PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska
nieslyszacy
PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska

Warunki zwiedzania

Zapoznaj się z warunkami zwiedzania pałacu, wystaw czasowych, parku oraz rezerwatu Morysin, a także sprzedaży biletów przez internet.


Regulamin zwiedzania pałacu i wystaw w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

 1. Zwiedzanie odbywa się:
      a) w poniedziałek, wtorek, piątek, sobotę i niedzielę po wykupieniu biletów na określoną godzinę pomiędzy 10.00 a 16.00, przy czym ostatnie wejście możliwe jest o godzinie 15.00,
      b) w środę po wykupieniu biletów na określoną godzinę pomiędzy 10.00 a 18.00, przy czym ostatnie wejście możliwe jest o godzinie 17.00,
      c) w czwartek, będącym dniem nieodpłatnego zwiedzania, po pobraniu biletów udostępnionych w limitowanej liczbie w godzinach 10.00-16.00, przy czym ostatnie wejście możliwe jest o godzinie 15.
 2. Bilety wstępu do pałacu są do nabycia w budynku kasowym, zlokalizowanym na przedpolu Muzeum, przy ul. St. Kostki Potockiego 10/16 (czynnym 7 dni w tygodniu w godz. 9.00-15.00, z wyjątkiem wybranych świąt), w biletomatach znajdujących się w pałacowej szatni (płatność tylko kartą) oraz drogą online.
 3. W czwartek wstęp jest bezpłatny, należy pobrać w kasie bezpłatny bilet, ze wskazaną godziną wejścia. Liczba biletów bezpłatnych ze względów konserwatorskich jest ograniczona, nie można ich rezerwować.
 4. Zakupiony lub pobrany bilet wstępu do pałacu upoważnia do zwiedzania parku.
 5. Bilety są dostępne w określonych w systemie przedziałach czasowych i terminach.
 6. Zwiedzanie z muzealnym edukatorem (zarówno dla grup jak i gości indywidualnych) może odbywać się codziennie po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji na określoną godzinę (zgodnie z obowiązującym cennikiem).
 7. Grupy zorganizowane złożone są z nie więcej niż 30 osób (ze względu na ich bezpieczeństwo i w trosce o zabytki w małych pomieszczeniach historycznych oraz wąskich i stromych przejściach).
 8. Szafki na bagaż są udostępniane na zewnątrz pałacu w oznakowanym miejscu.
 9. Pozostawianie okryć wierzchnich w pałacu jest możliwe w szatni.
 10. Na terenie muzeum obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia broni palnej oraz niebezpiecznych i ostrych narzędzi. Kwalifikowani pracownicy ochrony na podstawie uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, 2245, z 2019 r. poz. 1495) mają prawo do interwencji i wezwania do opuszczenia muzeum osób, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu. Z tego tytułu nie przysługują zwiedzającym żadne roszczenia. Osoby wchodzące na teren muzeum oraz ich bagaż mogą zostać poddane kontroli, między innymi przy użyciu elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych. Osoby, które odmówią kontroli lub oddania bagażu do przechowalni, nie zostaną wpuszczone na teren muzeum.
 11. Maksymalny rozmiar toreb i plecaków dopuszczonych do wniesienia do pałacu to 30 x 22 x 15 cm. Torby i plecaki o większych rozmiarach należy pozostawić w szafach depozytowych, znajdujących się poza pałacem, obok Ogrodu Różanego.
 12. Grupy zorganizowane, tj. powyżej 9 osób, zwiedzają pałac tylko z edukatorem lub z przewodnikiem.
 13. Grupy zorganizowane osób do lat 18 oraz dzieci mogą przebywać na terenie muzeum wyłącznie w towarzystwie swoich opiekunów.
 14. Ruch turystyczny w pałacu odbywa się wyznaczoną trasą, nie dotyczy to zajęć edukacyjnych.
 15. Początek trasy zwiedzania w pałacu wyznaczają bramki obrotowe. Obowiązujący bilet wstępu do muzeum należy zbliżyć do czytnika zainstalowanego na bramce.
 16. Czwartek jest dniem indywidualnego wstępu do pałacu na podstawie bezpłatnych biletów wydawanych na określoną godzinę, przy czym:
      a) liczba biletów jest limitowana;
      b) jednej osobie przysługuje jeden bezpłatny bilet;
      c) obowiązuje zakaz oprowadzania grup przez przewodników (nie dotyczy to grup edukacyjnych, które wnoszą obowiązującą opłatę za wstęp).
 17. Zwiedzających pałac prosimy o:
      a) pozostawienie w szafach depozytowych: płaszczy, parasoli, teczek, plecaków, dużych toreb damskich, paczek i innych przedmiotów, ponieważ mogą uszkodzić lub zniszczyć zabytki lub wyrządzić krzywdę innym zwiedzającym;
      b) ze względów bezpieczeństwa pozostawianie wózków dziecięcych w wyznaczonym miejscu na zewnątrz pałacu;
      c) zachowanie ciszy, spokoju i porządku;
      d) stosowanie się do wskazówek i uwag pracowników muzeum, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo zabytków i zwiedzających;
      e) respektowanie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania posiłków i napojów;
      f) respektowanie zakazu dotykania ścian, zabytków, urządzeń technicznych oraz wszelkich powierzchni na przestrzeni ekspozycji;
      g) nieprowadzenie w czasie zwiedzania rozmów za pośrednictwem telefonów przenośnych oraz wyciszenie sygnałów dźwiękowych, również nieużywanie urządzeń głośnomówiących.
 18. Informujemy, że:
      a) fotografowanie i filmowanie we wnętrzach pałacu jest możliwe, o ile:
          – nie zakłóca ruchu turystycznego i nie przeszkadza innym zwiedzającym,
          – nie grozi uszkodzeniem zabytków i wyposażenia muzeum,
          – nie wyrządza szkody innym zwiedzającym (fizycznej lub związanej z ochroną ich dóbr osobistych);
      b) materiał zdjęciowy lub filmowy nie może być wykorzystany do celów komercyjnych bez zgody muzeum;
      c) zabrania się fotografowania i filmowania części systemów bezpieczeństwa w muzeum;
      d) ze względu na wymogi ochrony konserwatorskiej i fizycznej mienia muzeum zabronione jest stosowanie we wnętrzach pałacu lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów (wysięgników) oraz innych urządzeń;
      e) odstępstwa od zakazów w punktach b) i d) wymagają indywidualnej zgody dyrektora muzeum;
      f) muzeum nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych zwiedzających lub wyrządzenie im innej szkody z powodu wykonywania zdjęć fotograficznych i filmowych;
      g) muzeum może zabronić fotografowania i filmowania tych zabytków, których właściciel nie wyraził na to zgody;
      h) obszar ekspozycji w Galeriach Magazynowych (ze względu na bezpieczeństwo obiektów) objęty jest całkowitym zakazem fotografowania i filmowania.
 19. Wydarzenia odbywające się na terenie muzeum mogą być przez organizatora rejestrowane w postaci filmów lub zdjęć w celu informowania o działalności muzeum oraz jej dokumentowania i promocji. Nagrania oraz zdjęcia z wydarzeń mogą być publikowane na stronie WWW muzeum, w mediach społecznościowych oraz materiałach informacyjnych przygotowywanych i dystrybuowanych przez muzeum.
 20. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia zabytku zwiedzający pokrywa koszty jego konserwacji.
 21. Zwracamy uwagę zwiedzającym na to, że wprowadzanie do wnętrz pałacowych innych zwierząt niż pies przewodnik dla osób z niepełnosprawnością wzroku i/lub słuchu oraz pies opiekun, reagujący na atak choroby lub inne przypadki medyczne – specjalnie oznaczony, zgodnie z zapisem w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej z dnia 27 sierpnia 1997 – jest zabronione, co wynika z troski o bezpieczeństwo wszystkich zwiedzających oraz o zabytki.
 22. Informujemy, że osoby zakłócające spokój i porządek oraz niestosujące się do niniejszego regulaminu mogą być pozbawione prawa do zwiedzania pałacu bez zwrotu kosztów wstępu.
 23. Zwracamy uwagę na to, że pomieszczenia muzealne są stale monitorowane przez pracowników muzeum, kamery i systemy bezpieczeństwa.
 24. Prosimy o uszanowanie zasad pracy osób dozorujących, które nie są zobowiązane do udzielania informacji, ponieważ ich zadaniem jest przede wszystkim ochrona zabytków i zapewnienie bezpieczeństwa zwiedzającym.

Serdecznie zapraszamy do muzeum!

Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Regulamin zwiedzania pałacu i wystaw w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

 1. Zwiedzanie odbywa się:
      a) w poniedziałek, wtorek, piątek, sobotę i niedzielę po wykupieniu biletów na określoną godzinę pomiędzy 10.00 a 16.00, przy czym ostatnie wejście możliwe jest o godzinie 15.00,
      b) w środę po wykupieniu biletów na określoną godzinę pomiędzy 10.00 a 18.00, przy czym ostatnie wejście możliwe jest o godzinie 17.00,
      c) w czwartek, będącym dniem nieodpłatnego zwiedzania, po pobraniu biletów udostępnionych w limitowanej liczbie w godzinach 10.00-16.00, przy czym ostatnie wejście możliwe jest o godzinie 15.
 2. Bilety wstępu do pałacu są do nabycia w budynku kasowym, zlokalizowanym na przedpolu Muzeum, przy ul. St. Kostki Potockiego 10/16 (czynnym 7 dni w tygodniu w godz. 9.00-15.00, z wyjątkiem wybranych świąt), w biletomatach znajdujących się w pałacowej szatni (płatność tylko kartą) oraz drogą online.
 3. W czwartek wstęp jest bezpłatny, należy pobrać w kasie bezpłatny bilet, ze wskazaną godziną wejścia. Liczba biletów bezpłatnych ze względów konserwatorskich jest ograniczona, nie można ich rezerwować.
 4. Zakupiony lub pobrany bilet wstępu do pałacu upoważnia do zwiedzania parku.
 5. Bilety są dostępne w określonych w systemie przedziałach czasowych i terminach.
 6. Zwiedzanie z muzealnym edukatorem (zarówno dla grup jak i gości indywidualnych) może odbywać się codziennie po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji na określoną godzinę (zgodnie z obowiązującym cennikiem).
 7. Grupy zorganizowane złożone są z nie więcej niż 30 osób (ze względu na ich bezpieczeństwo i w trosce o zabytki w małych pomieszczeniach historycznych oraz wąskich i stromych przejściach).
 8. Szafki na bagaż są udostępniane na zewnątrz pałacu w oznakowanym miejscu.
 9. Pozostawianie okryć wierzchnich w pałacu jest możliwe w szatni.
 10. Na terenie muzeum obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia broni palnej oraz niebezpiecznych i ostrych narzędzi. Kwalifikowani pracownicy ochrony na podstawie uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, 2245, z 2019 r. poz. 1495) mają prawo do interwencji i wezwania do opuszczenia muzeum osób, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu. Z tego tytułu nie przysługują zwiedzającym żadne roszczenia. Osoby wchodzące na teren muzeum oraz ich bagaż mogą zostać poddane kontroli, między innymi przy użyciu elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych. Osoby, które odmówią kontroli lub oddania bagażu do przechowalni, nie zostaną wpuszczone na teren muzeum.
 11. Maksymalny rozmiar toreb i plecaków dopuszczonych do wniesienia do pałacu to 30 x 22 x 15 cm. Torby i plecaki o większych rozmiarach należy pozostawić w szafach depozytowych, znajdujących się poza pałacem, obok Ogrodu Różanego.
 12. Grupy zorganizowane, tj. powyżej 9 osób, zwiedzają pałac tylko z edukatorem lub z przewodnikiem.
 13. Grupy zorganizowane osób do lat 18 oraz dzieci mogą przebywać na terenie muzeum wyłącznie w towarzystwie swoich opiekunów.
 14. Ruch turystyczny w pałacu odbywa się wyznaczoną trasą, nie dotyczy to zajęć edukacyjnych.
 15. Początek trasy zwiedzania w pałacu wyznaczają bramki obrotowe. Obowiązujący bilet wstępu do muzeum należy zbliżyć do czytnika zainstalowanego na bramce.
 16. Czwartek jest dniem indywidualnego wstępu do pałacu na podstawie bezpłatnych biletów wydawanych na określoną godzinę, przy czym:
      a) liczba biletów jest limitowana;
      b) jednej osobie przysługuje jeden bezpłatny bilet;
      c) obowiązuje zakaz oprowadzania grup przez przewodników (nie dotyczy to grup edukacyjnych, które wnoszą obowiązującą opłatę za wstęp).
 17. Zwiedzających pałac prosimy o:
      a) pozostawienie w szafach depozytowych: płaszczy, parasoli, teczek, plecaków, dużych toreb damskich, paczek i innych przedmiotów, ponieważ mogą uszkodzić lub zniszczyć zabytki lub wyrządzić krzywdę innym zwiedzającym;
      b) ze względów bezpieczeństwa pozostawianie wózków dziecięcych w wyznaczonym miejscu na zewnątrz pałacu;
      c) zachowanie ciszy, spokoju i porządku;
      d) stosowanie się do wskazówek i uwag pracowników muzeum, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo zabytków i zwiedzających;
      e) respektowanie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania posiłków i napojów;
      f) respektowanie zakazu dotykania ścian, zabytków, urządzeń technicznych oraz wszelkich powierzchni na przestrzeni ekspozycji;
      g) nieprowadzenie w czasie zwiedzania rozmów za pośrednictwem telefonów przenośnych oraz wyciszenie sygnałów dźwiękowych, również nieużywanie urządzeń głośnomówiących.
 18. Informujemy, że:
      a) fotografowanie i filmowanie we wnętrzach pałacu jest możliwe, o ile:
          – nie zakłóca ruchu turystycznego i nie przeszkadza innym zwiedzającym,
          – nie grozi uszkodzeniem zabytków i wyposażenia muzeum,
          – nie wyrządza szkody innym zwiedzającym (fizycznej lub związanej z ochroną ich dóbr osobistych);
      b) materiał zdjęciowy lub filmowy nie może być wykorzystany do celów komercyjnych bez zgody muzeum;
      c) zabrania się fotografowania i filmowania części systemów bezpieczeństwa w muzeum;
      d) ze względu na wymogi ochrony konserwatorskiej i fizycznej mienia muzeum zabronione jest stosowanie we wnętrzach pałacu lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów (wysięgników) oraz innych urządzeń;
      e) odstępstwa od zakazów w punktach b) i d) wymagają indywidualnej zgody dyrektora muzeum;
      f) muzeum nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych zwiedzających lub wyrządzenie im innej szkody z powodu wykonywania zdjęć fotograficznych i filmowych;
      g) muzeum może zabronić fotografowania i filmowania tych zabytków, których właściciel nie wyraził na to zgody;
      h) obszar ekspozycji w Galeriach Magazynowych (ze względu na bezpieczeństwo obiektów) objęty jest całkowitym zakazem fotografowania i filmowania.
 19. Wydarzenia odbywające się na terenie muzeum mogą być przez organizatora rejestrowane w postaci filmów lub zdjęć w celu informowania o działalności muzeum oraz jej dokumentowania i promocji. Nagrania oraz zdjęcia z wydarzeń mogą być publikowane na stronie WWW muzeum, w mediach społecznościowych oraz materiałach informacyjnych przygotowywanych i dystrybuowanych przez muzeum.
 20. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia zabytku zwiedzający pokrywa koszty jego konserwacji.
 21. Zwracamy uwagę zwiedzającym na to, że wprowadzanie do wnętrz pałacowych innych zwierząt niż pies przewodnik dla osób z niepełnosprawnością wzroku i/lub słuchu oraz pies opiekun, reagujący na atak choroby lub inne przypadki medyczne – specjalnie oznaczony, zgodnie z zapisem w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej z dnia 27 sierpnia 1997 – jest zabronione, co wynika z troski o bezpieczeństwo wszystkich zwiedzających oraz o zabytki.
 22. Informujemy, że osoby zakłócające spokój i porządek oraz niestosujące się do niniejszego regulaminu mogą być pozbawione prawa do zwiedzania pałacu bez zwrotu kosztów wstępu.
 23. Zwracamy uwagę na to, że pomieszczenia muzealne są stale monitorowane przez pracowników muzeum, kamery i systemy bezpieczeństwa.
 24. Prosimy o uszanowanie zasad pracy osób dozorujących, które nie są zobowiązane do udzielania informacji, ponieważ ich zadaniem jest przede wszystkim ochrona zabytków i zapewnienie bezpieczeństwa zwiedzającym.

Serdecznie zapraszamy do muzeum!

Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Regulamin zwiedzania parku Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Prawem chronione: pałac królewski, otaczające go historyczne ogrody oraz parki wilanowski i morysiński, są pomnikiem historii i cennym zespołem przyrodniczym. Zwiedzającym powierzamy nad nimi opiekę.

Parki i ogrody są częścią muzeum i zgodnie z tradycją otwartym „salonem pałacowym”. Kwatery i aleje przed bramą na dziedziniec pałacowy znajdują się w parku muzealnym, ulica Stanisława Kostki Potockiego należy do Miasta Stołecznego Warszawy, a Potokiem Służewieckim i Jeziorem Wilanowskim zarządzają inne podmioty.

Przyjemność z pobytu w parku i ogrodach oraz podziwiania ich uroków zapewni stosowanie się do podanych niżej zasad, o których przestrzeganie prosimy w imieniu wszystkich zwiedzających. Uchronią one mienie muzeum, będące dobrem publicznym, przed utratą wartości i zniszczeniem. Prosimy w ten sposób o Państwa wkład w ochronę flory i fauny parku.

1.    Wstęp do części parku, stanowiącej ogrodową otulinę pałacu, jest płatny przez cały rok, z wyjątkiem czwartków (dzień bezpłatnego zwiedzania).
2.    Bilety wstępu do parku są do nabycia drogą online, w budynku kasowym, zlokalizowanym na przedpolu Muzeum, przy ul. St. Kostki Potockiego 10/16 (czynnym 7 dni w tygodniu w godz. 9:00–15:00, z wyjątkiem wybranych świąt) i w biletomatach stojących na przedpolu oraz przy bramkach kontrolnych, dostępnych w godzinach udostępniania parku – płatność tylko kartą.
3.    W czwartki (dzień bezpłatnego zwiedzania) konieczne jest pobranie bezpłatnego biletu w kasie lub biletomacie.
4.    Udział w programie edukacyjnym można zarezerwować po uiszczeniu opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem. Proponujemy zwiedzanie parku lub uczestnictwo w zajęciach przyrodniczych.
5.    Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać w parku tylko pod opieką osób pełnoletnich.
6.    Za zachowanie osób niepełnoletnich prawną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
7.    Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez zwiedzających na terenie parku.
8.    Park, dziedziniec pałacowy i aleje prowadzące z miasta do bramy pałacowej służą wyłącznie spacerom i odpoczynkowi. Rowery prosimy pozostawiać w przeznaczonych dla nich stojakach, znajdujących się obok kasy pałacowej przy ulicy Stanisława Kostki Potockiego i głównej alei.
9.    Ze względu na bezpieczeństwo turystów, zabytków oraz fauny i flory w parku przypałacowym nie wolno biegać, jeździć na rowerach, hulajnogach, deskorolkach, rolkach czy innych pojazdach ani wprowadzać ich lub wnosić na ten teren. Nie wolno także wnosić drabin, wędek, podbieraków, wioseł, łuków, grać w piłkę i rzutki itp. Z tych samych względów nie jest możliwy wstęp do parku innych zwierząt domowych niż pies przewodnik dla osób z niepełnosprawnością wzroku i/lub słuchu oraz pies opiekun, reagujący na atak choroby lub inne przypadki medyczne – specjalnie oznaczony, zgodnie z zapisem w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej z dnia 27 sierpnia 1997. 
10.    Zabronione jest niszczenie parku oraz jego wystroju artystycznego i wyposażenia (turystycznego i technicznego), a w szczególności:
—    śmiecenie,
—    chwytanie i płoszenie zwierząt,
—    karmienie zwierząt chlebem i innymi produktami,
—    wyrywanie i łamanie roślin,
—    chodzenie po łąkach kwietnych i kwaterach ogrodowych,
—    zrywanie liści i kwiatów oraz zbieranie ziół, owoców i grzybów,
—    wzniecanie i używanie ognia.
11.    Park może być strefą ciszy miejskiej, wsłuchiwania się w odgłosy przyrody, podziwiania zabytków, kameralnych rozmów i lektur – dlatego prosimy o nieużywanie przenośnych urządzeń emitujących dźwięki (np. radio, odtwarzacze muzyki), które zakłócają spokój, również urządzeń głośnomówiących używanych przez przewodników.
12.    W parku północnym można położyć się na trawie, ciesząc się widokiem na Most Rzymski i Kanał Króla Sobieskiego w rezerwacie przyrody w parku Morysin.
13.    Nie jest możliwe wędkowanie w jeziorze z brzegów parku.
14.    Przypominamy, że park jest obszarem publicznym i dlatego nie wolno organizować tutaj prywatnych pikników, opalać się, pić napojów alkoholowych, palić papierosów, zażywać środków odurzających ani używać substancji zapachowych uciążliwych dla otoczenia.
15.    Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia broni palnej oraz niebezpiecznych i ostrych narzędzi.
16.    Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie parku i przebywanie w nim poza godzinami udostępniania wymaga zezwolenia dyrektora muzeum.
17.    Fotografowanie i filmowanie w parku dla celów prywatnych jest możliwe, o ile nie zakłóci ruchu turystycznego i nie przeszkadza turystom, nie uszkodzi roślin, zabytków architektury ogrodowej i urządzeń parkowych oraz nie wyrządzi szkody innym turystom (fizycznej lub związanej z ochroną dóbr osobistych).
18.    Zabronione jest latanie dronów i motolotni nad terenem muzeum.
19.    Wydarzenia odbywające się na terenie muzeum mogą być przez organizatora rejestrowane w postaci filmów lub zdjęć w celu informowania o działalności muzeum oraz jej dokumentowania i promocji. Nagrania oraz zdjęcia z wydarzeń mogą być publikowane na stronie WWW muzeum, w mediach społecznościowych oraz materiałach informacyjnych przygotowywanych i dystrybuowanych przez muzeum.
20.    Wykonanie zdjęć i filmów dla celów komercyjnych jest możliwe po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora muzeum.
21.    Zabrania się fotografowania i filmowania części systemów bezpieczeństwa.
22.    Muzeum nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych turystów lub wyrządzenie im szkody z powodu wykonywania zdjęć fotograficznych i filmowych.
23.    Osoby zakłócające spokój i porządek oraz niestosujące się do niniejszego regulaminu mogą być pozbawione prawa do zwiedzania parku bez zwrotu kosztów wstępu.
24.    Park jest stale monitorowany przez pracowników ochrony, kamery i systemy bezpieczeństwa.
25.    W parku można realizować specjalne programy pobytu, które w wyjątkowych sytuacjach za zgodą dyrektora muzeum mogą odbiegać od powyższych zasad. Muzeum zastrzega sobie również możliwość zamknięcia parku w przypadku szczególnych przedsięwzięć.
26.    Kwalifikowani pracownicy ochrony na podstawie uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1432 ze zm.) ma prawo do interwencji i wezwania do opuszczenia muzeum osób, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu. Z tego tytułu nie przysługują zwiedzającym żadne roszczenia. Osoby wchodzące na teren muzeum oraz ich bagaż mogą zostać poddane kontroli, między innymi przy użyciu elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych. Osoby, które odmówią kontroli, nie zostaną wpuszczone na teren muzeum.
27.    Z uwagi na bezpieczeństwo zwiedzających muzeum zastrzega sobie możliwość zamknięcia parku w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, jak przede wszystkim: porywiste wiatry, silne burze i opady. W przypadku nagłego pogorszenia się pogody zwiedzający powinni niezwłocznie opuścić teren parku i zastosować się do poleceń pracowników ochrony muzealnej.
28.    Uprzedzamy zwiedzających, że o ile w parku będą świadkami czynności porządkowych, w tym wymagających pracy urządzeń i pojazdów mechanicznych oraz krótkookresowego zamykania wstępu do niektórych jego fragmentów, będzie to spowodowane koniecznością utrzymania parku w jak najlepszym stanie i tym, że nie wszystkie z zabiegów mogą odbywać się poza godzinami wstępu.
29.    Uprzejmie prosimy zwiedzających park o stosowanie się do wskazówek i uwag pracowników muzeum, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo zabytków.

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu i zapraszamy do ponownego odwiedzenia muzeum.

Regulamin zwiedzania Królewskiego Ogrodu Światła w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Królewski Ogród Światła to czasowa wystawa plenerowa w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, złożona z części pt.: „Taras górny”, „Taras dolny”, „Ogród Północny”, „Przedpole – oś górna”, „Przedpole – fosa”, „Ogród Południowy przy Oranżerii”, „Dziedziniec Główny”, „Ogród Różany” i „Wyjście, , zwanych dalej łącznie, „Królewskim Ogrodem Światła”, zlokalizowana w zabytkowych ogrodach wilanowskich, czynna od 13 października 2023 r. do 3 marca 2024 r. – dalej jako „wystawa”. W imieniu Muzeum prosimy o stosowanie się do zasad, które zapewnią przyjemność i bezpieczeństwo zwiedzania.

WARUNKI WSTĘPU i OPŁATY

 1. Wystawa jest czynna od 13 października 2023 r. do 3 marca 2024 r.

Godziny otwarcia:

 • 13 października 2023 r. – 31 października 2023 r.: 17.00–21.00 (wejście do 20.30),
 • 2 listopada 2023 r. – 4 lutego 2024 r.: 16.00-21.00 (wejście do 20.30),
 • 5 lutego 2024 r. – 3 marca 2024 r.: 17.00 – 21.00 (wejście do 20.30).
 • 1 listopada, 24 i 31 grudnia 2023 r. wystawa jest zamknięta.
 1. Wystawa może zostać zamknięta z powodu nagłych zmian pogody (np. silne porywy wiatru, gwałtowne opady deszczu lub śniegu, oblodzenia). Informacje o takiej decyzji będą dostępne na terenie muzeum, na jego stronie internetowej: www.wilanow-palac.pl, i w mediach społecznościowych. W przypadku nagłego pogorszenia pogody zwiedzający powinni zastosować się do poleceń pracowników ochrony, włącznie z poleceniem niezwłocznego opuszczenia terenu muzeum.
 2. Wystawa może zostać zamknięta z powodu decyzji Rady Ministrów RP spowodowanych siłą wyższą, związanych z ogłoszonymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej restrykcjami, w tym z powodu pandemii COVID‑19.
 3. Odwiedzający wystawę są zobowiązani kupić bilet wstępu. W piątki, soboty i niedziele, a także: 11 listopada, 6 i 25–30 grudnia 2023 r., 1-7 stycznia, 14 lutego 2024 r., ceny biletów są wyższe z uwagi na odbywające się wtedy pokazy multimedialne (mappingi). Godziny pokazów multimedialnych (mappingów) są każdorazowo wskazane na stronie www oraz w mediach społecznościowych.
 4. Ceny biletów:
 • poniedziałek – czwartek: 30 zł – bilet zwykły, 20 zł – bilet ulgowy,
 • piątek – niedziela: 49 zł – bilet zwykły, 30 zł – bilet ulgowy,
 • dzieci do lat 6 włącznie: wstęp bezpłatny (bez biletu),
 • 11 listopada, 6 i 25–30 grudnia 2023 r., 1-7 stycznia, 14 lutego 2024 r.: 49 zł – bilet zwykły, 30 zł – bilet ulgowy.
 1. Katalog uprawnień do ulgi przy zakupie biletu zawiera art. 10 ust. 3a. Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 385).
 2. Grupy z domów dziecka, ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczych i świetlic socjoterapeutycznych mogą kupić specjalny bilet w cenie 1 zł od osoby. Aby otrzymać bilety za 1 zł, należy wysłać wiadomość na adres: dop@muzeum-wilanow.pl najpóźniej na dzień przed planowaną wizytą.
 3. Bilety za 1 zł można opłacić i odebrać w kasie w godz. 9.00–15.00, okazując przy zakupie dokument poświadczający uprawnienia do uzyskania ulgi.
 4. Królewski Ogród Światła jest wystawą czasową, na którą nie przysługuje bilet w ramach akcji „Muzeum za złotówkę” ani Karta Polaka, Karta Dużej Rodziny.
 5. Bilety na wystawę można kupić:
 • online na stronie internetowej: bilety.wilanow-palac.pl,
 • w kasie na przedpolu pałacu wilanowskiego: codziennie w godz. 9.00–15.00,
 • w biletomatach na przedpolu pałacu wilanowskiego: codziennie w godzinach wstępu do Królewskiego Ogrodu Światła, tj. w październiku 2023 r. oraz od 5 lutego do 3 marca 2024 r. w godz. 17.00–20.30, a od 2 listopada 2023 r. do 4 lutego 2024 r. w godz. 16.00–20.30 [płatność wyłącznie kartą].
 1. Bilet zakupiony online musi być okazany przy kontroli w formie wydrukowanego oryginalnego pliku PDF lub na urządzeniu mobilnym przy maksymalnej jasności ekranu.
  Okazanie biletu w innej postaci nie upoważnia do wstępu na teren wystawy.
 2. Bilety są ważne jedynie w dniu i godzinie, na które zostały wystawione.
 3. Bilet uprawnia do jednokrotnego wejścia. Po opuszczeniu wystawy bilet traci ważność i nie może być ponownie wykorzystany.
 4. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi ani wymianie z zastrzeżeniem pkt 15.
 5. Zwrot kosztów za zakupione bilety może nastąpić jedynie w przypadku, gdy w dniu obowiązywania biletu wystawa została zamknięta. W tej sytuacji, aby otrzymać zwrot kosztów, należy wysłać wiadomość na adres: dop@muzeum-wilanow.pl.
 6. Do Królewskiego Ogrodu Światła obowiązują limity sprzedaży biletów (3000 biletów na każdą godzinę, tj. 17.00–18.00, 18.00–19.00 itd.).
 7. Miejsca postojowe znajdują się przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 4, wjazd od skrzyżowania z ul. Vogla. Opłata powinna być uiszczana wg stawek parkometru.

FOTOGRAFOWANIE i FILMOWANIE

 1. Fotografowanie i filmowanie na wystawie dla celów prywatnych jest możliwe, o ile nie zakłóci ruchu turystycznego i nie przeszkodzi zwiedzającym, a ponadto nie uszkodzi roślin, zabytków architektury ogrodowej i urządzeń parkowych ani nie wyrządzi szkody innym zwiedzającym (fizycznej lub związanej z ochroną dóbr osobistych). W takiej sytuacji nie ma konieczności powiadamiania muzeum o fotografowaniu lub filmowaniu.
 2. Dopuszczone jest robienie zdjęć ze statywem, trzeba jednak zwrócić szczególną uwagę, aby nie powodowało to niebezpieczeństwa bądź zmniejszenia komfortu zwiedzania dla pozostałych gości przebywających na terenie wystawy.
 3. Zabronione jest używanie dronów, motolotni oraz innych urządzeń latających nad terenem muzeum.
 4. Wykonanie zdjęć i filmów do celów komercyjnych jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora muzeum.
 5. Zabrania się fotografowania i filmowania części systemów bezpieczeństwa.
 6. Muzeum nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych turystów lub wyrządzenie im szkody z powodu wykonywania zdjęć fotograficznych i filmowych.

OBECNOŚĆ DZIECI

 1. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na wystawie tylko pod opieką osób pełnoletnich.
 2. Za zachowanie osób niepełnoletnich prawną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.

OBECNOŚĆ ZWIERZĄT

 1. Ze względu na bezpieczeństwo turystów, zabytków oraz fauny i flory na teren wystawy oraz całego parku nie jest możliwy wstęp innych zwierząt domowych niż pies przewodnik opiekujący się osobami niewidzącymi lub niedowidzącymi. 
 2. Zabronione jest chwytanie, płoszenie i karmienie zwierząt dziko żyjących w parku.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Ze względu na bezpieczeństwo turystów na terenie wystawy nie wolno biegać, jeździć na rowerach (w tym rowerkach dziecięcych) ani wprowadzać ich na ten teren muzeum. Nie wolno także korzystać z deskorolek, hulajnóg, rolek, sanek itp.
 2. Na terenie wystawy udostępniono kilka elementów dekoracji, do których można wejść, aby zrobić sobie w nich zdjęcie: Dziedziniec Główny -

        Rama solarno-lunarna, Królewskie regalia, Traktat pokojowy, wojenny Oręż. Taras Górny – Obserwatorium, Zegar z Chronosem. Ogród Południowy         

 przy  Oranżerii- Labirynt.

 1. Zabrania się wchodzenia na dekoracje, które są odgrodzone barierkami, a także przemieszczania dekoracji.
 2. Zabrania się dotykania urządzeń elektrycznych, kabli, przewodów oraz elementów zasilających dekoracje.
 3. W dni, kiedy panują niesprzyjające warunki atmosferyczne (m.in. gołoledź, znaczne opady śniegu), należy zachować szczególną ostrożność.
 4. Wystawa jest stale monitorowana przez pracowników ochrony, kamery i systemy bezpieczeństwa.
 5. Przypominamy, że wystawa jest organizowana na obszarze publicznym i dlatego nie wolno na jej terenie pić napojów alkoholowych, palić wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych ani używać substancji zapachowych uciążliwych dla otoczenia.
 6. Zwiedzający wystawę zobowiązani są do przestrzegania krajowych rozporządzeń dotyczących stanu epidemii COVID-19 oraz stosowanie się do aktualnych zaleceń sanitarnych, o ile w terminie zwiedzania wystawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązują takie przepisy i/lub decyzje Rady Ministrów RP.
 7. Osoby zakłócające spokój i porządek oraz niestosujące się do niniejszego regulaminu, w tym zapisów pkt 7 i 8 , mogą być pozbawione prawa do zwiedzania wystawy bez zwrotu kosztów wstępu.
 8. Kwalifikowani pracownicy ochrony na podstawie uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1995) mają prawo do interwencji i wezwania do opuszczenia terenu muzeum osób, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu. Z tego tytułu nie przysługują zwiedzającym żadne roszczenia.
 9. Osoby wchodzące na teren muzeum oraz ich bagaż mogą zostać poddane kontroli, m.in. przy użyciu elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych oraz kontroli osobistej.
 10. Osoby, które odmówią kontroli, nie zostaną wpuszczone na teren muzeum.
 11. Uprzejmie prosimy zwiedzających wystawę o stosowanie się do wskazówek i uwag pracowników muzeum.

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu i zapraszamy do odwiedzenia Królewskiego Ogrodu Światła!

Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Regulamin wstępu do rezerwatu przyrody „Morysin” w dawnym angielskim parku krajobrazowym

§ 1

1. Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 3 września 2014 r. oraz zmienionym Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 r. ustanawia się na okres 20 lat plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Morysin” zwanego dalej „rezerwatem”.

2. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, zwane dalej „Muzeum”, jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości Skarbu Państwa, na której położony jest rezerwat.

3. Rezerwat został ustanowiony celem zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i historycznych fragmentu doliny Wisły wraz z zachowaną resztką lasów łęgowych, licznymi drzewami pomnikowymi oraz bogatą florą i fauną, a w szczególności w celu ochrony i zachowania:

a) cennych siedlisk łęgowych, starorzecza Wisły i typowych zbiorowisk roślinnych ze starymi drzewami oraz znacznym udziałem martwego drewna;
b) zabytków budownictwa parkowego;
c) historycznych stosunków wodnych;
d) ograniczania inwestycji budowlanych w otulinie rezerwatu.

4. Muzeum za zgodą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska udostępnia rezerwat dla celów turystycznych, edukacyjnych i naukowych.

5. Indywidualni turyści mogą zwiedzać rezerwat jedynie po trasach ustanowionych w Zarządzeniu nr 33 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 4 lipca 2016 r. oraz w Zarządzeniu nr 34 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 4 lipca 2016 r.

6. Grupowe zwiedzanie możliwe jest jedynie w ramach edukacyjnych programów, które na terenie rezerwatu prowadzi Muzeum, w zakresie uprzednio uzgodnionym z Muzeum, po wcześniejszej rezerwacji i wykupieniu biletów zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie Muzeum: https://wilanow-palac.pl/ceny_biletow_i_godziny_otwarcia.html.

7. W celu zarezerwowania terminu zwiedzania rezerwatu w ramach spaceru tematycznego lub zajęć edukacyjnych dla uczniów, należy skontaktować się z Biurem Rezerwacji Muzeum (+48 22 5442 850, bilety@muzeum-wilanow.pl, w godzinach 9:00-16:00, od poniedziałku do piątku) lub skorzystać z modułu rezerwacji (znajdującego się na stronie: www.bilety.wilanow-palac.pl). Regulamin rezerwacji biletów i zakupu biletów online dostępny jest na stronie: https://wilanow-palac.pl/regulamin_rezerwacji_biletow_i_zakupu_biletow_online.html. Prosimy o kontakt z tygodniowym wyprzedzeniem.

8. W przypadku spotkań edukacyjnych dla gości indywidualnych udział w zajęciach następuje po wykupieniu biletu edukacyjnego w kasie Muzeum lub on-line.

9. Do prowadzenia badań na terenie rezerwatu konieczne jest uzyskanie zgody Dyrektora Muzeum, a w dalszej kolejności zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wnioski o zgodę na prowadzenie działalności badawczej rozpatrywane są indywidualnie w oddzielnym trybie.

10. Osoby przebywające na terenie rezerwatu zobowiązane są stosować się do przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.), Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.), do postanowień niniejszego regulaminu, a także do poleceń: pracowników Muzeum i ochrony fizycznej, sprawujących ochronę nad rezerwatem, funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji oraz pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

§ 2

Na terenie rezerwatu dopuszczalna jest wyłącznie edukacja i turystyka piesza w formie indywidualnej i zorganizowanych grup za zgodą Muzeum zgodnie z § 1 ust. 5-8, po miejscach i obszarach wyznaczonych.

 § 3

Na terenie rezerwatu zabronione są wszelkie działania, które prowadzą do zmian w krajobrazie lub w jego elementach, a w szczególności następujące działania:

1. usuwanie, niszczenie, uszkadzanie szaty roślinnej;

2. zbieranie dziko rosnących roślin lub ich części, owoców, grzybów; chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt, niszczenie nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich, wybieranie jaj;

3. niszczenie gleby;

4. wydobywanie szczątków zwierząt, roślin kopalnych i rozkopywanie terenu;

5. zakłócanie ciszy i używanie urządzeń nagłaśniających;

6. rozniecanie i palenie ognia oraz jego przenoszenie;

7. zaśmiecanie i zanieczyszczanie gleby i powietrza;

8. niszczenie i uszkadzanie zabytków kulturowych i architektonicznych;

9. umieszczanie tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków bez uzgodnienia z Muzeum;

10. wprowadzanie psów, jazda konna, jazda na rowerze;

11. używanie pojazdów motorowych, za wyjątkiem prowadzenia akcji ratowniczej, obsługi konserwatorskiej lub przyrodniczej oraz ochrony fizycznej realizowanej przez Muzeum lub na zlecenie Muzeum;

12. przybijanie do brzegów oraz cumowanie łodzi;

13. połów ryb i innych organizmów;

14. usuwanie lub niszczenie infrastruktury turystycznej i edukacyjnej;

15. przebywanie między godz. 21:00 do 6:00, a także w czasie burzy i silnych wiatrów, za wyjątkiem prowadzenia akcji ratowniczej;

16. prowadzenie badań naukowych bez wiedzy i zgody Muzeum;

17. wprowadzanie gatunków roślin, zwierząt lub grzybów;

18. organizowanie imprez turystycznych i sportowych lub innych grupowych zajęć, w tym imprez i zajęć komercyjnych.

§ 4

Przypominany, że teren rezerwatu jest obszarem publicznym i dlatego nie wolno w nim palić tytoniu i pić napojów alkoholowych.

§ 5

1. Wstęp do rezerwatu dla gości indywidualnych jest bezpłatny. Wstęp na teren wyspy stanowiącej część Parku Wilanowskiego Muzeum możliwy po wykupieniu biletu do parku.

2. Grupy zorganizowane mogą zwiedzać rezerwat po wcześniejszej rezerwacji zgodnie z § 1 ust. 6 i 7.

§ 6

Zgodnie z art. 127 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.), kto umyślnie narusza zakazy w rezerwatach przyrody, ten podlega karze aresztu lub grzywny.

Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Regulamin zakupu biletów online

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ONLINE

I. Słowniczek pojęć

 1. Muzeum/Operator Modułu – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa, posiadające osobowość prawną, wpisane do rejestru RIK, prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 39/95, NIP 951-00-54-672, REGON 010956038, tel. (+48) 22 5442 700.
 2. Moduł – moduł strony internetowej Muzeum przeznaczony do zakupu biletów online na Wydarzenia pod adresem www.bilety.wilanow-palac.pl
 3. Kasa Muzeum – kasa zlokalizowana na przedpolu pałacu przy ul. Stanisława Kostki Potockiego10/16, 02-958 Warszawa.
 4. Wydarzenie – spacery tematyczne, warsztaty, spektakle, wystawy czasowe (np. Królewski Ogród Światła), imprezy okolicznościowe itp. oraz zwiedzanie grupowe z przewodnikiem lub zwiedzanie indywidulane obejmujące pomieszczenia pałacowe dostępne dla zwiedzających i/lub park wilanowski, a odbywające się zgodnie z terminami wskazanymi na bilecie oraz zgodnie z regulaminem zwiedzania dostępnym na stronie internetowej https://wilanow-palac.pl/warunki_zwiedzania.html.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin zakupu biletów indywidualnych i grupowych online na Wydarzenia Muzeum za pośrednictwem Modułu, telefonicznie lub drogą mailową wraz ze wszelkimi do niego zmianami wprowadzonymi zgodnie z jego postanowieniami przez Muzeum.
 6. Zamówienie – Zamówieniu podlegają bilety na Wydarzenia dla gości indywidualnych i dla grup.
 7. Zamawiający – osoba dokonująca zakupu biletów indywidualnych i/lub grupowych online, telefonicznie lub mailowo na Wydarzenia Muzeum.
 8. Bilet – dokument uprawniający do skorzystania z Wydarzenia w określonym czasie i terminie, zawierający opłatę za Wydarzenie, zgodnie z danymi zawartymi na bilecie.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki dokonywania zakupu biletów indywidualnych i grupowych online, telefonicznie lub mailowo na Wydarzenia w Muzeum.
 2. Muzeum świadczy usługi zakupu biletów indywidualnych i grupowych online, telefonicznie lub mailowo w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Zamawiającego poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Module i umieszczenie zmienionego Regulaminu w Module oraz na stronie internetowej Muzeum. Strony związane są wersją Regulaminu obowiązującą w momencie złożenia zamówienia, ewentualne zmiany w Regulaminie nie kształtują praw Zamawiającego wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.
 3. Niezwłocznie po dokonaniu zamówienia biletów online, telefonicznie lub mailowo Zamawiający otrzyma z systemu potwierdzenie dokonania Zamówienia przesłane pocztą elektroniczną na podany przez Zamawiającego adres e-mail ze wskazaniem nr zamówienia, liczbą zamówionych biletów, tematem Wydarzenia, na jakie bilety zostały zamówione, datą i godziną Wydarzenia oraz wartością zamówionych biletów.
 4. Przed skorzystaniem z procesu zakupu biletów za pośrednictwem Modułu, Zamawiający powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznania się z nim i zaakceptowania jego treści poprzez "odhaczenie" odpowiedniego pola w oknie otwieranym automatycznie w Module, a następnie dokonać rejestracji.
 5. W celu dokonania zakupu biletów za pośrednictwem Modułu, Zamawiający powinien dysponować przeglądarką Microsoft Edge, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome lub Safari w aktualnej wersji.

III. Zakup biletów indywidulanych i/lub grupowych online

 1. Zakupu biletów indywidulanych i/lub grupowych można dokonywać online za pośrednictwem Modułu.
 2. Zakupu biletów grupowych, uprzednio zamówionych telefonicznie lub mailowo, można dokonywać online, po otrzymaniu na podany w procesie zamówienia adres e-mail, specjalnie wygenerowanego linka do płatności. Link ten skieruje Zamawiającego do serwisu PayU.
 3. Aby zakupić bilet za pośrednictwem Modułu należy wypełnić formularz zakupu oraz stosować się do instrukcji zawartych w Module. Muzeum prosi o uważne i kompletne wypełnienie formularza. Niezastosowanie się do instrukcji zawartych w Module może spowodować brak możliwości skutecznego nabycia biletu. Podanie błędnych danych, w szczególności niepoprawnego adresu e-mail, może skutkować brakiem możliwości otrzymania zwrotu kosztów za niewykorzystane bilety zgodnie  z zapisami pkt. VI ust. 3.
 4. Przy zakupie biletów online, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego lub karty płatniczej.
 5. Bilety pozostają własnością Muzeum do czasu odnotowania przez Muzeum potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Zamawiającego.
 6. Zapłata niepotwierdzona przez Bank Zamawiającego w ciągu 20 minut od momentu złożenia zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia, o czym Zamawiający zostanie poinformowany w osobnej wiadomości mailowej.
 7. Czas zapłaty za Zamówienie może być wydłużony przy składaniu Zamówienia drogą telefoniczną lub mailową, przy czym przekroczenie ustalonego terminu zapłaty powoduje również automatyczne anulowanie zamówienia.
 8. Płatności za bilety obsługiwane są wyłącznie przez PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, za pośrednictwem portalu internetowego www.payu.pl. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6 i 7 powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności zostaną automatycznie zwrócone na konto bankowe Zamawiającego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Zamawiający zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności – Firmę PayU S.A., właściciela portalu www.payu.pl, z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować, wysyłając e-mail na adres: pomoc@payu.pl lub dzwoniąc pod numer: (+48) 61 630 60 05.
 9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2010r. Nr 138 poz. 930), sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Zamawiający nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 10. Ceny biletów zawierają podatek VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania wybrać opcję – Faktura VAT – oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 11. Zamawiający, który zakupił w systemie sprzedaży online bilety uprawniające do ulgi, zobowiązany jest do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na Wydarzenie, na które zostały zakupione bilety. Bilety bez udokumentowanego prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na Wydarzenie oraz nie podlegają zwrotowi.
 12. Po opłaceniu zakupu online i zaksięgowaniu płatności zgodnie z ust. 3 i 5 bilet zostanie przesłany na podany adres e-mail w formie załącznika pdf. Prosimy o niezwłoczne zweryfikowanie poprawności i zgodności biletu z zamówieniem, w szczególności kwoty, rodzaju Wydarzenia, jego daty i godziny.
 13. Bilet wydrukowany bądź zapisany na urządzeniu mobilnym typu smartfon, tablet, czytnik e-książek podlega weryfikacji przed wejściem na Wydarzenie i stanowi tytuł do udziału w Wydarzeniu (z zastrzeżeniem zapisów ust. 11). W przypadku biletu w formie elektronicznej należy pamiętać, by urządzenie mobilne miało zainstalowane oprogramowanie prawidłowo wyświetlające pliki w formacie PDF. Aby bilet został skutecznie zeskanowany z urządzenia mobilnego należy ustawić maksymalną jasność ekranu wyświetlacza.
 14. Muzeum zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na wydarzenie w przypadku, gdy bilet jest zniszczony lub nieczytelny, a weryfikacja kodu kreskowego jest niemożliwa.
 15. Zamawiający dokonujący zakupu biletów online zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu zwiedzania, z którego treścią może zapoznać się bezpośrednio w Muzeum lub na jego stronie internetowej: https://wilanow-palac.pl/warunki_zwiedzania.html .
 16. Brak możliwości zakupu biletów indywidualnych za pośrednictwem systemu sprzedaży online nie oznacza braku możliwości zakupu biletów w Kasie Muzeum o ile bilety na Wydarzenia są jeszcze w sprzedaży.

IV. Ochrona danych osobowych

 1. W trakcie procesu zakupu biletów online, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail, Zamawiający przekazywać będzie Muzeum swoje dane osobowe.
 2. Administratorem danych osobowych zebranych do umowy jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: muzeum@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
 3. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. Dane będą przetwarzane w celach związanych z  realizacją umowy zakupu biletów on-line na Wydarzenia, o których mowa w regulaminie serwisu, jak również po zarejestrowaniu konta  w celu składania kolejnych zamówień poprzez korzystanie z Modułu do sprzedaży biletów na stronie internetowej.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie niezbędnych działań dotyczących zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży oraz korzystania z usługi umożliwiającej składanie kolejnych zamówień - w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 6. Zebrane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Muzeum, w tym m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne związane ze sprzedażą oraz prowadzeniem sprawozdawczości finansowej - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Muzeum wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami o rachunkowości w odniesieniu do osób, które zakupiły bilet online, a w przypadku braku realizacji sprzedaży przez użytkownika posiadającego konto w Module  przez okres 2 lat od ostatniego logowania na swoje konto.
 8. Każdej osobie przysługuje prawo: dostępu do danych oraz otrzymania kopii danych, żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 9. Każdej osobie przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Muzeum danych osobowych w powszechnie używanym formacie elektronicznym, które można przesłać w zależności od potrzeby innemu administratorowi danych.
 10. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z inspektorem ochrony danych - dane kontaktowe wskazane powyżej w pkt. 2 i 3.
 11. Każdej osobie przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie danych jest dobrowolne. Brak ich podania uniemożliwi realizację umowy zakupu biletów online.

 V. Reklamacje

 1. Zamawiający może złożyć reklamacje dotyczące procesu zakupu biletów on-line, telefonicznie lub mailowo oraz jakości usług świadczonych przez Muzeum wysyłając wiadomość e-mail na adres: bilety@muzeum-wilanow.pl lub pisząc do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja – Biuro rezerwacji” w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia w którym nastąpiło zdarzenie objęte reklamacją. 
 2. W reklamacji Zamawiający powinien wskazać: czego dotyczy reklamacja, podać nr zamówienia oraz przyczynę reklamacji, przy czym Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo dokonane reklamacje, w szczególności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Zamawiającego.
 3. Muzeum nie odpowiada również za niedostarczenie wiadomości w przypadku jej zatrzymania przez system antyspamowy systemu pocztowego Zamawiającego.
 4. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Muzeum w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Muzeum reklamacji. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Muzeum poinformuje Zamawiającego na piśmie lub poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany w reklamacji niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Muzeum nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego oraz przepisów Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105.).  

 VI. Zwrot i wymiana biletów

 1. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Muzeum, Muzeum przyjmować będzie zwroty biletów zakupionych online oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty
  w oparciu o zapisy ust. 2
 2. Zwroty z przyczyn, o których mowa w ust. 1 za bilety opłacone w Kasie Muzeum mogą być dokonane wyłącznie w Kasie Muzeum.
 3. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi ani wymianie na bilety w innej cenie lub na inne Wydarzenie czy też inny termin Wydarzenia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 1 niniejszego paragrafu.
 4. Spóźnienie dłuższe niż 15 (piętnaście) minut od terminu rozpoczęcia Wydarzenia, wskazanego na bilecie lub w e-mailu potwierdzającym Zamówienie, skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w tymże Wydarzeniu, z wyłączeniem takich Wydarzeń jak: wystawy czasowe (np. Królewski Ogród Światła) czy indywidualne zwiedzanie parku i grupowe zwiedzanie parku z własnym przewodnikiem, gdzie na bilecie wskazany jest  okres ważności biletu (widełki czasowe).
 5. Stosownie do treści art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2015.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do usług związanych z Wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Bilety zakupione w Kasie Muzeum oraz online nie mogą być kopiowane, przerabiane.
 2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania Modułu zakupu biletów online, zamieszczonego na stronie prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w  godz. 9–16 pod numerem (+48) 22 5442 850 lub na adres email: bilety@muzeum-wilanow.pl.
 4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Zamawiającego.
 5. Zamawiający, przy zakupie biletów online, telefonicznie lub mailowo zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, podawania prawdziwych danych, jak również nie przesyłania żadnych treści o charakterze bezprawnym.
 6. Dokonywanie zakupu biletów online za pośrednictwem Modułu, telefonicznie lub mailowo nie wiąże się z żadnymi kosztami poza kosztem połączenia z siecią Internet lub operatora telefonicznego, który to koszt ponosi Zamawiający, zgodnie ze stawkami dostawcy Internetu lub operatora, z którego usług korzysta Zamawiający.
 7. Niniejszy Regulamin zakupu biletów online, telefonicznie lub mailowo dostępny jest na stronie internetowej https://wilanow-palac.pl/warunki_zwiedzania.html , w Kasie Muzeum i szatni Muzeum.
Regulamin dostępu do otwartej sieci Wi-Fi wilanow-hotspot

1. Właścicielem urządzeń sieciowych i dostawcą sygnału jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
2. Za korzystanie z sieci Muzeum nie pobiera opłat.
3. Dostęp do sieci wymaga akceptacji Regulaminu i jest przyznawany na 45 min. Dalsze korzystanie wymaga ponownego połączenia.
4. Muzeum nie gwarantuje:

a)  stałej przepustowości łącza,
b) pokrycia całego terenu Muzeum sygnałem,
c)  nieprzerwanego funkcjonowania sieci.

5. Muzeum zastrzega sobie prawo do rejestrowania informacji mogących służyć do ustalenia tożsamości osób naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu.
6. Użytkownik jest zobowiązany do działań zgodnych z prawem.
7. Zabronione jest:

a)  podejmowanie prób ominięcia zabezpieczeń,
b) dalsze rozpowszechnianie sygnału,
c)  uruchamianie usług serwerowych,
d) działanie niebezpieczne dla sieci.

8. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez pobrane oprogramowanie.
9. Użytkownik we własnym zakresie dba o bezpieczeństwo swojego urządzenia.


2018-05-10
Ogród barokowy na tarasie górnym, fot. W. Holnicki

Co można zobaczyć w parku

Od powstania królewskiej rezydencji w Wilanowie przywiązywano dużą wagę do wyglądu jej otoczenia. Choć kształtowano ją zawsze zgodnie z obowiązującą...

sypialnia_krolowej_baner.jpg

Co można zobaczyć w pałacu

Kiedy w 1676 r. Jan Sobieski przyjął godność królewską i jako Jan III zasiadł na tronie, siedzibą jego dworu stał …

Sypialnia Króla - A. Indyk.jpg

Nowy przewodnik po pałacu wilanowskim dostępny online

Zachęcamy do zwiedzania pałacu wilanowskiego z nowym przewodnikiem „Wilanów Guide”. Wystarczy tylko telefon lub inne urządzenie mobilne z dostępem do …

Przewodniki. Fot. J. Dobrzańska.JPG

Książkowe przewodniki dla najmłodszych – zwiedzaj z nimi pałac, ogrody i rezerwat przyrody Morysin!

Wyrusz całą rodziną na pełne przygód spacery po pałacu, parku i rezerwacie przyrody Morysin! Pomogą Wam w tym książkowe, pięknie …

Wilanow_Przewodnik_PL_okladka_Front_RGB72.jpg

Przewodnik po Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Kieszonkowy przewodnik po historycznej rezydencji królewskiej, pałacu, ogrodach i parku, z licznymi ilustracjami i przykładami dzieł sztuki udostępnianych w muzeum oraz barwnymi opisami życia jego dawnych mieszkańców, poczynając od króla Jana III, jego rodziny i służących mu artystów.

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum w Internecie

Organizator

Partnerzy

Sponsorzy

Idea & Design
Copyright © Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na naszej stronie internetowej oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki cookies mogą Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptują Państwo stosowanie plików cookies. Potwierdzam, że aktualne ustawienia mojej przeglądarki są zgodne z moimi preferencjami w zakresie stosowania plików cookies. Celem uzyskania pełnej wiedzy i komfortu w odniesieniu do używania przez nas plików cookies prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

✓ Rozumiem