WCAG 2.1 nieslyszacy
PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-12-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak opisów alternatywnych do treści nietekstowych (np. zdjęć i ilustracji). Brakujące opisy są systematycznie uzupełniane. (1.1.1)
 • Nie wszystkie materiały dźwiękowe (mp3) opublikowane na stronie posiadają transkrypcję tekstową nagranych dźwięków. Brakujące materiały są systematycznie uzupełniane. (1.2.1)
 • Nie wszystkie materiały wideo opublikowane na stronie posiadają napisy rozszerzone oraz audiodeskrypcję lub opis alternatywny. Brakujące rozwiązania mają być systematycznie uzupełniane. (1.2.1)
 • Miejscami nie jest zapewniony wystarczający kontrast minimalny. Kontrolki, które przełączają stronę w wysoki kontrast nie są aktywne na wszystkich podstronach, w tym na podstronie Pasaż Wiedzy, E-Sklep, Bilety. (1.4.3)
 • Na niektórych podstronach zmiana rozmiaru czcionki powoduje utratę jej funkcjonalności (np. E-Sklep). (1.4.4)
 • Podczas nawigacji klawiaturą miejscami może się zdażyć blokada. (2.1.2)
 • Nie wszystkie tytuły stron mają tytuł opisowy i informacyjny. (2.4.2)
 • Kolejność focusa nie zawsze jest logiczna i intuicyjna. (2.4.3)
 • Nie wszystkie elementy aktywne są opisane albo nie zawsze opis jest jednoznaczny. (2.4.4)
 • Podczas nawigacji za pomocą klawiatury focus nie zawsze jest dobrze widoczny (miejscami znika, a na niektórych podstronach ma za mały kontrast w stosunku do tła). (2.4.7)
 • Nie na każdej stronie serwisu określony został w kodzie główny język strony. (3.1.1)
 • Nie w każdym miejscu, w którym użytkownik ma wprowadzić informacje, etykiety zostały odpowiednio opisane (E-Sklep). (3.3.2)
 • Brak konsekwentnej identyfikacji. (3.2.4)
 • Kod HTML nie jest wolny od błędów. (4.1.1)
 • Dokumenty w formacie PDF opublikowane na stronie są zapisane w sposób niedostępny dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Dokumenty istotne dla działania Muzeum będą systematycznie uzupełniane o wersje w dostępnym formacie PDF albo o wersje tekstowe.
 • Teksty są justowane do prawej strony.

Wyłączenia

 • Część plików graficznych (mapy) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-04-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Osoba kontaktowa: Marta Walewska.
 • E-mail: mwalewska@muzeum-wilanow.pl
 • Telefon: 785905735

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie będzie możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym powinno to nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

 • Parking i najbliższy przystanek znajdują się w odległości ok. 300 m od pałacu.
  Z pobliskich przystanków autobusowych oraz parkingu do pałacu prowadzi kilka dróg. Bezpośrednio do muzeum dochodzi się po nierównej nawierzchni, która częściowo składa się z kamieni polnych (tzw. kocie łby), częściowo jest to nawierzchnia HanseGrand. 
 • Ze strony muzeum można pobrać plan pałacu i ogrodów z zaznaczonymi trudnościami oraz udogodnieniami architektonicznymi. Na planie zaznaczone są najwygodniejsze trasy dojścia do pałacu z najbliższych przystanków autobusowych oraz z parkingu.
 • Najdogodniejszym przejściem są pasy z sygnalizacją świetlną znajdujące się przy barze McDonald. Przechodzimy na drugą stronę ulicy, dochodzimy do ogrodzenia, po czym kierujemy się w prawo i cały czas idziemy prosto chodnikiem. Po drodze po lewej stronie mijamy szereg budynków oraz kościół, za którym zaczyna się teren muzeum.
 • Opis dojścia z pętli autobusowej do kasy a następnie do pałacu dostępny jest również w formacie tekstowym oraz jako opis słowny w formacie mp3.
 • Kasa muzeum znajduje się w budynku przy ul. St. Kostki Potockiego. Do środka wchodzi się po schodach. Dla osób z trudnościami w poruszaniu się przed kasą umieszczony jest słupek ze specjalnym przyciskiem. Po naciśnięciu przycisku pracownik kasy zgłosi się do Państwa.
 • Wejście do pałacu dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się w prawym skrzydle pałacu (od Sieni Zielonej).
 • Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są parter pałacu oraz park. Muzeum dysponuje rampami rozkładanymi ułatwiającymi wjazd i wyjazd z pałacu oraz poruszanie się po parterze pałacowym. WAŻNE! Ze względu na historyczny charakter miejsca jeszcze nie wszystkie progi zostały usunięte, a długość ramp, jakie możemy zastosować w obecnych warunkach, pozwala na osiągnięcie kąta nachylenia przy wjeździe i wyjeździe wynoszącego 24%. Dlatego osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich proszone są o przyjście do muzeum wraz z osobą towarzyszącą.
 • Uwaga! Ze względu na przejściowe trudności techniczne osoby poruszające się na wózkach elektrycznych czasowo nie mają możliwości wjazdu do pałacu. Niedogodności zostaną jak najszybciej usunięte.
 • Pierwsze piętro pałacu i Sala Uczt oraz poziom -1 nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w szczególności poruszających się na wózkach.
 • W każdym pomieszczeniu w pałacu znajduje się krzesło, z którego może skorzystać osoba potrzebująca odpoczynku.
 • W Galerii Północnej, Galerii Południowej oraz w Salonie Malinowym przygotowane zostały dodatkowe miejsca do siedzenia.
 • Toaleta dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się w Ogrodzie Różanym.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Aplikacje mobilne

Deklaracja dostępności aplikacji Wilanów Guide

 • Data publikacji aplikacji mobilnej: 2015-10-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-11-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Aplikacja mobilna Wilanów Guide nie  jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu przygotowania aplikacji przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wprowadzone rozwiązania:

 • Wszystkie ścieżki tematyczne są przetłumaczone na Polski Język Migowy. 
 • Ścieżki tematyczne są uzupełnione o audiodeskrypcje omawianych obiektów.

Deklarację sporządzono dnia 14.04.2020 na podstawie samooceny sporządzonej przez podmiot publiczny.


Deklaracja dostępności aplikacji Parkowy Detektyw

 • Data publikacji aplikacji mobilnej: 2016-10-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-10-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Aplikacja mobilna Parkowy Detektyw nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu przygotowania aplikacji przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


Deklarację sporządzono dnia 14.03.2020 na podstawie samooceny sporządzonej przez podmiot publiczny.


Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Dostęp do informacji w języku migowym bezpośrednio ze strony głównej po kliknięciu na piktogram PJM.
 • Bogaty zasób materiałów (artykuły, filmy) przetłumaczonych na Polski Język Migowy. 
 • Bogaty zbiór audiodeskrypcji w formacie mp3 obiektów z kolekcji wilanowskiej.
 • Materiały pomagajce w przygotowaniu się do zwiedzania muzeum (np. przedprzewodniki po pałacu i ogrodach).

Informacje dla osób z niepełnosprawnością słuchu:

 • Muzeum oferuje szereg wydarzeń tłumaczonych na Polski Język Migowy (PJM) oraz System Językowo-Migowy (m.in. spotkania muzealne, spacery po pałacu, wycieczki przyrodnicze, spektakle teatralne, warsztaty). 
 • W czasie wydarzeń dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością słuchu wykorzystywane są karty pracy uwzględniające specyfikę językową uczestników oraz pomoce dydaktyczne w postaci etykiet z trudniejszymi pojęciami.
 • Zajęcia dla grup są tłumaczone na Polski Język Migowy po zgłoszeniu takiej potrzeby przy zapisie na zajęcia.
 • Wydarzenia skierowane do osób z niepełnosprawnością słuchu są również dostępne dla osób czytających z ust.
 • Na stronie internetowej dostępne są informacje tłumaczone na PJM, w tym informacje dla dzieci.
 • Jedno stanowisko w kasie przy ul. Stanisława Kostki Potockiego wyposażone jest w pętlę indukcyjną (system wspomagania słuchu).

Informacje dla osób z niepełnosprawnością wzroku:

 • W holu muzeum (obok szatni) umieszczone są makiety dotykowe:
  • bryły pałacu, która przeznaczona jest do oglądania dotykowego i stanowi wprowadzenie do wizyty w muzeum,
  • terenu muzeum uwzględniającego najważniejsze elementy architektury ogrodowej.

  Informacje dla osób z niepełnosprawnością intelektualną:

  • Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną przygotowaliśmy ofertę edukacyjną, która jest dostosowana do potrzeb i możliwości intelektualnych poszczególnych uczestników (m.in. spotkania muzealne, warsztaty).

  Informacje dla osób ze spektrum autyzmu:

  • Polecamy przedprzewodniki po pałacu i ogrodach przygotowujące do zwiedzania muzeum.
  • Dla osób ze spektrum autyzmu przygotowaliśmy ofertę edukacyjną, która jest dostosowana do potrzeb i możliwości poszczególnych uczestników (m.in. spotkania muzealne, warsztaty dla grup i gości indywidualnych).

  Informacje dla osób z wózkami dziecięcymi:

  • Osoby odwiedzające muzeum z dziećmi w wózkach dziecięcych (głębokich lub spacerowych) prosimy o pozostawienie wózków w specjalnie do tego celu przygotowanej szatni. Ze względu na historyczny charakter miejsca oraz małą powierzchnię większości sal wejście do pałacu z wózkiem dziecięcym nie jest możliwe.
  • Na czas zwiedzania pałacu, muzeum wypożycza nosidła przeznaczone dla dzieci. Są one dostępne w szatni. Pracownicy służą pomocą w ich wiązaniu, przygotowana jest też instrukcja użytkowania.

  Do pałacu oraz ogrodów zapraszamy także z psem przewodnikiem i psem asystującym.

  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie regularnie prowadzi szkolenia pracowników i współpracowników z zakresu pracy z osobami ze szczególnymi potrzebami.

  Aktualne informacje na temat oferty dostępnej dla osób ze specjalnymi potrzebami znajdują się na naszej stronie: www.wilanow-palac.pl/edukacja. Osoby zainteresowane zwiedzaniem grupowym lub indywidulanym zachęcamy do konsultacji z Działem Edukacji, gdzie można się dowiedzieć więcej o ofercie edukacyjno-kulturalnej przystosowanej do potrzeb konkretnej grupy uczestników.

  Inne informacje i oświadczenia

  Muzuem Pałacu w Wilanowie systematycznie wprowadza kolejne rozwiązania w celu zwiększenia dostępności cyfrowej strony internetowej, aby jak najszybciej osiągnąć co najmniej poziom wymagany ustawowo.

  Inne informacje i oświadczenia

  • Systematycznie wprowadzane są rozwiązania poprawiające dostępność stony i materiałów publikowanych przez muzeum (np. tłumaczenie na język migowy filmów, artykułów i treści publikowanych przez muzeum, dodawanie napisów do multimediów).
  • Docelowo planowane jest wprowadzenie najważniejsych informacji w tekście łatwym do czytania i rozumienia.
  • Planowana jest konwersja plików PDF do wersji dostępnej cyfrowo.
Podziel się:
Wykop Facebook
2020-03-26
Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum w Internecie

Partnerzy

Sponsorzy

Idea & Design
Copyright © Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na naszej stronie internetowej oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki cookies mogą Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptują Państwo stosowanie plików cookies. Potwierdzam, że aktualne ustawienia mojej przeglądarki są zgodne z moimi preferencjami w zakresie stosowania plików cookie. Celem uzyskania pełnej wiedzy i komfortu w odniesieniu do używania przez nas plików cookies prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

✓ Rozumiem