII i początkach XIX wieku, pod red. Agaty Roćko, Warszawa 2014, 468 s., ISBN 978-83-63580-39-1
Nakład książki został wyczerpany.
Jan Sobieski to postać tak barwna i ważna dla historii Polski, że jego biografią można by obdzielić kilka osób i żadna z nich pewnie nie wiodłaby nudnego żywota. Dla historyków to wyzwanie – jak pisać o bohaterze, o którym ciągle nie dość wiemy, a o którym tyle chciałoby się powiedzieć? Przedstawiamy dziesięć lat z życia Jana Sobieskiego, które poprzedziły objęcie przezeń tronu polskiego (1665–1674). Wtedy zdolny dowódca z drugiego planu wysunął się na pierwsze miejsce w państwie jako wódz i polityk. Na obu polach zanotował i porażki, i zwycięstwa, kończąc grę o tron mocnym akordem. Dla Jana Sobieskiego był to czas wzrostu, a dla Rzeczypospolitej okres zamętu, z którego wyszła obronną ręką, m.in. dzięki naszemu bohaterowi.

Marszałek i hetman koronny Jan Sobieski, pod red. Dariusza Milewskiego, Warszawa 2014, 390 s., ISBN 978-83-63580-36-0
Nakład książki został wyczerpany.

Mennonici, zwani inaczej olędrami, przybyli do Rzeczypospolitej w końcu XVI w. i osiedli w Dolinie Dolnej Wisły. Sprowadzono ich z Niderlandów, bo jak nikt inny potrafili kolonizować tereny zalewowe, uprawiać ziemię i hodować zwierzęta w trudnych warunkach. Od miejscowych zdecydowanie odróżniali się sposobem życia. Ich ubiór, pieśni, kształt i wystrój domów były wyjątkowe nawet w ówczesnej wielokulturowej Rzeczypospolitej. Nie inaczej rzecz się miała z ich kuchnią: prostą, chłopską, bazującą na lokalnych produktach i posiadającą znamiona wielu kultur – w tym polskiej. Liczne przepisy na potrawy typowe dla kuchni mennonitów zebrane w książce w ciekawy sposób przedstawiają źródła i migracje tradycji kulinarnej zakorzenionej w XVI w. na podmokłych terenach Rzeczypospolitej.

Wojciech Marchlewski, Mennonici. Życie codzienne od kuchni, Warszawa 2014, s. 116, ISBN 978-83-63580-37-7
Kup teraz e-book w e-sklepie!


Diariusz podróży Marka i Jana Sobieskich po Europie w latach 1646–1648 dokumentuje ważny okres w kształtowaniu się osobowości przyszłego władcy Rzeczypospolitej. Dzieło napisane przez opiekuna młodych podróżników Sebastiana Gawareckiego ma jeszcze dodatkową wartość: pokazując, na co ówcześni polscy podróżnicy zwracali uwagę, pozwala wniknąć w ich sposób pojmowania świata. Zamieszczona w niniejszym wydaniu instrukcja troskliwego ojca – Jakuba Sobieskiego – jest z kolei dokumentem ważnym dla dziejów wychowania w Polsce. Warto udać się śladami Sobieskich w podróż w czasie, by przenieść się do Europy sprzed 350 lat.

Sebastian Gawarecki, Diariusz drogi. Podróż Jana i Marka Sobieskich po Europie, opracowanie i wstęp: Marek Kunicki-Goldfinger, Warszawa 2013, s. 323, ISBN 978-83-63580-27-8
Nakład książki został wyczerpany.

Wraz z twórcami z epok dawnych autor odkrywa uroki kobiecych piersi, zagląda pod odzież kąsanych przez pchły dziewcząt, interesuje się losem piesków pokojowych w buduarach, uczestniczy w pokazie anatomii, staje przed drzwiami sypialni kochanki i wsłuchuje się w staropolskie serenady. Zbierając swe studia z pogranicza historii kultury i literatury, Radosław Grześkowiak wyszperał z kart manuskryptów wiele mało znanych utworów, które wzbogacają narrację. Pasja poznawcza, odkrywczość i talent interpretacyjny to z pewnością walory widoczne w tej książce, gdonej polecenia zainteresowanym zarówno literackimi kuriozami, jak i w ogóle dawną kulturą.

Radosław Grześkowiak, Amor curiosus. Studia o osobliwych tematach dawnej poezji erotycznej, Warszawa 2013, s. 359, ISBN 978-83-63580-25-4
Kup teraz w e-sklepie!
„Duch tego narodu został tam tak celnie oddany, że nawet zdaniem samych Polaków nie można ich odmalować bardziej naturalnymi kolorami”. To zdanie francuskiego znawcy dziejów powszechnych o dziele de Tende’a można uznać za najlepszą zachętę do przeczytania książki. Wnikliwość i celność opisów staropolskiego świata sprawiają, że to źródło jest bardzo wartościowe dla specjalistów, a ciekawe dla wszystkich zainteresowanych przeszłością. Przy lekturze co jaskrawszych opisów warto pamiętać, jak duży wpływ miała Relacja na kształtowanie się zachodnioeuropejskich stereotypów o Rzeczpospolitej i jej mieszkańcach.

Gaspard de Tende, Relacja historyczna o Polsce, tłumaczenie i redakcja naukowa: Tomasz Falkowski, Warszawa 2013, s. 299, ISBN 978-83-63580-24-7
Nakład książki został wyczerpany.Wczesnonowożytna pasja coraz bardziej gruntownego poznawania kultury klasycznej w jej literackiej formule bonae litterae stanowiła rdzeń motywacji humanistycznie uformowanych Polaków, Litwinów i Rusinów zmierzających ku niderlandzkim uniwersytetom najpierw w Lowanium, potem w Lejdzie i kolegiom akademickim w Antwerpii, Douai, Bredzie, w Utrechcie czy w Groningen. Obraz starożytności greckiej i rzymskiej, który miał stanowić źródło wzorców dla odrodzenia konkretnych kultur narodowych w Europie, był w znacznym stopniu dziełem niderlandzkich intelektualistów takich jak: Erazm z Rotterdamu, Justus Lipsjus, Ericius Puteanus i Hugo Grotius.

Michał Czerenkiewicz, Belgijska Sarmacja, staropolska Belgia, Warszawa 2013, ISBN 978-83-63580-23-0
Kup teraz w e-sklepie!To smaczny wybór przepisów z pierwszej polskiej książki kucharskiej, Compendium ferculorum Stanisława Czernieckiego z 1682 roku, które – praktycznie każdy – może przyrządzić sobie we własnej kuchni. Pomysł prosty, ale ważny, albowiem bez zbroi, mieczy i tłumu neo-rycerzy możemy zrobić u siebie w domu małą rekonstrukcję historyczną, na swojej kuchence gazowej wyczarować staropolskie duchy. Bywa bowiem i tak, że starczy szczypta chęci i pół garści wyobraźni historycznej, aby przenieść się w czasy naszych przodków.

Sekrety kuchmistrzowskie Stanisława Czernieckiego. Przepisy z najstarszej polskiej książki kucharskiej z 1682 roku, Jarosław Dumanowski, Andrzej Pawlas, Jerzy Poznański, Muzeum Pałac w Wilanowie 2013, s. 143, ilustracje graficzne, ISBN 978-83-60959-93-0
Kup teraz e-book w e-sklepie!W wiekach XVI i XVII umiejętność budowania wypowiedzi zdobywano dzięki wykształceniu retorycznemu i treningowi pamięci, personifikowanej w mitologii greckiej przez matkę Muz – Mnemozyne. Roman Krzywy odkrywa bogactwo retorycznych strategii wykorzystywanych przez ówczesnych podróżników do opisu różnych typów przestrzeni, miejsc naturalnych i obiektów. Rozmaite literackie relacje z epoki – głównie wspomnienia z podróży, jak również opowieści o cudzych podróżach – przedstawione są na tle dominującej w danym czasie estetyki i w szerszym kontekście społecznym. Studia uzupełnia rozdział poświęcony wędrówkom edukacyjnym.

Roman Krzywy, Wędrówki z Mnemozyne. Studia o topice dawnego podróżopisarstwa, Warszawa 2013, s. 314, ISBN 978-83-63580-22-3
Kup teraz w e-sklepie!Autor tych zapisków, Niemiec (a może lepiej powiedzieć: Fryz) Ulryk Werdum to postać, w której jak w ludzkim zwierciadle odbijają się mocne, skontrastowane barwy drugiej połowy XVII wieku - czasu, który przyniósł Rzeczypospolitej tyle złych i dobrych przygód.  Za młodu student słynnego Uniwersytetu w Heidelbergu, zakrawający na uczonego w todze i birecie, który – za chlebem – wybrał niepewny los rycerza fortuny, co wąchał proch w miejscach nader odległych od swej zacnej uczelni. Werdum pozostawił nam świetne źródło do dziejów króla Jana, zwłaszcza króla wodza, króla zwycięzcy.

Ulryk Werdum, Dziennik podróży 1670-1672. Dziennik wyprawy polowej 1671. Opracowanie naukowe i wstęp: Dariusz Milewski, Warszawa 2012, s. 302, 80 il., ISBN 978-83-60959-75-6
Nakład książki został wyczerpany.Bernard O’Connor to postać intrygująca – irlandzki katolik, który przeszedł na anglikanizm, osobisty lekarz króla Jana III, zapalony przyrodnik i wnikliwy historyk. Chociaż przebywał w Polsce zaledwie kilka miesięcy, dzięki intuicji, zmysłowi obserwacji i darowi słowa zdołał ją opisać tak, jak żaden inny gość z Wysp Brytyjskich aż do Normana Daviesa. Spoglądał na Rzeczpospolitą chłodnym okiem medyka: dostrzegał wszystkie jej bolączki i cnoty. Zgromadzone źródła i książki potrafił wykorzystać z wprawą niemal równą dzisiejszym uczonym. Dzięki temu powstała jedna z najlepszych relacji o Polsce, jakie wyszły spod piór cudzoziemców w XVII w.

Bernard O’Connor, Historia Polski. Opracowanie naukowe i wstęp: Paweł Hanczewski, Warszawa 2012, s. 680, 80 il., ISBN 978-83-60959-79-4
Kup teraz e-book w e-sklepie!Królowa Maria Kazimiera Sobieska była osobą niezwykłą; obdarzona nie tylko wybitną urodą, ale też nieprzeciętnym umysłem, miała ogromne ambicje polityczne i należała do grona sawantek. Doktor Aneta Markuszewska przedstawia jeszcze inne oblicze Marysieńki – wybitnej koneserki muzyki i mecenaski, która już jako królowa wdowa realizowała swoje estetyczne ambicje, rezydując w Rzymie (1699–1714). Wspierana przez syna Aleksandra stworzyła w Palazzo Zucchari jeden z najważniejszych wówczas – i to w całej Italii – teatrów operowych. Książka „Festa i muzyka na dworze Marii Kazimiery w Rzymie” została wyróżniona Nagrodą im. Ks. Prof. Hieronima Feichta przyznawaną przez Sekcję Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich w marcu 2013.

Aneta Markuszewska, Festa i muzyka na dworze Marii Kazimiery w Rzymie, Warszawa 2012, s. 400, 70 il., ISBN 978-83-60959-83-1
Kup teraz w e-sklepie!


Stemmaty były na tyle rozpowszechnione w drukach wydawanych od XVI do połowy XVIII w. w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, że należałoby mówić o nich jako o pewnym fenomenie staropolskiej kultury książkowej. Były to struktury słowno-obrazowe złożone z herbu i krótkiego wiersza, które pełniły funkcję panegiryczną i propagandową, poprzedzały zarówno mowy weselne czy pogrzebowe, jak i teksty polityczne. Uważna lektura wybranych przez autora stemmatów odsłania nam obraz świata szlacheckich wartości. Rozprawa doktorska Bartłomieja Czarskiego, na której podstawie muzeum wydało tom „Stammaty w staropolskich książkach”, została wyróżniona w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską za lata 2011–2013 dotyczącą epoki baroku.

Bartłomiej Czarski, Stemmaty w staropolskich książkach, czyli rzecz o poezji heraldycznej, Warszawa 2012, s. 300, ISBN 978-83-63580-07-0
Kup teraz w e-sklepie!


Roman Marcinek napisał książkę naprawdę wyjątkową, jednocześnie uczoną i popularną, tyle historyczną, co aktualną. Książka jest pełna świetnych anegdot i barwnych opisów, a jednocześnie kompetentna do szpiku kości. Pardon – do ostatniego „dymka”.  To – żadną miarą – nie oznacza, że książka p. Marcinka propaguje jakiekolwiek zachowanie antyzdrowotne, jakże sprzeczne z aseptycznym duchem naszych czasów. Przeciwnie, autor systematycznie podkreśla zdrowotną rolę tytoniu w przekroju dziejowym. I wszystko porządnie napisane, w sam raz do czytania. To nie tylko lekcja historii. Ale biorąc pod uwagę dzisiejsze ruchy antytytoniowe, przeciwroślinne i przeciw naturze – to również lekcja tolerancji.

Roman Marcinek, Sławne ziele zwane tabaką, Warszawa 2012, 366 s., ISBN 978-83-60959-87-9
Kup teraz w e-sklepie!


Filip Dupont był jednym z najwierniejszych towarzyszy bojów Jana Sobieskiego. Był z nim pod Chocimiem, Lwowem, Żórawnem, Wiedniem i wraz z wielkim wodzem przeżywał radość zwycięstw, do których walnie przyczyniły się jego umiejętności artyleryjskie. I również dlatego pamiętniki Duponta są tak fascynujące: widać, że pisał je zawołany żołnierz, który nie tylko lont umiał trzymać w ręku – pióro też. Zaś król cenił go tak wysoko, że to właśnie jemu powierzył list z wiadomością o wiedeńskiej wiktorii, napisany w tureckim namiocie tuż po bitwie i zaadresowany do ukochanej żony. Już wiele lat po śmierci Jana III, Dupont w swoich pamiętnikach stworzył nieco wyidealizowany, acz niezwykle barwny obraz wielkiego monarchy.

Philippe Dupont, Pamiętniki historyi życia i czynów Jana III Sobieskiego, wstęp i opracowanie naukowe: Dariusz Milewski, Warszawa 2011, s. 344, 78 il., ISBN 978-83-60959-26-8
Kup teraz e-book w e-sklepie!


Z tego zgrabnie ułożonego i inteligentnie skomentowanego zestawu graficznych wyobrażeń wyłania się „zbiorowy” portret największego wodza wśród polskich monarchów, który na wdzięcznych rycinach z epoki (naprawdę warto polubić ich formy!)  przedstawia się potomnym w rozmaitych rolach, pozach i kostiumach. Nasz dzielny król, którego wzorem epoki wciąż ubierano w starożytne mity, sam staje się swoistym mitem, bo przecież mity mają naturę zmienną, transformacyjną. Wielkim mitem Polaków.  Jaka szkoda, że w rodzimych dziejach zdarzył się nam tylko jeden Lew Lechistanu. Tym bardziej warto o nim poczytać, warto nań popatrzeć, a przede wszystkim - udomowić, bo jeśli na serio pamiętać o naszej historii, to jej  wielkie figury winny jak najczęściej nawiedzać nasze domowe biblioteki.

Hanna Widacka, Lew Lechistanu, Warszawa 2010, 463 s., ISBN 978-83-60959-89-3
Kup teraz w e-sklepie!


Od chwili, w której pierwszy grecki autor na pierwszym proscenium wypowiedział pierwsze słowo zza teatralnej maski, teatr stał się wielką metaforą ludzkiego życia. A jeśli cały świat stał się teatrem, to cóż dopiero świat barokowego dworu, regulowany ścisłymi rytuałami, z charakterystyczną dla tej epoki grą konwencji i emocji. W takich właśnie klimatach toczyło się życie Jana Sobieskiego, akt po akcie. Właśnie o tym traktuje ta książka – o dramatach politycznych, wojennych i miłosnych (ale także komediach) triumfatora spod Wiednia i pana na Wilanowie. Klio, muza historii, dopisała do tego życia nowe akty; dobrze wiemy, że dopisze więcej.

Barbara Milewska-Waźbińska i Magdalena Górska, W teatrze życia i sławy Jana III Sobieskiego, czyli widowisko wilanowskie, Warszawa 2010, s. 160, 80 il., ISBN 978-83-60959-13-08
Kup teraz w e-sklepie!„Wilanowski widnokrąg” to zbiór szkiców o sztuce  europejskiej, o tradycjach, postawach i wzorach. Krzysztof Chmielewski i  Jarosław Krawczyk wybrali sobie za punkt wyjścia pałac i muzeum w Wilanowie, tę  prawdziwą skarbnicę rozmaitych wątków naszej kultury. Autorzy kreślą  szeroką panoramę stylów i dzieł sztuki – od starożytności po zmierzch  romantyzmu. Piszą barwnie i potoczyście, nie unikając osobistych wrażeń i interpretacji. Poza wartościami poznawczymi i estetycznymi, ta bogato ilustrowana praca ma też ogromne walory edukacyjne. Książka "Wilanowski widnokrąg. Szkice o pałacu i sztuce europejskiej" została wyróżniona nagrodą Academia podczas piątej edycji Targów Książki Naukowej i Akademickiej ACADEMIA 2011.

Krzysztof Chmielewski, Jarosław Krawczyk, Wilanowski widnokrąg. Szkice o pałacu i sztuce europejskiej, Warszawa 2010,  336 s., ISBN 978-83-60959-85-5
Kup teraz w e-sklepie!Średniowieczne upodobanie do pieprzu doprowadziło do przypadkowego odkrycia Ameryki. Głęboka zmiana europejskich gustów kulinarnych, detronizacja pieprzu i zastąpienie go przez cukier stworzyły Nowy Świat. Nie wierzycie? To poczytajcie! Dawno, dawno temu, pewna pani krzyczała na swojego męża... W Żonie modnej Ignacego Krasickiego elegancka dama z pasją zaatakowała staroświeckie upodobania swego męża-prowincjusza. Przedmiotem kpin stały się zwłaszcza jego ulubione słodycze… Dlaczego do tej kłótni doszło, o co w niej chodziło i jak to naprawdę było, a także jak przyrządzić tytułowy tatarak w cukrze, pasztet z migdałów i marcepan z piany cukrowej – tego i wiele więcej dowie się Czytelnik z książki o staropolskich słodyczach.

Jarosław Dumanowski, Tatarskie ziele w cukrze czyli staropolskie słodycze, Warszawa 2010, 92 s.,  ISBN 978-83-60959-22-0
Nakład książki został wyczerpany.
Bywa, że książki poświęcone jednemu dziełu mówią mnóstwo o rozmaitych otoczeniach obrazu, że są jak kamień rzucony w głęboką wodę, wokół którego rozchodzą się coraz to szersze i szersze kręgi. Autorka opowiada o obrazie przedstawiającym wjazd księcia Michała Kazimierza Radziwiłła do Rzymu, uroczystą entratę poprzedzającą spotkanie z papieżem. W tym wspaniałym barokowym spektaklu wszyscy odgrywają ważne role; postaci w egzotycznych strojach, muzykanci i zwierzęta, a także gapie, którzy obserwują i komentują pochód sunący na tle pałaców i kościołów wiecznego miasta. Kartka za kartką jesteśmy coraz bliżej staropolskich Sarmatów z ich rytuałami, gestami, hierarchią wartości – w blaskach, ale też głębokich cieniach przesilającego się świata Rzeczypospolitej.

Dominika Walawender-Musz, Entrata księcia Radziwiłła do Rzymu, czyli triumf po polsku, Warszawa 2009, 112 s., ISBN 978-83-60959-05-3
Kup teraz w e-sklepie!

Książka "W kręgu wielkiego króla, czyli opowieści wilanowskie" wprowadza nas w środowisko króla Jana III. Autorką tych barwnych opowieści jest dr Hanna Widacka, która pracowała wiele lat w dziale zbiorów specjalnych Biblioteki Narodowej i z tych właśnie zbiorów wybrała dla nas niezwykłe grafiki, które ilustrują książkę. Pióro Autorki idzie prostym duktem, łatwo kreśląc zarys barokowych czasów, które przecież bywały zawiłe i kapryśne. To taka książka o wszystkich i o wszystkim, co może wyłonić się z rycin z epoki: o królu Janie, królowej, królewiczach i królewnach, arystokratach i artystach, o bitwach, podróżach i fajerwerkach. Dlatego też jest to książka dla wszystkich, którym nieobca rodzima historia.

Hanna Widacka, W kręgu wielkiego króla, czyli opowieści wilanowskie, Warszawa 2008, 112 s., ISBN 978-83-60959-36-7
Nakład książki został wyczerpany.


Stojąc na dziedzińcu pałacu widz zwykle musi zadawać sobie pytanie: co też jest przedstawione na fasadach pięknej siedziby króla Jana? Prof. Barbara Milewska-Waźbińska w sposób tyleż fachowy, co przystępny, uczy jak „czytać” treść tych wyobrażeń, jak za rękę wprowadza nas w świat antycznej glorii króla-bohatera. Bo też antyczne alegorie to jeden z głównych środków ikonograficznego wyrazu kultury staropolskiej, głęboko uwikłanej w wielkie dziedzictwo starożytnych. Na fasadach pałacu, sarmacko-barokowym wzorem ucieleśnia się synteza antyku i chrześcijaństwa, wschodzi jak słońce chwała zwycięzcy spod Wiednia. Niewielkie książki mają czasem bardzo dużo do powiedzenia. I tak to jest w tym przypadku.

Barbara Milewska-Waźbińska, Słońce na tarczy, czyli tajemnice pałacowej fasady, Warszawa 2008, 110 s., ISBN 978-83-60959-32-9
Kup teraz w e-sklepie!

Z poczucia piękna okładka_mała.jpg

Nowe książki wilanowskie

Zachęcamy do lektury książek wydawanych przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, które wyróżniają się nie tylko ciekawą treścią, ale też piękną formą graficzną i ilustracjami. Oto tylko niektóre z nich

44_silva rerum logo_m.jpg

Autorzy artykułów publikowanych w encyklopedii Silva Rerum

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie współpracuje z naukowcami i publicystami, którzy chcą popularyzować wyniki badań naukowych. Mamy nadzieję, …

44_silva rerum logo_m.jpg

Silva Rerum

Silva Rerum (Las Rzeczy) – tak nazywano rozmaite almanachy naszych przodków, mieszkańców Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Były to zbiory zapisków o …

Okładka książki: Zbiór dla kuchmistrza tak potraw jako ciast robienia wypisany roku 1757 dnia 24 lipca

Seria wydawnicza „Monumenta Poloniae Culinaria”

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wydaje źródła i opracowania dotyczące staropolskiej kuchni i kultury stołu, we współpracy z dr. hab. Jarosławem Dumanowskim, profesorem w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, założycielem Centrum Badań nad Historią i Kulturą Wyżywienia (Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego).

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum w Internecie

Organizator

Partnerzy

Sponsorzy

Idea & Design
Copyright © Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na naszej stronie internetowej oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki cookies mogą Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptują Państwo stosowanie plików cookies. Potwierdzam, że aktualne ustawienia mojej przeglądarki są zgodne z moimi preferencjami w zakresie stosowania plików cookies. Celem uzyskania pełnej wiedzy i komfortu w odniesieniu do używania przez nas plików cookies prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

✓ Rozumiem