nieslyszacy WCAG 2.0WCAG 2.0

Tematy

Czy można na nowo opisywać wydarzenie z historii Europy, o którym – jak sądziliśmy do tej pory – wiemy już wszystko? Można, jeśli tylko ukaże się je z perspektywy, dotychczas przy tej okazji pomijanej. Taki oryginalny punkt widzenia przynosi nowa pozycja z serii „Silva Rerum” napisana z rozmachem przez Andrzeja Witkowicza. W książce Czerwone sztandary Osmanów autor przygląda się kampanii wiedeńskiej z 1683 roku z perspektywy armii tureckiej i pokazuje, w jaki sposób przygotowała się ona do wielkiej wojny z Europą.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Regulamin zwiedzania pałacu i wystaw w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

1. Od poniedziałku do niedzieli (bez czwartków) pałac mogą zwiedzać, po wykupieniu biletów na określoną godzinę:

a) grupy zorganizowane złożone z nie więcej niż 25 osób (ze względu na ich bezpieczeństwo i w trosce o zabytki w małych pomieszczeniach historycznych oraz wąskich i stromych przejściach);
b) turyści indywidualni.

2. Muzeum zapewnia rezerwację wejść na określone godziny oraz prowadzi obsługę edukacyjną (zgodną z obowiązującym cennikiem), a także udostępnia informację o zewnętrznych usługach przewodników. Turystom indywidualnym oferujemy audioprzewodnik.

3. W muzeum obowiązuje rezerwacja terminów zwiedzania dla grup zorganizowanych. Spóźnienie dłuższe niż 15 minut skutkuje utratą ważności biletu i uniemożliwia zwiedzanie lub udział w wydarzeniu opisanym na bilecie.  

4. W muzeum obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia broni palnej oraz niebezpiecznych i ostrych narzędzi.

5. Straż muzeum na podstawie uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014 r., poz. 1099 ze zm.) ma prawo do interwencji i wezwania do opuszczenia muzeum osób, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu. Z tego tytułu nie przysługują zwiedzającym żadne roszczenia. Osoby wchodzące na teren muzeum oraz ich bagaż mogą zostać poddane kontroli, między innymi przy użyciu elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych. Osoby, które odmówią kontroli lub oddania bagażu do przechowalni, nie zostaną wpuszczone na teren muzeum. Maksymalny rozmiar toreb i plecaków dopuszczonych do wniesienia na teren muzeum to 31 x 28 x 40 cm. 

6. Grupy zorganizowane, tj. powyżej 9 osób, zwiedzają pałac tylko z edukatorem lub z przewodnikiem. 

7. Grupy zorganizowane osób do lat 18 oraz dzieci mogą przebywać na terenie muzeum wyłącznie w towarzystwie swoich opiekunów.

8. Ruch turystyczny w pałacu odbywa się wyznaczoną trasą w jednym kierunku, nie dotyczy to zajęć edukacyjnych. 

9. Trasa zwiedzania rozpoczyna się i kończy przejściem przez bramki obrotowe. Przy wejściu na trasę zwiedzania należy zbliżyć do czytnika obowiązujący bilet wstępu do muzeum.

10. Czwartek jest dniem indywidualnego wstępu do pałacu na podstawie bezpłatnych biletów wydawanych na określoną godzinę, przy czym:

a) liczba biletów jest limitowana;
b) jednej osobie przysługuje jeden bezpłatny bilet;
c) obowiązuje zakaz oprowadzania grup przez przewodników;
d) wyjątek stanowią grupy zapisane na zajęcia edukacyjne, które wnoszą obowiązującą opłatę za wstęp. 

11. Zwiedzających pałac prosimy o:

a) pozostawienie w szatni lub szafkach depozytowych (31 x 28 x 40 cm), a w przypadku rzeczy o dużych gabarytach w wózkowni: płaszczy, parasoli, teczek, plecaków, dużych toreb damskich, paczek i innych przedmiotów, które mogą uszkodzić lub zniszczyć zabytki lub wyrządzić krzywdę innym zwiedzającym;
b) pozostawianie wózków dziecięcych w wyznaczonym do tego pomieszczeniu – wózkowni;
c) zachowanie ciszy, spokoju i porządku;
d) stosowanie się do wskazówek i uwag pracowników muzeum, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo zabytków i turystów;
e) respektowanie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania posiłków i napojów;
f) respektowanie zakazu dotykania ścian, zabytków oraz urządzeń technicznych;
g) nieprowadzenie w czasie zwiedzania rozmów za pośrednictwem telefonów przenośnych oraz wyciszenie sygnałów dźwiękowych, również nieużywanie urządzeń głośnomówiących przez przewodników.

12. W przypadku uszkodzenia zabytku zwiedzający pokrywa koszty jego konserwacji.

13. Zwiedzający pokrywa koszt zgubionego/zniszczonego numerka z szatni w wysokości 30 zł. Opłata wnoszona jest w kasie muzeum. 

14. Informujemy, że:

a) fotografowanie i filmowanie we wnętrzach pałacu jest możliwe, o ile:
– nie zakłóca ruchu turystycznego i nie przeszkadza innym zwiedzającym,
– nie grozi uszkodzeniem zabytków i wyposażenia muzeum,
– nie wyrządza szkody innym zwiedzającym (fizycznej lub związanej z ochroną ich dóbr osobistych);
b) materiał zdjęciowy lub filmowy nie może być wykorzystany do celów komercyjnych bez zgody muzeum;
c) zabrania się fotografowania i filmowania części systemów bezpieczeństwa w muzeum;
d) ze względu na wymogi ochrony konserwatorskiej i fizycznej mienia muzeum zabronione jest stosowanie we wnętrzach pałacu lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów (wysięgników) oraz innych urządzeń;
e) odstępstwa od zakazów w punktach b) i d) wymagają indywidualnej zgody dyrektora muzeum;
f) muzeum nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych turystów lub wyrządzenie im innej szkody z powodu wykonywania zdjęć fotograficznych i filmowych;
g) muzeum może zabronić fotografowania i filmowania tych zabytków, których właściciel nie wyraził na to zgody.

15. Zwracamy uwagę zwiedzającym na to, że wprowadzanie do wnętrz pałacowych innych zwierząt niż psy przewodnicy jest zabronione, co wynika z troski o bezpieczeństwo wszystkich zwiedzających i zabytków.

16. Informujemy, że osoby zakłócające spokój i porządek oraz niestosujące się do niniejszego regulaminu mogą być pozbawione prawa do zwiedzania pałacu bez zwrotu kosztów wstępu.

17. Zwracamy uwagę na to, że pomieszczenia muzealne są stale monitorowane przez personel dozoru, kamery i systemy bezpieczeństwa.

18. Prosimy o uszanowanie zasad pracy personelu dozorującego, który nie jest zobowiązany do udzielania informacji, ponieważ jego zadaniem jest przede wszystkim ochrona zabytków.

Serdecznie zapraszamy do muzeum!

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook