PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska
nieslyszacy
PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska

„Studia Wilanowskie” – czasopismo naukowe Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie


STUDIA WILANOWSKIE
ISSN 0137-7329
E-ISSN 2720-0116

Cel i zakres tematyczny czasopisma:

„Studia Wilanowskie” to rocznik, który ukazuje się od 1977 roku i jest wydawany przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ze środków własnych. Głównym założeniem pisma jest systematyczna publikacja tekstów o charakterze dokumentacyjnym, badawczym i naukowym, związanych pośrednio i bezpośrednio z pałacem w Wilanowie, jego mieszkańcami oraz otoczeniem, szczególnie artykułów z zakresu historii rezydencji, historii kolekcjonerstwa, historii muzealnictwa, dziedzictwa materialnego i niematerialnego. Podejmujemy również problematykę z obszaru edukacji muzealnej, konserwacji dzieł sztuki, dziejów założeń parkowo-ogrodowych oraz kształtowania i ochrony krajobrazu. Nieobce są nam również rozważania nad sferą gospodarki, dawnych obyczajów, życia społecznego w kontekście historycznych rezydencji oraz losów dawnych mieszkańców Wilanowa, a także pałacu i całego klucza wilanowskiego. Interesują nas też zagadnienia związane z pamięcią, szczególnie w kontekście historii Wilanowa i jego genius loci, fenomen trwania pewnych wzorców i toposów powiązanych z określonymi sylwetkami historycznymi oraz przywoływania ich przez kolejne pokolenia, konstruujące narracje odpowiadające potrzebom danego momentu historycznego. 
Wersja elektroniczna jest wersją referencyjną „Studiów Wilanowskich” (od nr XXVII). Wersja papierowa ukazuje się do końca maja każdego następnego roku po wydaniu internetowym. 
Czasopismo „Studia Wilanowskie” jest zarejestrowane przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Pełny tytuł czasopisma – „Studia Wilanowskie" – dobrze oddaje charakter publikowanych treści. Tytuł jest zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Strona internetowa www.wilanow-palac.pl/o_muzeum/studia_wilanowskie jest również wersją on-line czasopisma. Witryna działa z aktualnym certyfikatem i jest wolna od wirusów i złośliwego oprogramowania. Jest zoptymalizowana pod kątem nowoczesnych przeglądarek, takich jak Microsoft Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome. 
Tematy przewodnie Studiów Wilanowskich w latach 2021-2025

2021, t. XXVIII – Stanisław Kostka Potocki oraz rezydencja i kolekcja wilanowska w XIX wieku

2022, t. XXIX – Europejskie ogrody historyczne i dziedzictwo naturalne (przyrodnicze) w otoczeniu muzeów

2023, t. XXX – Jan III i świat Orientu 

2024, t. XXXI – Muzeum Wilanowskie w postaci cyfrowej – historia prac związanych z dokumentacją 3D; nowe technologie w zarządzaniu muzeami rezydencjonalnymi oraz ich kolekcjami

2025, t. XXXII – Narodziny muzeum. Historia muzeum wilanowskiego od 1805 do 2025 r.Prawa autorskie i dostęp:

Creative Commons

Wszystkie teksty oraz zawarte w nich ilustracje udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.
Copyright: © Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Archiwizacja:

• W ramach porozumienia z Uniwersytetem w Heidelbergu Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie udostępniło swoje czasopismo „Studia Wilanowskie”. 
• Z przyjemnością informujemy, że Biblioteka Uniwersytetu w Heidelbergu wykonała digitalizację części numerów „Studiów Wilanowskich” (https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/studia_wilanowskie). 
• Za pośrednictwem zasobów dostępnych w ramach strony Biblioteki Uniwersyteckiej w Heidelbergu „Studia Wilanowskie” podlegają wyszukiwaniu m.in. w Europeanie, Getty Research Portal, BASE, Virtual Catalogue for Art History oraz oczywiście Google.
• Wszystkie numery archiwalne są dostępne na stronie: https://www.wilanow-palac.pl/studia_wilanowskie_bibliografia.html

Działy:

• Artykuły
• Miscellanea
• Komunikaty
• Biogramy
• Sprawozdania
Rada Programowa „Studiów Wilanowskich”

Przewodniczący:

Paweł Jaskanis, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Członkowie:

Doc. dr Rasa Butvilaite, Wileńska Akademia Sztuki
Dr hab. Tomasz Chachulski, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
Dr hab. Dorota Folga-Januszewska, prof. Akademii Sztuk Pięknych, Muzeum Króla Jana III w Wilanowie
Elżbieta Grygiel, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Prof. dr hab. Mirosław Kłusek, Uniwersytet Łódzki
Dr Lynn Lubamersky, Boise State University, Idaho
Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Dr hab. Hanna Osiecka-Samsonowicz, prof. Instytutu Sztuki PAN, Warszawa
Prof. dr hab. Arvydas Pacevicius, Uniwersytet Wileński
Dr Ingo Pfeifer, Winckelmann-Gesellschaft, Stendal
Prof. dr hab. Stanisław Roszak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Prof. dr hab. Andrzej Rottermund, Warszawa
Prof. dr hab. Wojciech Tygielski, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Michał Woźniak, prof. UMK, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy

Rada dba o:
Harmonijny rozwój czasopisma. Konsultuje profile tematyczne oraz zakresy chronologiczne kolejnych numerów pisma w zgodzie z aktualnym programem Muzeum, w powiązaniu z istotnymi wydarzeniami dla instytucji czy rocznicami odnoszącymi się do dziejów rezydencji. Konsultuje kierunki prac oraz zakresy tematów, które mogą zostać podjęte przez autorów na rzecz kolejnych tomów, zgodnie z własną wiedzą. Łączy znane sobie środowisko naukowe w celu upowszechnienia informacji o projektach związanych z rezydencją wilanowską oraz planowanych edycjach „Studiów Wilanowskich”, a także doradza w zakresie przestrzegania zasad etyki wydawniczej. Jest ciałem doradczym w decyzjach związanych z profilem i zawartością czasopisma.Komitet Redakcyjny

Redaktor naczelny:

Dr Joanna Paprocka-Gajek, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Absolwentka Historii Sztuki UKSW, kustosz dyplomowany, stypendystka MKiDN (1999). Tytuł doktora otrzymała w 2001 r., na podstawie pracy pt. Srebrna i platerowana zastawa stołowa firm warszawskich w latach 1815–1914. Obyczaj, formy, ekonomia. Laureatka konkursu im. Prof. ks. Szczęsnego Dettlofa w 1993 r. za publikację Srebra i platery firmy Józef Fraget (PWN, Warszawa 1992); w 2010 r. za publikację Platery Warszawskie…, w edycji konkursu Wierzba; nagrodę Varsaviana w konkursie im. Hanny Szwankowskiej 2013–2014 za współautorstwo publikacji Fabryka Norblina. Pracowała: w latach 1992–2003 jako specjalista w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Polskiego Dziedzictwa za Granicą Ministerstwa Kultury i Sztuki; od 2003 r. w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, jako starszy kustosz, opiekun zbiorów sreber, platerów, brązów złoconych i historycznego oświetlenia; od 2006 r. piastuje funkcję kierownika Działu Sztuki. Koordynuje program muzealny pt. „Musaeum pro publico bono”. Autorka wielu artykułów i not katalogowych na temat obiektów złotniczych, dziejów platernictwa w Polsce, jak również autorka i współautorka scenariuszy wystaw czasowych i stałych, a ponadto redaktorka prowadząca licznych wydawnictw muzealne (m.in. „Święto Baroku”, „Państwowy Bank Rolny 1919–1949”; „Winckelmann/Potocki” t. 2, książek z serii „200 lat Muzeum wilanowskiego”). Od 2014 r. redaktor naczelny rocznika „Studia Wilanowskie”.

Członkowie:

Karolina Alkemade, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Absolwentka Instytutu Historii Sztuki Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, opiekunka Zbioru Mebli w Dziale Sztuki Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Ukończyła kurs redakcji merytorycznej Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Brała udział w pracach edytorskich t. XXIV–XXVII „Studiów Wilanowskich”.

Dr Marta Gołąbek, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Absolwentka Instytutu Historii Sztuki Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (2004), doktor (2019, praca pt. Kazimierz Chłędowski i jego pisarstwo o sztuce. Próba ujęcia, obroniona na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim). Od 2005 r opiekunka zbioru Grafik i Rysunków w Dziale Sztuki Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. W Muzeum przez wiele lat koordynowała program muzealny „Monumentum Sobiescianum”, zajmowała się organizacją wystaw czasowych, konferencji oraz przygotowaniem publikacji, Współpracowała przy redakcji tomu esejów towarzyszącym wystawie czasowej „Primus inter pares” (2013), której była współtwórczynią i kuratorką. Redagowała oraz przygotowała do wydania t. XXII „Studiów Wilanowskich”, gromadzący materiały napisane w trzech językach (pol./wł./ang.), w rezultacie międzynarodowego seminarium zorganizowanego w 2012 r. w Muzeum, pod tytułem „Związki polsko-włoskie w dobie Jana III Sobieskiego”.

Konrad Pyzel, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Absolwent Historii Sztuki i socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, od 2008 r. pracownik Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie: kurator wystaw czasowych (min. współkurator wystaw poświęconych królowi Janowi III: Primus inter pares, 2013, pałac wilanowski; Jan III Sobieski. Polski król w Wiedniu, 2017, Das Winterpalais-Belvedere Museum w Wiedniu), organizator konferencji i seminariów naukowych, redaktor naczelny strony internetowej muzeum. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół sztuki przełomu XVII i XVIII wieku. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat kariery, czynników i strategii osiągnięcia sukcesu przez Jana Reisnera, malarza dworu króla Jana III i Jana Dobrogosta Krasińskiego. Na temat tego artysty opublikował dotychczas kilka artykułów, zagadnienia związane z twórczością Reisnera i innych artystów dworu Jana III prezentował także na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Natalia Toporowska
Sekretarz redakcji „Studiów Wilanowskich”. Absolwentka filologii polskiej oraz etnologii i antropologii kulturowej w ramach Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendystka Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe (2021). W ramach praktyk odbywanych w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie brała udział w pracach redakcyjnych nad tomem Listy Marii Kazimiery z Archiwum Sobieskich w Oławie, t.2: Listy do synów z lat 1697-1704 (Warszawa 2021).

Michał Witkowski, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Studiował historię sztuki w Instytucie Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz ochronę dóbr kultury i konserwację dzieł sztuki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2010). Ukończył studia podyplomowe Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych (2013, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego). Pracował w sieci Archiwów Państwowych oraz Muzeum Narodowym w Warszawie, od 2021 r. związany z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Zajmuje się projektami łączącymi badania historyczne i materiałowe w zakresie historii sztuki i konserwacji zabytków. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014), autor publikacji Laquearia subter. Dekoracja malarska żółkiewskiej rezydencji króla Jana III i jej europejskie źródła (2018), a także autor i współautor artykułów z dziedziny historii sztuki, kultury i historii kultury materialnej.

Dr Anna Ziemlewska, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Absolwentka historii i ochrony dóbr kultury (specjalizacja muzealnictwo), doktor (2007 r., praca pt. Ryga w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej [1581–1621] na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu); wieloletni pracownik Muzeum Okręgowego w Toruniu, następnie Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu, od 2017 r. pracownik Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie; wykonawca i koordynator projektów naukowych Polskiej i Austriackiej Akademii Nauk: Karol Lanckoroński i jego spuścizna w zbiorach Austriackiej Biblioteki Narodowej oraz Türkengedächtnis. Wieloletni asystent redakcji „Rocznika Toruńskiego”, członek komitetu redakcyjnego czasopism: „Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien” oraz „Studiów Wilanowskich”; autorka kilkudziesięciu artykułów, redaktorka katalogów, monografii wieloautorskich i edycji źródłowych, m.in.: Karol Lanckoroński i jego czasy. Varia (Wiedeń 2015); Karol Lanckoroński. Dzienniki podróży po Azji Mniejszej (1882–1883, 1884)/Kleinasien: Reisetagebücher (1882–1883 und 1884) (Wiedeń 2015, z A. Szymanowicz-Hren); Karol Lanckoroński. Dzienniki podróży do Włoch (1874 i 1875)/Italien: Reisetagebücher (1874 und 1875) (Wiedeń, 2015, z J. Winiewicz-Wolską); Karl Lanckoroński und seine Zeit (Wien 2014, z B. Dybasiem, I. Nöbauer); Sarmacka Pamięć. Wokół bitwy pod Wiedniem (Warszawa 2014, z B. Dybasiem, A. Woldanem); 150 lat Muzeum Okręgowego w Toruniu. 1861–2011, katalog wystawy (Toruń 2011).

Dr inż. Maciej Żołnierczuk, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Absolwent Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (2013), doktor nauk rolniczych (2019, temat pracy Kształtowanie różnorodności biologicznej szaty roślinnej przy drogach ekspresowych, a oczekiwania użytkowników, obroniona w SGGW). Uczestnik międzynarodowych programów: Erasmus (2013 - University of Copenhagen), CEEPUS (2016 - University of Corvinus in Budapest), POWER (2018 - Parques de Sintra, projekt: “I am learning to teach. Development of social competences through programs for seniors at the Museum of King Jan III's Palace at Wilanów“). Laureat konkursu TEORIA organizowanego przez Fundację im. Stefana Kuryłowicza za publikację: Język kultury szklanej architektury. The cultural language of glass architecture. Współautor podręczników z zakresu architektury krajobrazu dedykowanych dla techników, a także publikacji naukowych i popularnonaukowych. W Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie pełni funkcję specjalisty do spraw ochrony krajobrazu. Z troską podchodzi zarówno do krajobrazu kulturowego jak i przyrodniczego. Aktywnie uczestniczy w konsultacjach społecznych organizowanych m.in. przez miejskich planistów starając się zapewnić ład i harmonię w otoczeniu letniej rezydencji króla Jana III.

Zespół Redakcyjny to grupa pracowników merytorycznych Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ściśle związanych z Wydawcą, pracujących na rzecz czasopisma w ramach etatów. Z wykształcenia są to historycy sztuki, historycy, socjologowie. Posiadają kompetencje w zakresie nauk humanistycznych, wiedzę na temat dziejów wilanowskiej rezydencji oraz jej właścicieli, uczestniczą w interdyscyplinarnych projektach badawczych, wystawienniczych, edukacyjnych i popularyzatorskich oraz inwestycyjnych na terenie Muzeum. Posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy muzealnej, redakcyjnej i wydawczej, prowadzą również własne badania.

Na cyklicznych, odbywających się co najmniej raz w miesiącu, wspólnych spotkaniach Zespołu Redakcyjnego, omawiany jest program i zakres tematyczny kolejnych tomów czasopisma, uzgadniane są kwestie odnoszące się do potencjalnych autorów artykułów, których profil badawczy wiąże się z zakresem tematycznym czasopisma, wskazywane są również kandydatury autorów nowych tekstów, często spośród osób zaangażowanych w projekty współorganizowane lub realizowane przez Muzeum.

Zespół Redakcyjny zabiega o to, aby w procesie powstawania pisma stosowane były zasady dotyczące etyki zgodnie z wytycznymi Komisji Etyki Publikacji (Committee on Publication Ethics, COPE). Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji (autor, redaktor czasopisma, recenzent i wydawca) powinny zapoznać się ze standardami zachowań etycznych stosowanymi w „Studiach Wilanowskich”.

Redaktor Naczelny, korzystając z wiedzy i doświadczenia Zespołu Redakcyjnego, podejmuje ostateczne decyzje dotyczące publikacji. Decyzje Redaktora Naczelnego oraz Zespołu Redakcyjnego podejmowane są z pełnym poszanowaniem przepisów prawnych dotyczących plagiatu, zniesławienia, naruszania praw autorskich.

Redaktor Naczelny i Zespół Redakcyjny zachowują tajemnice dotyczącą tekstów zgłoszonych do Redakcji, procesu recenzowania, nazwisk recenzentów tekstów zarówno pozyskanych, jak i własnych.

Artykuły odrzucone w wyniku procedury recenzyjnej są archiwizowane i nie mogą być wykorzystywane w badaniach własnych. Członkowie Redakcji, chcąc opublikować swoje teksty na łamach czasopisma, podlegają tym samym rygorom procesu przyjmowania i recenzowania, co autorzy zewnętrzni.


Kontakt

tel.: 22 544 27 26
mejl: studiawilanowskie@muzeum-wilanow.pl

Wydawca
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
02-958 Warszawa

2017-07-26
36_pokoj_blamarantowy_crop_2x3_button_skimborowicz_gerson_album.jpg

Zasady przygotowywania tekstów do „Studiów Wilanowskich”

Zasady ogólne• Za publikowanie na łamach "Studiów Wilanowskich" nie pobiera się od autorów żadnej opłaty na żadnym z etapów przygotowywania …

55_widok_na_galerye_crop_2x3_button_skimborowicz_gerson_album.jpg

Recenzowanie artykułów do „Studiów Wilanowskich”

Procedura recenzowania artykułów:Po wpłynięciu do redakcji artykułu, przygotowanego zgodnie z zasadami „Studiów Wilanowskich”, jest on wstępnie weryfikowany przez Komitet Redakcyjny, …

73_wnetrze_galeryi_zawnej_muzeum_crop_2x3_button_skimborowicz_gerson_album.jpg

Zasady etyczne i dobre praktyki w „Studiach Wilanowskich”

Zasady etyki publikacyjnej:Ze starannością przestrzegane są przez Redakcję „Studiów Wilanowskich” najwyższe standardy etyczne i zasady dobrych obyczajów obowiązujące w nauce, …

123_Sala_Biblioteczna_crop_2x3_button_skimborowicz_gerson_album.jpg

„Studia Wilanowskie” – numery archiwalne

„Studia Wilanowskie” to periodyk Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, w którym publikowane są efekty prac naukowych dotyczących rezydencji wilanowskiej.

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum w Internecie

Organizator

Partnerzy

Sponsorzy

Idea & Design
Copyright © Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na naszej stronie internetowej oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki cookies mogą Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptują Państwo stosowanie plików cookies. Potwierdzam, że aktualne ustawienia mojej przeglądarki są zgodne z moimi preferencjami w zakresie stosowania plików cookies. Celem uzyskania pełnej wiedzy i komfortu w odniesieniu do używania przez nas plików cookies prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

✓ Rozumiem