UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Rycerskie czyny i cnoty Jana III Sobieskiego znane były w całej Europie. Wizerunek Sobieskiego stał się podobnie rozpoznawalny, jak portrety papieża, cesarza czy króla Francji. Głównymi bohaterkami tej książki są graficzne tezy dedykowane Janowi III. Autorzy wielkoformatowych rycin akademickich połączyli wątki propagandy wizualnej z okresu przed- i powiedeńskiego z erudycyjną argumentacją naukową.Modernizacja i przebudowa sal wystawowych galerii ogrodowych na piętrze pałacu wilanowskiego w 2018 roku przez pryzmat zamówień publicznych

Galeria portretu staropolskiego na piętrze pałacu wilanowskiego, fot. Zbigniew Reszka.jpg

Dział Zamówień publicznych Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie już z początkiem br. rozpoczął intensywne przygotowania do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowalne pn. „Modernizacja i przebudowa sal wystawowych galerii ogrodowych na piętrze pałacu wilanowskiego”.

To część projektu pn.: „Restauracja i zabezpieczenie symbolu polskiego dziedzictwa kulturowego – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Obecnie trwa procedura, zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym zakresie, wyłaniania Wykonawcy przedmiotowego zadania.

Roboty budowalne polegające na modernizacji i przebudowie sal wystawowych galerii ogrodowych na piętrze pałacu wilanowskiego, połączone będą z pracami konserwatorskimi przy rzeźbach - obiekty te  znajdują się na attykach galerii. Ponadto zakres robót obejmuje prace konserwatorskie przy wybranych ścianach w pomieszczeniach pałacowych oraz w szczególności wykonanie tymczasowego zabezpieczenia dachu przed opadami atmosferycznymi. Wykonane zostaną również zabezpieczenia dojść oraz wejść, umożliwiających korzystanie z budynku w czasie prowadzenia robót i utrzymywanie tych zabezpieczeń w sprawności/szczelności przez cały czas trwania robót.

Są to w szczególności:

 • wykonanie nowego podniesionego względem obecnego sufitu w  galeriach,
 • wykonanie fragmentarycznego docieplenia ścian oraz nadproży okiennych,
 • skucie istniejących tynków i zastąpienie ich nowymi po zbadaniu  i udokumentowaniu wątków murów,
 • wykonanie sztukaterii w galerii południowej,
 • wykonanie drewnianych, zespolonych okien szczytowych w galeriach,
 • odtworzenie w formie otworu zabudowanego gablotą ekspozycyjną dawnego przejścia pomiędzy wieżą południową i galerią południową,
 • wykonanie pod sufitem gzymsu obwodowego,
 • wykonanie obniżenia podłogi w obu galeriach -  odsłonięcie od góry do poziomu płyt żelbetowych,
 • wykonanie podłogi galerii z desek parkietowych dębowych, zabezpieczonych w systemie olejowo- woskowym,
 • wymiana parkietu w pomieszczeniach objętych projektem poza galeriami, opracowanie powierzchni parkietu w systemie olejno-woskowym,
 • wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
 • wykonanie central klimatyzacyjnych z zastosowaniem chłodzenia czynnikiem gazowym,
 • wykonanie urządzeń technicznych, związanych z instalacją wentylacji i klimatyzacji na poddaszu w części centralnej pałacu,
 • wykonanie kratek wentylacyjnych w formie wąskich szczelin umieszczonych w suficie na całej długości pomieszczeń galeryjnych,
 • wykonanie czerpni i wyrzutni w otworach istniejących lukarn na dachu korpusu pałacu,
 • wykonanie nowego systemu oświetlenia w galeriach spełniającego wymagania zgodnie ze  standardami muzealnymi obowiązującymi w  muzeach,
 • wykonanie nowej instalacji elektrycznej, w skład której wchodzą instalacje: oświetlenia ogólnego, ewakuacyjnego kierunkowego, awaryjnego,
 • wykonanie systemu sygnalizacji pożaru kompatybilnego z systemem istniejącym w pałacu,
 • wykonanie systemu telewizji dozorowej, sygnalizacji włamania i napadu oraz system indywidualnej ochrony zbiorów.
 • wykonanie gablot ekspozycyjnych.
 • uprzątnięcie terenu po zakończeniu prac.

W związku z ogromem prac i obowiązków, ciążących zarówno na pracownikach muzeum, jak również na potencjalnym Wykonawcy, pracownicy zamówień publicznych muzeum we współpracy ze wszystkimi zaangażowanymi działami organizacyjnymi, przeprowadzili kilkumiesięczny dialog techniczny. W czasie jego trwania muzeum zwróciło się  do Wykonawców o doradztwo w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym określenia warunków umowy.  Jednocześnie dialog techniczny został przeprowadzony w poszanowaniu zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania potencjalnych Wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań.

Ta doskonale układająca się współpraca pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu zadaniowego (powołanego celem zachowania, propagowania i zapewnienia dalszego rozwoju potencjału zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie jako narodowej instytucji kultury) z pracownikami zamówień publicznych doprowadziła do opublikowania w lipcu br., na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej muzeum ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane celem realizacji przedmiotowego zadania.

Logotypy POIiŚ3

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
Pałac w Wilanowie od strony ogrodu, fot. W. Holnicki.jpg

Projekt a zamówienia publiczne (artykuł)

To głównie dzięki zamówieniom publicznym realizowane są poszczególne zadania projektu o nazwie: „Restauracja 
i zabezpieczenie symbolu polskiego dziedzictwa kulturowego – …

Jak wygląda zarządzanie projektem? (artykuł)

Ponad rok temu – 7 lutego 2017 r. – odbyła się pierwsza narada koordynacyjna członków zespołu, odpowiedzialnych za powodzenie projektu …