nieslyszacy
PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska

Rada Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie


Rada Muzeum Pałacu w Wilanowie w latach 2007-2011

23 listopada 2007 r. w Sali Uczt pałacu wilanowskiego zebrała się na pierwszym posiedzeniu Rada Muzeum Pałacu w Wilanowie, powołana na trzecią, 4-letnią kadencję (2007-2011) decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 14 września 2007 r.

Członkowie Rady Muzeum Pałacu w Wilanowie :

Arkadiusz Bachan
Dyrektor Per Aarsleff Polska Sp. z o.o.

prof. dr hab. Juliusz Chrościcki
Instytut Historii Sztuki UW
Komitet Nauk o Sztuce PAN
Przewodniczący Rady Muzeum Pałacu w Wilanowie

prof. dr hab. Jan Dzięgielewski
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW

dr inż. arch. Marcin Gawlicki
Dyrektor Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków
Zastępca Przewodniczącego Rady Muzeum Pałacu w Wilanowie

Grażyna Ignaczak-Bandych
Dyrektor Generalny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

doc. dr Krzysztof Jakubowski
Dyrektor Muzeum Ziemi PAN

prof. dr hab. Krzysztof Mikulski
Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego

prof. dr hab. Maria Poprzęcka
Prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki

prof. dr hab. Jacek Purchla
Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie

Ludwik Rakowski
Burmistrz Dzielnicy Warszawa-Wilanów

prof. dr hab. Andrzej Rottermund
Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie

prof. dr hab. Jan Rylke
Kierownik Samodzielnego Zakładu Sztuki Krajobrazu
Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW

Ksiądz Prałat Tadeusz Sowa
Wicerektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie

Wit Karol Wojtowicz
Dyrektor Muzeum – Zamku w Łańcucie

Do grona wymienionych wyżej osób dołączy niebawem dr Barbara Arciszewska z Instytutu Historii Sztuki UW, o której powołanie przez Ministra w specjalnej uchwale wystąpiła sama Rada. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybrała swoje prezydium, w którym jako Przewodniczący zasiada prof. Juliusz Chrościcki, a jako jego zastępca – dr Marcin Gawlicki.

Zadaniem Rady Muzeum jest nadzorowanie wypełniania przez naszą instytucję zadań wynikających z ustawy o muzeach w zakresie powinności „wobec zbiorów i społeczeństwa”. W wymiarze praktycznym Rada Muzeum przede wszystkim ocenia roczne sprawozdanie z działalności muzeum i opiniuje roczny plan jego działań. Podczas ostatniego posiedzenia Rada zapoznała się ze sprawozdaniami merytorycznymi i finansowymi Muzeum za rok 2006 i pierwsze trzy kwartały roku 2007, jednomyślnie je przyjmując. Rada wyraziła swoje uznanie dla działań naszej instytucji, a w dyskusji można było usłyszeć głosy, „że jest jednym z najciekawszych muzeów, co poświadcza szeroka działalność edukacyjna, obrona przestrzeni wokół muzeum i wielkie prace konserwatorskie na zewnątrz i wewnątrz pałacu”.

Osobna dyskusja dotyczyła dokumentu przedstawionego przez Dyrektora Pawła Jaskanisa, pt. „Genius loci w Muzeum Pałacu w Wilanowie - zarys docelowej strategii rozwoju Muzeum Pałacu w Wilanowie. Przewodnik do realizowanej strategii rozwoju – materiał do dyskusji o metodzie.” Koncentrowała się ona wokół pytania postawionego przez Dyrektora – „czy muzeum winno stać się instytucją kultury i natury?”, a uzasadnionego faktem, „że przyroda to ważny składnik tożsamości rezydencji wilanowskiej”, a „kultura i natura to kod z czasów Sobieskiego”. Z głosów, które padły w dyskusji przytoczyć można zdanie doc. Krzysztofa Jakubowskiego: „zaprezentowana została wartościowa koncepcja wymagająca energicznego wsparcia. (...) Zasoby przyrodnicze rezydencji są oczywiste i to trzeba wydobyć i eksponować w ramach działań edukacyjnych, np. w ramach ścieżki edukacyjnej.”, czy zdanie prof. Juliusza Chrościckiego: „Rezydencja wilanowska jako struktura związana z naturą jest jedyną szansą Wilanowa. Potrzeba jasno powiedzieć, że Muzeum to instytucja, która obroni inwestowanie w Wilanów na przyszłość.” Owocem dyskusji było przyjęcie przez Radę jednomyślnej uchwały, w której pozytywnie zaopiniowano zaprezentowaną strategię.

Podczas posiedzenia Rady Muzeum przyjęto łącznie 8 uchwał, a wśród nich i tę, w której wyrażono zgodę za zamieszczenie informacji o składzie rady na stronie internetowej Muzeum: www.wilanow-palac.pl „Muzeum”/”Rada Muzeum”.

Rada Muzeum Pałacu w Wilanowie w latach 2020–2024

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, została powołana Rada Muzeum na szóstą, czteroletnią kadencję (2020–2024).

Członkowie Rady Muzeum przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie:

dr hab. Barbara Arciszewska
Instytut Historii Sztuki
Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Bogusław Dybaś
Instytut Historii i Archiwistyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

prof. dr hab. Wojciech Fałkowski
Dyrektor
Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej

Jarosław Gałęza
Dyrektor
Muzeum Wsi Opolskiej

Grażyna Ignaczak-Bandych
Szef Kancelarii Prezydenta RP

Jan Eugeniusz Lubomirski-Lanckoroński
Prezes
Grupa Landeskrone
Fundacja Książąt Lubomirskich

prof. dr hab. Michał Kopczyński
Instytut Historyczny
Uniwersytet Warszawski

ks. prałat dr Waldemar Robert Macko
Proboszcz Parafii
Rzymskokatolicka parafia pw. Św. Anny w Wilanowie 


prof. dr hab. Krzysztof Mikulski
Dyrektor
Instytut Historii i Archiwistyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

dr hab. Dariusz Milewski
Instytut Nauk Historycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. dr hab. Jacek Purchla
Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Katedra Dziedzictwa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ludwik Rakowski
Burmistrz
Urząd Dzielnicy Warszawa-Wilanów

Jarosław Sawko
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Platige Image S.A.

Bartosz Skaldawski
Zastępca Dyrektora
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Wit Karol Wojtowicz
Dyrektor
Muzeum–Zamek w Łańcucie

Zadaniem Rady Muzeum jest nadzorowanie wypełniania przez naszą instytucję zadań wynikających z ustawy o muzeach w zakresie powinności „wobec zbiorów i społeczeństwa”. W wymiarze praktycznym Rada Muzeum przede wszystkim ocenia roczne sprawozdanie z działalności muzeum i opiniuje roczny plan jego działań.

Rada Muzeum Pałacu w Wilanowie w latach 2016–2020

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, została powołana Rada Muzeum na piątą, czteroletnią kadencję (2016-2020).

Członkowie Rady Muzeum Pałacu w Wilanowie:

dr hab. Barbara Arciszewska
Dyrektor Instytutu Historii Sztuki
Uniwersytet Warszawski

Arkadiusz Bachan
Dyrektor
Per Aarsleff Polska Sp. z o.o.

prof. dr hab. Juliusz Antoni Chrościcki
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
Komitet Nauk o Sztuce PAN

prof. dr hab. Bogusław Dybaś
Dyrektor
Stacja Naukowa PAN w Wiedniu

dr Elżbieta Hibner
Prezes
Instytut Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono

Grażyna Ignaczak-Bandych
Dyrektor Generalny Kancelarii Prezydenta RP

Jan Eugeniusz Lubomirski-Lanckoroński
Prezes
Fundacja Książąt Lubomirskich

ks. prałat dr Waldemar Robert Macko
Proboszcz Parafii
Rzymskokatolicka parafia pw. Św. Anny w Wilanowie

prof. dr hab. Krzysztof Mikulski
Instytut Historii i Archiwistyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

dr hab. Dariusz Milewski
Instytut Nauk Historycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski
Instytut Architektury Krajobrazu
Politechnika Krakowska

prof. dr hab. Jacek Purchla
W latach 1991–2017 dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie
Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Katedra Dziedzictwa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ludwik Rakowski
Burmistrz
Urząd Dzielnicy Warszawa-Wilanów

dr Dariusz Sobkowicz
Zastępca Dyrektora
Instytut Adama Mickiewicza

Wit Karol Wojtowicz
Dyrektor
Muzeum–Zamek w Łańcucie

Zadaniem Rady Muzeum jest nadzorowanie wypełniania przez naszą instytucję zadań wynikających z ustawy o muzeach w zakresie powinności „wobec zbiorów i społeczeństwa”. W wymiarze praktycznym Rada Muzeum przede wszystkim ocenia roczne sprawozdanie z działalności muzeum i opiniuje roczny plan jego działań.

Posiedzenia Rady Muzeum Pałacu w Wilanowie w latach 2012–2015

20 kwietnia 2012 r. w Salonie Marszałkowej Lubomirskiej w pałacu wilanowskim zebrała się na pierwszym posiedzeniu Rada Muzeum Pałacu w Wilanowie powołana na czwartą, czteroletnią kadencję (2011–2015) decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 17 listopada 2011 r. Jedną z pierwszych decyzji Rady było zarekomendowanie Ministrowi ponownego powołania dr Barbary Arciszewskiej z Instytutu Historii Sztuki UW na piętnastego członka Rady. Rada wybrała także swoje prezydium z prof. Juliuszem A. Chrościckim jako przewodniczącym i prof. Marią Poprzęcką jako jego zastępczynią.

Po ukonstytuowaniu się Rada zapoznawszy się ze sprawozdaniami merytorycznymi i finansowymi muzeum za rok 2011 jednomyślnie je przyjęła, podobnie jak i plany muzeum na rok 2012 oraz na lata następne. Rada podjęła ogółem 10 uchwał w tym: zawierającą wniosek o ukształtowanie dotacji podmiotowej przekazywanej muzeum przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na poziomie odpowiadającym rzeczywistym potrzebom utrzymania zasobów zabytkowych, to jest w wysokości 37,5 mln zł w roku 2013 i w latach następnych; wyrażającą poparcie dla muzeum w jego staraniach o pozyskanie środków finansowych na remont budynku dawnej Wozowni i przeznaczenie go na Pawilon Edukacyjny oraz wyrażającą pozytywną opinię na temat zamiaru dokończenia przez muzeum prac w Wielkiej Grotarni i popierającą wobec Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego starania muzeum o pozyskanie na ww. cel środków finansowych z kredytu bankowego.

Na zakończenie Rada wyraziła wolę ponownego spotkania się jeszcze w październiku lub w listopadzie 2012 r.

17 maja 2013 r. w Salonie Marszałkowej Lubomirskiej w pałacu wilanowskim zebrała się na drugim posiedzeniu Rada Muzeum Pałacu w Wilanowie powołana na czwartą, czteroletnią kadencję (2011–2015) decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 17 listopada 2011 r. Radzie przewodniczy prof. Juliusz A. Chrościcki.

Rada zapoznała się z przedstawionym przez dyrektora muzeum Pana Pawła Jaskanisa sprawozdaniem merytorycznym i finansowym za rok 2012 oraz planami muzeum na rok 2013 i lata następne i jednomyślnie je przyjęła. Rada podjęła ogółem osiem uchwał, w tym w sprawie sprawozdania finansowego z działań prowadzonych w ramach programu ,,Nowoczesny patriotyzm" na rzecz ograniczenia bariery ekonomicznej w dostępie do kultury oraz w sprawie starań Muzeum Pałacu w Wilanowie o środki finansowe Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2013–2016. W ramach ostatniego punktu posiedzenia dyrektor muzeum przedstawił informację o zmianach strukturalnych i planowanej zmianie nazwy muzeum na: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Przewodniczący poinformował członków rady o rezygnacji z członkostwa w radzie złożonej 24 kwietnia 2013 r. przez prof. Dorotę Folgę-Januszewską.

26 maja 2014 r. w budynku nowo odrestaurowanej i zaadaptowanej do nowych funkcji Wozowni Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odbyło się trzecie posiedzenie Rady Muzeum, powołanej na czwartą, czteroletnią kadencję (2011–2015) decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 17 listopada 2011 r.  Posiedzeniu przewodniczył prof. Juliusz A. Chrościcki.

Rada po zapoznaniu się z nimi jednomyślnie przyjęła przedstawione przez dyrektora muzeum Pana Pawła Jaskanisa sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2013 oraz plany muzeum na rok 2014 i lata następne. Rada podjęła ogółem 19 uchwał, w tym: w sprawie udzielenia rekomendacji dla zrealizowania przez muzeum projektu zatytułowanego „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” w ramach projektów kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), w sprawie zasadności przyznania muzeum kredytu na realizację projektu adaptacji wybudowanych pod górnym tarasem ogrodowym pomieszczeń Wielkiej Grotarni, w sprawie poparcia dla realizacji przez muzeum projektu „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (NFOŚ-MF EOG) oraz w sprawie dotacji celowej przyznanej w ramach Programu Generalnego Konserwatora Zabytków – „Rewitalizacja obiektów i konserwacja kolekcji Muzeów Rezydencji Królewskich”.

Podczas posiedzenia Rada Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie IV kadencji podjęła również uchwałę w sprawie wskazania na miejsce profesor Doroty Folgi-Januszewskiej, która złożyła rezygnację, kandydata z rekomendacji dyrektora muzeum. Przedstawiona została kandydatura prof. Bogusława Dybasia, dyrektora Stacji Naukowej PAN w Wiedniu, wybitnego badacza specjalizującego się w historii nowożytnej Polski. Kandydatura ta spotkała się z przychylnym przyjęciem Rady.

Kończąc posiedzenie, Rada wyraziła poparcie dla zgłoszonej przez Ludwika Rakowskiego, burmistrza Dzielnicy Warszawa-Wilanów, propozycji uchwały w sprawie przekazania muzeum terenów dawnego folwarku wilanowskiego należących do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i zadecydowała o jej podjęciu w drodze głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po przyjęciu uchwały dyrektor muzeum wystosował do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odpowiednie pismo w tej sprawie, załączając do niego uchwałę.

18 maja 2015 r. w budynku Villi Intraty – nowo odrestaurowanej i zaadaptowanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie do działalności misyjnej Muzeum – odbyło się czwarte posiedzenie Rady Muzeum, powołanej na czwartą, czteroletnią kadencję (2011–2015) decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 17 listopada 2011 r. Posiedzeniu przewodniczył prof. Juliusz A. Chrościcki.

Rada po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Dyrektora Muzeum Pana Pawła Jaskanisa sprawozdaniami merytorycznymi i finansowymi za rok 2014 oraz z planami muzeum na rok 2015 i lata następne, jednomyślnie je przyjęła. Rada podjęła ogółem 12 uchwał, w tym: w sprawie zasadności przyznania kredytu na realizację projektu „Wielka Grotarnia”, w sprawie reintegracji terenów dawnej rezydencji króla Jana III poprzez włączenie w granice muzeum obszaru historycznego folwarku przypałacowego i pól morysińskich, poczynając od działki 2/7 z obrębu 1-05-53 w Wilanowie przy ulicy Stanisława Kostki Potockiego 7 i 11, w sprawie planów i w sprawie dotacji podmiotowej na rok 2016, w sprawie przeciwdziałania wystąpieniu ryzyk strategicznych, w sprawie w sprawie kontynuacji programu „Kultura dostępna” w 2016 r.

Podczas posiedzenia Rady Muzeum jej Przewodniczący poinformował o rezygnacji z członkostwa w Radzie dra Jarosława Krawczyka ze względu na podjęcie pracy etatowej w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Rada Muzeum przychyliła się do tej decyzji. Ponadto Przewodniczący powitał prof. Bogusława Dybasia, który został powołany na członka Rady w związku z rezygnacją prof. Doroty Folgi-Januszewskiej. Dyrektor Muzeum Pan Paweł Jaskanis opowiedział o zmianach personalnych, jakie nastąpiły w ostatnich miesiącach w muzeum, w tym o nominacjach na zastępców dyrektora muzeum oraz pogratulował Panu dr. Piotrowi Szpanowskiemu, dotychczasowemu zastępcy dyrektora muzeum, wygranej w konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

5 października 2015 r. w budynku Villi Intraty na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odbyło się piąte posiedzenie Rady Muzeum, kończące jej czwartą kadencję. Posiedzeniu przewodniczył prof. Juliusz A. Chrościcki.

Po przywitaniu członków Rady i Pana Dyrektora Piotra Szpanowskiego, który reprezentował Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dyrekcja przedstawiła projekt powtórzenia składu Rady na piątą kadencję, co spotkało się z jednogłośną zgodą jej członków. Przekazano komunikat o objęciu funkcji Zastępcy Dyrektora Muzeum przez Panią prof. Dorotę Folgę-Januszewską.

Rada podjęła dyskusję nad następującymi zagadnieniami: problematyka zarządzania muzeum i tymi jego celami ochrony zabytków, które wymagają poparcia opinii zewnętrznej (środowiskowej, politycznej, medialnej), projektowanie prawa miejscowego (ponowienie propozycji muzeum z 2011 r.) i rozwój muzeum także przez ochronę wartości powierzonych opiece instytucji i znajdujących się w jej historycznym sąsiedztwie (folwark, pola morysińskie), stanowiących razem jednorodne, historyczne założenie przestrzenne pałacowo-folwarczne i gospodarcze. Dyrekcja przedstawiła masterplan Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, przewidujący rozwój instytucji aż do roku 2035, a obejmujący integrację zarządzania zasobami kulturowymi i przyrodniczymi w granicach pomnika historii, gdyż w tej integracji leży spełnienie opieki konserwatorskiej nad zasobami muzeum i historycznego otoczenia.

Rada podjęła ogółem 8 uchwał, w tym: w sprawie rekomendacji dla założeń funkcjonalnych do masterplanu rozwoju Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, w sprawie zasadności przyznania kredytu na realizację projektu Wielka Grotarnia i kontynuację prac przy murze oporowym, w sprawie starań muzeum o zewnętrzne źródła finansowania dla priorytetowych projektów inwestycyjnych i konserwatorskich, w sprawie projektu Ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, w sprawie działań muzeum w związku z ustanowieniem planu ochrony dla Rezerwatu Przyrody Morysin i koniecznością rozwoju przyrodniczej edukacji muzealnej, w sprawie starań muzeum na rzecz zakupu terenów dawnego folwarku wilanowskiego, w sprawie rekomendacji dla propozycji muzeum do projektu planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Pałacu w Wilanowie z Morysinem w perspektywie 2015-2035.

Podczas posiedzenia ogłoszono przyznanie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie nagrody od Narodowego Instytutu Audiowizualnego za realizację digitalizacyjnych projektów rocznych w ramach programu Kultura+.

Posiedzenie Rady zakończyło się wizytą członków Rady w Pracowni Digitalizacji i Skanowania 3D Działu Dokumentacji i Cyfryzacji.

Rada Muzeum Pałacu w Wilanowie w latach 2011–2015

logo muzeum

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Bogdan Zdrojewski, powołał zarządzeniem z 17 listopada 2011 r. Radę Muzeum Pałacu w Wilanowie. Członkami Rady w kadencji obejmującej lata 2011–2015 są:

dr Barbara Arciszewska (od 2012 r.)
Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego

Pan Arkadiusz Bachan
Dyrektor Per Aarsleff Polska sp. z o.o.

prof. dr hab. Juliusz Chrościcki
Kierownik Zakładu Historii Sztuki Nowożytnej Powszechnej i Polskiej
Instytut Historii Sztuki UW

prof. Bogusław Dybaś (od 2014 r.)
Dyrektor Stacji Naukowej PAN w Wiedniu

prof. Dorota Folga-Januszewska (do 2013 r.)
Dyrektor Instytutu Muzeologii UKSW

dr Elżbieta Hibner
członek Rady Nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

dr Jarosław Krawczyk
redaktor naczelny Magazynu Historycznego „Mówią Wieki”

Pan Jan Eugeniusz Lubomirski-Lanckoroński
Prezes Zarządu Fundacji Książąt Lubomirskich

dr Waldemar Robert Macko
proboszcz parafii p.w. św. Anny w Wilanowie

prof. dr hab. Krzysztof Mikulski
Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego

prof. dr hab. Maria Poprzęcka
Instytut Historii Sztuki UW

prof. dr hab. Jacek Purchla
Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie

Pan Ludwik Rakowski
Burmistrz Dzielnicy Warszawa-Wilanów

prof. dr hab. Andrzej Rottermund
Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie

dr Dariusz Sobkowicz
Zastępca Dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza

Pan Wit Karol Wojtowicz
Dyrektor Muzeum – Zamku w Łańcucie

Do grona wymienionych wyżej osób dołączyła kolejna, której kandydaturę, zgodnie z ustawą o muzeach, zgłosiła sama Rada na pierwszym posiedzeniu w dniu 20 IV 2012: dr Barbara Arciszewska z Instytutu Historii UW.

W związku z rezygnacją prof. Doroty Folgi-Januszewskiej z członkostwa w Radzie, podczas posiedzenia w 2014 r. Rada Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie IV kadencji podjęła uchwałę w sprawie wskazania na jej miejsce kandydata z rekomendacji dyrektora muzeum. Na posiedzeniu Rady w dn. 26 maja br. przedstawiona została kandydatura profe Bogusława Dybasia, dyrektora Stacji Naukowej PAN w Wiedniu, wybitnego badacza specjalizującego się w historii nowożytnej Polski. Kandydatura ta spotkała się z przychylnym przyjęciem Rady. Na mocy Zarządzenia z dn. 3 lipca 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania członków Rady przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie prof. Bogusław Dybaś został powołany na to stanowisko przez Panią Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Małgorzatę Omilanowską.

Posiedzenia Rady Muzeum Pałacu w Wilanowie w latach 2008–2011

18 kwietnia 2008 r. w Sali Uczt pałacu wilanowskiego Rada Muzeum Pałacu w Wilanowie zebrała się na drugim posiedzeniu. Rada zapoznała się ze sprawozdaniami merytorycznymi i finansowymi Muzeum za rok 2007 i jednomyślnie je przyjęła. Rada zapoznała się także z planami Muzeum na rok 2008 i lata następne, przyjmując szereg uchwał, które upoważniły Dyrektora Muzeum do wystąpienia do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o powiększenie należnych instytucji dotacji podmiotowych i celowych na rok bieżący i przyszły. Rada, po dyskusji wyrażającej ogromne zainteresowanie planowanymi przez Muzeum przedsięwzięciami, zaakceptowała również dokumenty zawierające elementy strategii Muzeum do roku 2015. Podczas posiedzenia przyjęto łącznie 9 uchwał, a wśród nich i tę, w której Rada wyraziła między innymi oburzenie treścią kampanii reklamowej firmy Delpha Investments dotyczącej osiedla mieszkaniowego ‘Rezydencja Królewska’”.

23 kwietnia 2009 r. w Salonie Marszałkowej Lubomirskiej odbyło się 3 posiedzenie Rady Muzeum Pałacu w Wilanowie, które zaszczycił swą obecnością Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Pan Tomasz Merta. Członkowie Rady zostali zapoznani przez Dyrektora Muzeum – Pana Pawła Jaskanisa i Głównego Księgowego ze stanem naszej instytucji, ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym za 2008 r. i z planami na 2009 r. Członkowie Rady przyjmując ww. dokumenty w kolejnych uchwałach, wyrażali swoje uznanie dla instytucji, która realizuje tak obszerny program w niestabilnych warunkach finansowych. Wyrazem pełnego zrozumienia dla założonego przez Muzeum kierunku rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem dążenia do przekształcenia naszej instytucji w muzeum kultury i natury, było przyjęcie przez Radę uchwał, w których rekomendowała ona nie tylko uwolnienie obecnie częściowo „zamrożonej” dotacji podmiotowej na 2009 r., ale i jej podwyższenie i utrzymanie na stabilnym poziomie w latach następnych. Rada w uchwałach zarekomendowała także Ministrowi podjęcie starań o zapewnienie bezpieczeństwa finansowego dla projektu „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej – XVII-wiecznego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie – etap III” oraz wsparcie dla kandydowania Muzeum o ubieganie się o pozyskanie finansowania dla kolejnych projektów dofinansowywanych ze środków UE. Rada podjęła ogółem 13 uchwał – ostatnią z nich było uznanie za pilną konieczność zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady w sprawach dotyczących roszczeń spadkobierców Adama Branickiego w odniesieniu do ruchomości i nieruchomości Muzeum. Na zakończenie należy podkreślić, że Dyrektor Muzeum w toku posiedzenie wielokrotnie podkreślał, że wysoka ocena pracy Muzeum jest efektem ciężkiej pracy zespołu osób w nim pracujących.

18 marca 2010 r. w Salonie Marszałkowej Lubomirskiej odbyło się 4 posiedzenie Rady Muzeum Pałacu w Wilanowie. Członkowie Rady zostali zapoznani przez Dyrektora Muzeum – Pana Pawła Jaskanisa i Główną Księgowa – Panią Magdalenę Całkę ze stanem naszej instytucji, ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym za 2009 r. i z planami na 2010 r.
Rada podjęła ogółem 9 uchwał przyjmując w nich sprawozdania i pozytywnie opiniując plany Muzeum, ale także wyrażając zaniepokojenie nie rozpatrzeniem przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2009 r. wniosków Muzeum dotyczących podwyższenia poziomu dotacji celowej i podmiotowej oraz ponownie rekomendując Ministrowi zwiększenie dotacji dla Muzeum na lata 2010 i 2011, w tym wymieniając dotację inwestycyjną. Rada zdecydowała również, iż dwie uchwały podejmie w trybie korespondencyjnym, tj.:
- uchwałę w sprawie systemu wdrażania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej,
- uchwałę w sprawie zakresu priorytetów programowych Polski w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020.
O konieczności podjęcia ww. uchwał, a zwłaszcza pierwszej z nich, przekonała Radę relacja pracowników Muzeum odpowiedzialnych za wdrażanie projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, natrafiających na liczne przeszkody proceduralne opóźniające i utrudniające jego realizację, a zwłaszcza borykających się ze zbędną biurokracją, która, można odnieść wrażenie, stała się osobnym celem działań dominującym nad celem podstawowym, jakim jest efektywne wykonanie zadań objętych projektem.

29 kwietnia 2011 r. w Sali Uczt pałacu w Wilanowie odbyło się piąte posiedzenie Rady Muzeum Pałacu w Wilanowie. Członkowie Rady zostali zapoznani przez Dyrektora Muzeum – Pana Pawła Jaskanisa i Główną Księgową – Panią Magdalenę Całkę ze sprawozdaniami Muzeum za 2010 r. (merytorycznym i finansowym) oraz z jego planami na 2011 r. Rada podjęła ogółem 7 uchwał przyjmując sprawozdania i pozytywnie opiniując plany. W pierwszej uchwale Rada wyraziła jednak zaniepokojenie nierozpatrzeniem przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2010 r. wniosków dotyczących podwyższenia poziomu dotacji i zarekomendowała Ministrowi utrzymanie dotacji podmiotowej dla Muzeum w roku 2012 co najmniej na poziomie dotacji tegorocznej. Rada zwróciła się także do Ministra o przyjęcie dla obliczania wysokości dotacji podmiotowej wskaźnika 2,5% wartości wszystkich zasobów muzealnych. Zebranie zakończone zostało informacją o terminie i miejscu następnego posiedzenia Rady, podczas którego podsumowana zostanie jej cała kadencja upływająca z dniem 14 września 2011 r. oraz omówiona zostanie strategia Muzeum na najbliższe lata.

9 września 2011 r. odbyło się szóste i ostatnie posiedzenie Rady Muzeum Pałacu w Wilanowie, której kadencja upływa 14 września 2011 r. Członkowie Rady zostali zapoznani przez Dyrektora Muzeum – Pana Pawła Jaskanisa ze „Strategią działania Muzeum Pałacu w Wilanowie na lata 2012-2020”. Strategia jasno definiująca wizję, stałe kierunki działania muzeum, a przede wszystkim pięć podstawowych celów strategicznych:
- wzmocnienie opieki nad zasobami zabytkowymi,
- reintegracja tożsamości programowo-wizerunkowej muzeum,
- popularyzacja wiedzy o czasach króla Jana III i Stanisława Kostki Potockiego.
- utworzenie oferty wszechstronnej edukacji kulturalnej i edukacji przyrodniczej.
- podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników muzeum,
została po ożywionej dyskusji zaakceptowana i jednogłośnie przyjęta uchwałą.

Rada przyjęła również komunikat Dyrektora na temat stanu kontroli zarządczej w muzeum. Poza tym Rada zdecydowała się podjąć uchwały w sprawie:
- optymalnej wysokości dotacji na opiekę nad zabytkami Muzeum Pałacu w Wilanowie (która to dotacja powinna uwzględniać wartość zasobów muzealnych),
- funduszu wynagrodzeń Muzeum Pałacu w Wilanowie (którego limitowanie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie sprzyja rozwojowi muzeum),
- podjęcia prac w Wielkiej Grotarni Muzeum Pałacu w Wilanowie (które mogłyby ruszyć dzięki pozyskaniu odpowiednich środków, zapewniając tak potrzebną muzeum przestrzeń wystawienniczą i komercyjną),
- strategii komunikacyjnej Muzeum Pałacu w Wilanowie (w której zauważono potencjał edukacyjny komunikacji internetowej).

Rada Muzeum Pałacu w Wilanowie w latach 2007-2011

23 listopada 2007 r. w Sali Uczt pałacu wilanowskiego zebrała się na pierwszym posiedzeniu Rada Muzeum Pałacu w Wilanowie, powołana na trzecią, 4-letnią kadencję (2007-2011) decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 14 września 2007 r.

Członkowie Rady Muzeum Pałacu w Wilanowie :

Arkadiusz Bachan
Dyrektor Per Aarsleff Polska Sp. z o.o.

prof. dr hab. Juliusz Chrościcki
Instytut Historii Sztuki UW
Komitet Nauk o Sztuce PAN
Przewodniczący Rady Muzeum Pałacu w Wilanowie

prof. dr hab. Jan Dzięgielewski
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW

dr inż. arch. Marcin Gawlicki
Dyrektor Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków
Zastępca Przewodniczącego Rady Muzeum Pałacu w Wilanowie

Grażyna Ignaczak-Bandych
Dyrektor Generalny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

doc. dr Krzysztof Jakubowski
Dyrektor Muzeum Ziemi PAN

prof. dr hab. Krzysztof Mikulski
Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego

prof. dr hab. Maria Poprzęcka
Prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki

prof. dr hab. Jacek Purchla
Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie

Ludwik Rakowski
Burmistrz Dzielnicy Warszawa-Wilanów

prof. dr hab. Andrzej Rottermund
Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie

prof. dr hab. Jan Rylke
Kierownik Samodzielnego Zakładu Sztuki Krajobrazu
Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW

Ksiądz Prałat Tadeusz Sowa
Wicerektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie

Wit Karol Wojtowicz
Dyrektor Muzeum – Zamku w Łańcucie

Do grona wymienionych wyżej osób dołączy niebawem dr Barbara Arciszewska z Instytutu Historii Sztuki UW, o której powołanie przez Ministra w specjalnej uchwale wystąpiła sama Rada. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybrała swoje prezydium, w którym jako Przewodniczący zasiada prof. Juliusz Chrościcki, a jako jego zastępca – dr Marcin Gawlicki.

Zadaniem Rady Muzeum jest nadzorowanie wypełniania przez naszą instytucję zadań wynikających z ustawy o muzeach w zakresie powinności „wobec zbiorów i społeczeństwa”. W wymiarze praktycznym Rada Muzeum przede wszystkim ocenia roczne sprawozdanie z działalności muzeum i opiniuje roczny plan jego działań. Podczas ostatniego posiedzenia Rada zapoznała się ze sprawozdaniami merytorycznymi i finansowymi Muzeum za rok 2006 i pierwsze trzy kwartały roku 2007, jednomyślnie je przyjmując. Rada wyraziła swoje uznanie dla działań naszej instytucji, a w dyskusji można było usłyszeć głosy, „że jest jednym z najciekawszych muzeów, co poświadcza szeroka działalność edukacyjna, obrona przestrzeni wokół muzeum i wielkie prace konserwatorskie na zewnątrz i wewnątrz pałacu”.

Osobna dyskusja dotyczyła dokumentu przedstawionego przez Dyrektora Pawła Jaskanisa, pt. „Genius loci w Muzeum Pałacu w Wilanowie - zarys docelowej strategii rozwoju Muzeum Pałacu w Wilanowie. Przewodnik do realizowanej strategii rozwoju – materiał do dyskusji o metodzie.” Koncentrowała się ona wokół pytania postawionego przez Dyrektora – „czy muzeum winno stać się instytucją kultury i natury?”, a uzasadnionego faktem, „że przyroda to ważny składnik tożsamości rezydencji wilanowskiej”, a „kultura i natura to kod z czasów Sobieskiego”. Z głosów, które padły w dyskusji przytoczyć można zdanie doc. Krzysztofa Jakubowskiego: „zaprezentowana została wartościowa koncepcja wymagająca energicznego wsparcia. (...) Zasoby przyrodnicze rezydencji są oczywiste i to trzeba wydobyć i eksponować w ramach działań edukacyjnych, np. w ramach ścieżki edukacyjnej.”, czy zdanie prof. Juliusza Chrościckiego: „Rezydencja wilanowska jako struktura związana z naturą jest jedyną szansą Wilanowa. Potrzeba jasno powiedzieć, że Muzeum to instytucja, która obroni inwestowanie w Wilanów na przyszłość.” Owocem dyskusji było przyjęcie przez Radę jednomyślnej uchwały, w której pozytywnie zaopiniowano zaprezentowaną strategię.

Podczas posiedzenia Rady Muzeum przyjęto łącznie 8 uchwał, a wśród nich i tę, w której wyrażono zgodę za zamieszczenie informacji o składzie rady na stronie internetowej Muzeum: www.wilanow-palac.pl „Muzeum”/”Rada Muzeum”.

Misja i statut Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie opiekuje się świadectwami pamięci o królu Janie III i istniejącym od 1805 r. muzeum Stanisława Kostki Potockiego. Udostępniając je publiczności, nowocześnie edukuje o czasach obu patronów i kultywuje wartości tradycji staropolskiej. Kształtuje postawy obywatelskiej i patriotycznej odpowiedzialności za dziedzictwo narodowe kulturowe i przyrodnicze.

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum w Internecie

Organizator

Partnerzy

Sponsorzy

Idea & Design
Copyright © Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na naszej stronie internetowej oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki cookies mogą Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptują Państwo stosowanie plików cookies. Potwierdzam, że aktualne ustawienia mojej przeglądarki są zgodne z moimi preferencjami w zakresie stosowania plików cookies. Celem uzyskania pełnej wiedzy i komfortu w odniesieniu do używania przez nas plików cookies prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

✓ Rozumiem