PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska
nieslyszacy
PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska

Moduły szkoleniowe Echocast


Moduł: „Współpraca – klucz do rozwoju instytucji”

Sprawne działanie instytucji kultury, realizacja przedsięwzięć wystawienniczych, wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych wymaga zaangażowania wielu osób i ich współdziałania. Umiejętność współpracy stanowi w tym kontekście kompetencję kluczową. Co ciekawe, umiejętność tę można trenować i rozwijać, co umożliwia nowy moduł szkoleniowy.

Cel szkolenia: wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności dotyczące budowania kultury współpracy w relacjach zawodowych.

Czas szkolenia: 1 dzień

Zakres szkolenia:

 • współzależność jako podstawowa przesłanka do współpracy;
 • prawo relacji społecznych Deutscha;
 • cechy kultury opartej na współpracy i rywalizacji;
 • od czego zależy jakość współpracy;
 • trzy aspekty kompetencji – wiedza, postawy i umiejętności.

W efekcie szkolenia uczestnicy:

 • nauczą się traktować współpracę jako kompetencję, którą można rozwijać poprzez poszerzanie wiedzy, wzmacnianie określonych postaw i trenowanie umiejętności;
 • zrozumieją, jakie cechy środowiska zawodowego sprzyjają współpracy, a jakie do niej zniechęcają;
 • dowiedzą się, co motywuje ludzi do współpracy i jakie umiejętności są kluczowe dla konstruktywnej współpracy;
 • rozpoznają u siebie i w swoim bezpośrednim otoczeniu zawodowym czynniki wspierające współpracę;
 • zaplanują osobiste działania rozwojowe w kierunku wzmacniania kompetencji współpracy.

Dla kogo: pracownicy instytucji kultury

Autor modułu: Mariusz Turek – psycholog, absolwent Podyplomowego Studium Coachingu przy Laboratorium Psychoedukacji i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Specjalizuje się w takich obszarach jak: komunikacja interpersonalna, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, umiejętności trenerskie, współpraca w zespole, zarządzanie i przywództwo, coaching.

Konsultacje merytoryczne: Katarzyna Liwak-Rybak

Moduł: „Doskonała obsługa klienta instytucji kultury”

Szkolenie podkreśla rolę personelu pierwszego kontaktu i znaczenie najwyższej jakości obsługi, wzmacnia postawy odpowiadające na potrzeby i oczekiwania zwiedzających i pozwala ćwiczyć skuteczną komunikację.

Czas szkolenia: dwa dni po ok. 8 godzin + 1 godz. na egzamin

Cele szkolenia:

 • Uświadomienie znaczenia wysokiej jakości obsługi jako czynnika mającego wpływ na postrzeganie instytucji.
 • Zmotywowanie uczestników szkolenia do tego, aby zapewniali klientom możliwie doskonałą obsługę.
 • Zdobycie przez słuchaczy umiejętności korzystania z informacji zwrotnej od klientów.

Zawartość merytoryczna:

 • Wprowadzenie.
 • Obsługa na trzecim poziomie jakości.
 • Standardy obsługi odpowiadające oczekiwaniom klienta.
 • Trasa zwiedzającego.
 • Plan poprawy jakości obsługi.
 • Jak to robią inni?
 • Metody uzyskiwania informacji zwrotnej od klienta.
 • Co myśli nasz klient?
 • Wartość skarg i zażaleń.
 • Przyjmowanie skarg i zażaleń.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi modułami szkoleniowymi, dostępnymi w ramach programu ECHOCAST.


kontakt:
Justyna Dominiak
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
echocast@muzeum-wilanow.pl

Moduł: „Różne potrzeby zwiedzających”

Szkolenie rozwija wiedzę o potrzebach różnych grup zwiedzających i możliwościach odpowiadania na ich oczekiwania (np. seniorów, dzieci, gości z niepełnosprawnościami, osób z różnych kręgów kulturowych, znanych osobistości, dziennikarzy).

Czas szkolenia: jeden dzień, ok. 7 godzin + 1 godz. na egzamin

Cele szkolenia:

 • Podnoszenie kompetencji uczestników w zakresie kontaktu i pomocy gościom instytucji kultury z uwzględnieniem ich różnorodnych potrzeb.
 • Wyróżnianie grup zwiedzających i określanie ich potrzeb: osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, dzieci i młodzieży, osoby z innych krajów i kręgów kulturowych, znane osobistości i dziennikarze.
 • Doświadczenie przez uczestników ograniczeń, jakie napotykają w muzeum różne grupy zwiedzających.
 • Wypracowanie sposobów i umiejętności profesjonalnego kontaktu i pomocy zwiedzającym z różnymi potrzebami.

Zawartość merytoryczna:

 • Różne grupy gości ze specjalnymi potrzebami.
 • Zmiana podejścia do różnych grup osób niepełnosprawnych.
 • Pierwszy kontakt i właściwe zachowanie w stosunku do osób niepełnosprawnych. 
 • Potrzeby poszczególnych grup.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi modułami szkoleniowymi, dostępnymi w ramach programu ECHOCAST.


kontakt:
Justyna Dominiak
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
echocast@muzeum-wilanow.pl

Moduł: „Rozwiązywanie trudnych sytuacji”

Echocast trudne sytuacje.jpg

Szkolenie specjalistyczne, oparte na analizie konfliktów, pozwala rozpoznawać ich mechanizmy, rozwija umiejętności reagowania w sytuacjach trudnych, umożliwia ćwiczenie zachowań skutecznych i adekwatnych w danej sytuacji.

Czas szkolenia: dwa dni po ok. 9 godzin + 1 godz. na egzamin

Cele szkolenia:

 • Zrozumienie przez uczestników mechanizmów konfliktów.
 • Odróżnianie zachowań asertywnych od agresywnych i uległych.
 • Poznanie przez uczestników ich intuicyjnych sposobów zachowania w sytuacjach konfliktowych.
 • Ćwiczenie dobierania adekwatnego i skutecznego stylu rozwiązania konfliktu w zależności od sytuacji.
 • Poznanie podstawowych zasad wyrażania próśb i oczekiwań, a także złości.
 • Zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy na temat stresu w pracy.

Zawartość merytoryczna:

 • Trudna sytuacja czy trudny klient?
 • Skąd wiemy, jak się na co dzień zachowywać?
 • Komunikacja z klientami w trudnych sytuacjach.
 • Konflikt w relacji z klientem.
 • Asertywność w trudnych relacjach z klientami.
 • Radzenie sobie ze stresem w pracy.
 • Sześć kroków do przejęcia kontroli nad sobą i sytuacją.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi modułami szkoleniowymi, dostępnymi w ramach programu ECHOCAST.


Kontakt:
Justyna Dominiak
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
echocast@muzeum-wilanow.pl

Moduł: „Angażując publiczność”

Angażując okładka.png

Powstanie modułu „Angażując publiczność” poprzedziło badanie diagnozujące potrzeby edukacyjne oraz stosowane rozwiązania przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych i oprowadzania po muzeum. Rozpoznane zostały także dobre praktyki w zakresie organizacji działań edukacyjnych w wybranych polskich muzeach. Moduł przygotowuje pod kątem praktycznym pracowników muzeum do angażowania publiczności w aktywne zwiedzanie instytucji kultury.

Cel szkolenia: Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności dotyczących tworzenia i realizacji różnych rodzajów zajęć edukacyjnych oraz oprowadzania wycieczek po muzeach i interpretacji dziedzictwa.

Czas szkolenia: 3 dni

Zakres szkolenia:

 • charakterystyka muzeum,
 • edukacja muzealna,
 • komunikacja,
 • praca z grupą i jej opiekunem,
 • rozwiązywanie trudnych sytuacji, radzenie sobie ze stresem,
 • budowanie opowieści.

Dla kogo:

 • edukatorów muzealnych, rekonstruktorów, kuratorów,
 • osób rozpoczynających swoją przygodę edukacyjną z publicznością,
 • osób posiadających dużą wiedzę o kolekcji muzeum, które nie przechodziły szkoleń z zakresu edukacji muzealnej.

Autorki modułu: Dorota Bill-Skorupa, Aleksandra Głowacz, Barbara Gołębiowska, Magdalena Jabłońska-Nowak, Katarzyna Liwak-Rybak, Angelika Madura, Agnieszka Piórkowska, Bożena Pysiewicz

Instytucje zaangażowane w powstanie modułu:

Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Warszawy, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum Narodowe w Warszawie

Moduł: „Współpraca – klucz do rozwoju instytucji”

Sprawne działanie instytucji kultury, realizacja przedsięwzięć wystawienniczych, wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych wymaga zaangażowania wielu osób i ich współdziałania. Umiejętność współpracy stanowi w tym kontekście kompetencję kluczową. Co ciekawe, umiejętność tę można trenować i rozwijać, co umożliwia nowy moduł szkoleniowy.

Cel szkolenia: wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności dotyczące budowania kultury współpracy w relacjach zawodowych.

Czas szkolenia: 1 dzień

Zakres szkolenia:

 • współzależność jako podstawowa przesłanka do współpracy;
 • prawo relacji społecznych Deutscha;
 • cechy kultury opartej na współpracy i rywalizacji;
 • od czego zależy jakość współpracy;
 • trzy aspekty kompetencji – wiedza, postawy i umiejętności.

W efekcie szkolenia uczestnicy:

 • nauczą się traktować współpracę jako kompetencję, którą można rozwijać poprzez poszerzanie wiedzy, wzmacnianie określonych postaw i trenowanie umiejętności;
 • zrozumieją, jakie cechy środowiska zawodowego sprzyjają współpracy, a jakie do niej zniechęcają;
 • dowiedzą się, co motywuje ludzi do współpracy i jakie umiejętności są kluczowe dla konstruktywnej współpracy;
 • rozpoznają u siebie i w swoim bezpośrednim otoczeniu zawodowym czynniki wspierające współpracę;
 • zaplanują osobiste działania rozwojowe w kierunku wzmacniania kompetencji współpracy.

Dla kogo: pracownicy instytucji kultury

Autor modułu: Mariusz Turek – psycholog, absolwent Podyplomowego Studium Coachingu przy Laboratorium Psychoedukacji i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Specjalizuje się w takich obszarach jak: komunikacja interpersonalna, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, umiejętności trenerskie, współpraca w zespole, zarządzanie i przywództwo, coaching.

Konsultacje merytoryczne: Katarzyna Liwak-Rybak

Moduł: „Otwarte Muzeum”

Szkolenie służy podniesieniu jakości obsługi gości międzynarodowych w instytucjach kultury. Pozwala lepiej zrozumieć wpływ kultury na zachowanie gościa i pracownika. W trakcie szkolenia ćwiczyć będziemy zachowania budujące i usprawniające komunikację z przedstawicielami innych kultur.

Czas trwania: 8 godz.

Cel główny:

 • Rozwinięcie kompetencji podnoszących jakość obsługi gości międzynarodowych w instytucjach kultury.

Zakładane rezultaty:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • lepiej rozumieć wpływ kultury na zachowania i sytuacje zawodowe związane z obsługą międzynarodowych gości i/lub współpracą z obcokrajowcami;
 • wchodzili w efektywniejsze kontakty i budowali pozytywne relacje z gośćmi międzynarodowymi poprzez większą świadomość i wiedzę na temat zasad i norm kierujących zrachowaniami ludzi z różnych kultur;
 • pewniej i sprawniej komunikowały się z międzynarodowymi klientami lub współpracownikami.

Zawartość merytoryczna:

 • dynamika relacji międzykulturowych
 • definicja kompetencji międzykulturowej w praktyce
 • wpływ kultury na codzienne zachowania
 • analiza międzykulturowych incydentów krytycznych
 • porównywanie kultur
2018-05-10
echocast kółko i krzyżyk.jpg

Co to jest ECHOCAST?

ECHOCAST (European Cultural Heritage Organizations Customer Awareness Staff Training) to program i materiały szkoleniowe wypracowane w wyniku międzynarodowego projektu, w którym uczestniczyły instytucje kultury i ośrodki uniwersyteckie z różnych krajów europejskich.

moduł16.JPG

Dla trenerów Echocast

echocast-13.png

Organizacja szkolenia Echocast

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum w Internecie

Organizator

Partnerzy

Sponsorzy

Idea & Design
Copyright © Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na naszej stronie internetowej oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki cookies mogą Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptują Państwo stosowanie plików cookies. Potwierdzam, że aktualne ustawienia mojej przeglądarki są zgodne z moimi preferencjami w zakresie stosowania plików cookies. Celem uzyskania pełnej wiedzy i komfortu w odniesieniu do używania przez nas plików cookies prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

✓ Rozumiem