PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska
nieslyszacy
PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska

Zgłoszenie braku zapewnienia dostępności


Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami od 6 września 2021 r. do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie można zgłosić brak dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.

Kiedy można zgłosić brak dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

Brak dostępności można zgłosić, gdy instytucja nie spełnia ustawowych wymagań minimalnych w zakresie:

 • dostępności architektonicznej: zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków; instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych; zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy; zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego; zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób;
 • dostępności informacyjno-komunikacyjnej: obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje; instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia; zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania; zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

Kto może zgłaszać brak dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

Każdy ma prawo poinformować Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie o braku dostępności, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy może złożyć wniosek o zapewnienie dostępności, po wykazaniu interesu faktycznego.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy mogą złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności, gdy Muzeum nie zapewni dostępności:

 • w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy) albo
 • w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym) albo
 • z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności.

Jak zgłaszać brak dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

Brak dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej można zgłosić na trzy sposoby – w zależności od osoby, która zgłasza brak dostępności oraz wcześniej podjętego postępowania.

Sposoby zgłaszania braku dostępności:

1. INFORMACJA

W informacji należy wskazać barierę utrudniającą lub uniemożliwiającą dostępność.

Aby poinformować Muzeum o braku dostępności:

 1. Pobierz i wypełnij formularz - INFORMACJA o braku dostępności
 2. Wypełniony wniosek przekaż:
  • przez internet na e-mail: dostepnosc@muzeum-wilanow.pl
  • listownie lub bezpośrednio w Muzeum:
   Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   ul. St. Kostki Potockiego 10/16
   02-958 Warszawa

2. WNIOSEK

Wniosek ma zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy,
 2. bariery utrudniające lub uniemożliwiające dostępność w zakresie  architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 3. sposób kontaktu z wnioskodawcą,
 4. preferowany sposób zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji:

 • Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
 • Wydłużony termin realizacji – nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
  Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności, to Muzeum niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
 • Rozwiązanie alternatywne – gdy Muzeum nie może zapewnić dostępności w zakresie określonym we wniosku, wówczas musi zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

Aby złożyć wniosek:

 1. Pobierz i wypełnij formularz- WNIOSEK o zapewnienie dostępności 
 2. Wypełniony formularz przekaż nam w wybrany sposób:
  • wyślij na adres e-mail: dostepnosc@muzeum-wilanow.pl
  • wyślij listownie:
   Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   ul. St. Kostki Potockiego 10/16
   02-958 Warszawa
  • przynieś do Muzeum do Działu Administracji w godz. 9.00-15.30

3. SKARGA

Jeśli Muzeum nie zapewni dostępności:

 1. w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy) albo
 2. w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym) albo
 3. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności,

wnioskodawca może złożyć skargę na brak dostępności.

Skargę na brak dostępności składa się:

 • do Prezesa Zarządu PFRON
 • w terminie 30 dni od dnia upłynięcia terminu od dnia złożenia wniosku (w przypadku 1 i 2) albo upłynięcia termonu od dnia otrzymania zawiadomienia (w przypadku 3).

Skarga powinna zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • kopię wniosku o zapewnienie dostępności.

Dostępność cyfrowa

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 o o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie można wystąpić z wnioskiem o żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej.

Kiedy można zgłosić brak dostępności cyfrowej

Brak dostępności cyfrowej można zgłosić, gdy strony internetowej i/lub aplikacje Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie nie spełniają minimalnych wymagań ustawowych (WCAG 2.1 poziom A, AA).

Kto może zgłosić wniosek z żądaniem zapewnieniem dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo wystąpić do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej.

Jak zgłaszać brak dostępności cyfrowej

Brak dostępności cyfrowej można zgłosić na dwa sposoby – w zależności od wcześniej podjętego postępowania.

Sposoby zgłaszania braku dostępności cyfrowej:

1. ŻĄDANIE

Do Muzeum można wystąpić z żądaniem zapewnienia:

 • dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej/aplikacji mobilnej albo elementu strony internetowej/aplikacji mobilnej, w tym elementów wymienionych w ustawie jako wyłączenia (art. 3 ust. 2) oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1
 • dostępu alternatywnego elementu strony/aplikacji mobilnej.

Żądanie ma zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie strony internetowej/aplikacji aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej/aplikacji mobilnej, które mają być dostępne cyfrowo,
 • sposób kontaktu z wnioskodawcą,
 • alternatywny sposób dostępu (jeśli dotyczy).

Termin realizacji:

 • Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.
 • Wydłużony termin realizacji – nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.
  Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe w terminie 7 dni od dnia złożenia żądania zapewnienia dostępności cyfrowej, Muzeum niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
 • Rozwiązanie alternatywne – gdy Muzeum nie może zapewnić dostępności zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach i musi zaproponować rozwiązanie alternatywne.
 • Odmowa zapewnienia dostępności – jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem wiązałoby się z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

Aby złożyć żądanie:

 1. Pobierz i wypełnij formularz - ŻĄDANIE zapewnienia dostępności cyfrowej
 2. Wypełniony formularz przekaż nam w wybrany sposób:
 • wyślij na adres e-mail: dostepnosc@muzeum-wilanow.pl
 • wyślij listownie:
  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
  ul. St. Kostki Potockiego 10/16
  02-958 Warszawa
 • przynieś do Muzeum do Działu Administracji w godz. 9.00-15.30

2. SKARGA

Jeśli Muzeum nie zapewni dostępności:

 1. w sposób i w terminie 7 dni od dnia złożenia żądania (podstawowe załatwienie sprawy) albo
 2. w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia żądania (w terminie wydłużonym) albo
 3. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności,

wnioskodawca może złożyć skargę na brak dostępności.

Skargę na brak dostępności składa się:

 • do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie na adres podany w deklaracji dostępności danej strony/aplikacji mobilnej,
 • w terminie 30 dni od dnia upłynięcia terminu od dnia złożenia żądania (w przypadku 1 i 2) albo upłynięcia terminu od dnia otrzymania zawiadomienia (w przypadku 3).

Skarga powinna zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • kopię wniosku żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Poniżej można pobrać wszystkie formularze wniosków.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Muzeum w związku zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

 1. Administratorem danych osobowych podanych we wnioskach jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (dalej Muzeum) z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez: adres e-mail: muzeum@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
 2. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.pl.
 3. Zebrane dane będą przetwarzane w celach rozpatrzenia wniosku związanego z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wynikającą z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej RODO) jest:
  • wypełnianie obowiązków prawnych wynikających z przepisów o zapewnianiu dostępności i przepisów archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • niezbędność przetwarzania ze względów związanych z ważnym interesem publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).


2021-09-10
Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum w Internecie

Organizator

Partnerzy

Sponsorzy

Idea & Design
Copyright © Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na naszej stronie internetowej oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki cookies mogą Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptują Państwo stosowanie plików cookies. Potwierdzam, że aktualne ustawienia mojej przeglądarki są zgodne z moimi preferencjami w zakresie stosowania plików cookies. Celem uzyskania pełnej wiedzy i komfortu w odniesieniu do używania przez nas plików cookies prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

✓ Rozumiem