PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska
nieslyszacy
PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska

Seria „Muzeologia”

Seria „Muzeologia” prezentuje interdyscyplinarne studia z zakresu muzeologii, rozumianej szeroko jako nauka o współczesnych muzeach, ich filozofii, etyce, misji, metodach działań, praktyce, zadaniach, wykorzystywanych technologiach.

Zainicjowanie serii wydawniczej „Muzeologia” było odpowiedzią na rosnącą potrzebę książek i podręczników w procesie kształcenia, ale także rezultatem powołania w latach 2010–2011 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu „Akademia Zarządzania Muzeum”, realizowanego w 2011 r. przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Redaktorami serii są: prof. Stanisław Waltoś, ówczesny dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Tomasz Makowski – dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie, dr hab. Piotr Majewski, prof. UKSW, dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, prof. Dorota Folga-Januszewska, zastępca dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Seria jest realizowana we współpracy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

 

Ekonomia muzeum. Materiały polsko-brytyjskiej konferencji naukowej, red. Dorota Folga-Januszewska i Bartłomiej Gutowski, „Muzeologia” t. 1,  Kraków 2011, ISBN 97883-242-1600-0

Pierwszy tom serii „Muzeologia” to podsumowanie polsko-brytyjskiej konferencji, która odbyła się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w listopadzie 2011 roku. Wybitni specjaliści reprezentujący polskie muzea oraz jedni z najprężniej działających w obszarze nowej muzeologii eksperci brytyjscy przedstawili, w jaki sposób można obserwować procesy zachodzące wewnątrz instytucji muzealnej, jak należy rzutować je na otoczenie muzeum, tworzyć nowe więzi i  budować programy.

(nakład wyczerpany)


Freda Matassa, Zarządzanie zbiorami muzeum. Podręcznik, „Muzeologia” t. 2, Kraków 2012, ISBN 97883–242–1672–2

Podręcznik autorstwa Fredy Matassy, uznanej ekspertki europejskiej muzeologii, podejmuje temat zarządzania zbiorami i dziedzictwem kulturowym. Publikacja jest wynikiem refleksji autorki nad stale rosnącą potrzebą kształtowania profesjonalnej praktyki w dziedzinie opieki nad obiektami o szczególnym znaczeniu dla kultury i upowszechnieniu związanych z nimi informacji. Ponadto wydawnictwo zostało uzupełnione o pionierską na polskim gruncie redakcję terminów prawniczych, której dokonał doktor Andrzej Drozd. Praca ta pozwoliła na przyjęcie w języku polskim terminów muzeologicznych zgodnych z zapisem obowiązujących aktów legislacyjnych.

(nakład wyczerpany)


Muzea, wystawy, wypożyczenia. Propozycje działań Unii Europejskiej na rzecz mobilności kolekcji w Europie 2005–2008, red. Dorota Folga-Januszewska, „Muzeologia” t. 3, Kraków 2012, ISBN 97883–242–1676–5 

Trzeci tom serii Muzeologia to publikacja wyników prac grupy ekspertów powołanej przez Komisję Europejską w celu zaproponowania rozwiązań i przedstawienia zasad postępowania, które umożliwiłyby znacznie szerszą, mniej kosztowną i otwartą na nieznane dotąd zasoby kultury wymianę wystaw i zbiorów między muzeami europejskimi.

(nakład wyczerpany)Mirosław Borusiewicz, Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum, „Muzeologia” t. 4, Kraków 2012, ISBN 97883-242-1751-9

Pionierska publikacja doktora Mirosława Borusiewicza została poświęcona zmieniającemu się obliczu muzeum, traktowanemu zarówno w sposób holistyczny jak i dynamiczny.  Jest to pierwsza praca, która, jak podaje profesor Dorota Folga-Januszewska, ukazuje związki między filozofią prawa i inicjatywami legislacyjnymi, a statusem i polem działania instytucji muzealnych. W publikacji poruszono temat funkcji pełnionych przez muzea, z wyszczególnieniem tych, które zdaniem autora, będą dominować w niedalekiej przyszłości. Analizy dokonano z uwzględnieniem uwarunkowań gospodarczych i historycznych regionu.

(nakład wyczerpany)


Małgorzata Wrześniak, Florencja – muzeum. Miasto i jego sztuka w oczach polskich podróżników, „Muzeologia” t. 5, Kraków 2013, ISBN 97883-242-2305-3

Publikacja doktor Małgorzaty Wrześniak przedstawia ponad pięćdziesiąt relacji polskich podróżników, którzy odwiedzali Florencję na przestrzeni lat 1540–1825. Wyciągnięte z przepastnych archiwów rękopiśmienne diariusze z podróży autorstwa staropolskich dyplomatów, księży, szlachty i studiującej młodzieży tworzą fascynującą opowieść o mieście, jego mieszkańcach, mecenasach i artystach, a przede wszystkim o tym, jak postrzegali ich nasi rodacy przez trzy stulecia. W książce ukazano także,  jak florencki gust przenikał do świadomości podróżnika oraz jak na niego oddziaływał.

(nakład wyczerpany)Iwona Gredka, Ubezpieczenia dóbr kultury w muzeach i zbiorach prywatnych, „Muzeologia” t. 6, Kraków 2013, ISBN 97883-242-2304-6

Kup teraz w e-sklepie!

Książka autorstwa doktor Iwony Gredki jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym publikacją w całości poświęconą problematyce prawnej ubezpieczeń dóbr kultury w muzeach i zbiorach prywatnych. Prezentowane opracowanie ma charakter prekursorski i wypełnia lukę istniejącą dotychczas w literaturze prawniczej. Zawarta w publikacji analiza prawna instytucji ubezpieczenia dóbr kultury przeprowadzona została w oparciu o praktykę i z uwzględnieniem jej potrzeb. Opracowanie adresowane jest do szerokiego grona odbiorców: muzealników, prywatnych kolekcjonerów, prawników, organizatorów wystaw artystycznych, jak również wszystkich osób stojących przed problemem ubezpieczenia dóbr kultury.

Edukacja w muzeum rzeczywistym i wirtualnym, red. Dorota Folga-Januszewska, Elżbieta Grygiel, „Muzeologia” t. 7, Kraków 2013, ISBN 97883-242-2304-6

Publikacja ta, jako jedna z pierwszych w polskiej literaturze, odnosi się do badań w zakresie neuropoznawczej psychologii percepcji oraz metodologii mediów stosowanych w procesie edukacji. Pozycja ukazała się jako podsumowanie konferencji zorganizowanej w Muzeum Pałacu Króla Jana III  w Wilanowie w marcu 2011 roku.

(nakład wyczerpany)

Raport o stanie edukacji muzealnej. Suplement. Część 1., red. M. Szeląg, „Muzeologia” t. 8,  Kraków 2014, ISBN 97883-242-2619-1

Kup teraz w e-sklepie!

Tom pierwszy raportu składa się z wypowiedzi pracowników muzeów w Polsce na temat edukacji muzealnej. Dyskusja obejmuje takie zagadnienia jak: współpraca wewnątrz muzeów oraz ze szkołami, potrzeba profesjonalizacji edukacji muzealnej, oczekiwania publiczności, poszerzanie pola oddziaływania edukacji, marketing w muzeum czy kwestie bezpośrednio wpływające na jakość edukacji w praktyce muzealnej. Raport uzupełniono wywiadami z dyrektorami warszawskich muzeów i galerii.
Raport o stanie edukacji muzealnej. Suplement. Część 2., red. M. Szeląg, „Muzeologia” t. 9, Kraków 2014, ISBN 978-83-242-2624-5

Kup teraz w e-sklepie!

Tom drugi raportu prezentuje wnioski z dyskusji prowadzonych w środowisku muzealnym po publikacji tomu pierwszego. W raporcie omówiono, tak w sposób teoretyczny, jak i praktyczny, modele edukacji realizowane w polskich muzeach, zagadnienia edukacyjnego wymiaru wystaw, komunikacji, interpretacji oraz partycypacji. Publikację zamyka propozycja rozwoju obecnej i przyszłej kadry muzeów, z uwzględnieniem problematyki wzmocnienia kompetencji i umiejętności muzealników na rzecz pełniejszego wykorzystania potencjału edukacyjnego muzeów w Polsce.Dorota Folga-Januszewska, Muzeum. Fenomeny i problemy, „Muzeologia” t. 10, Kraków 2015, ISBN 97883-242-2690-0

Kup teraz w e-sklepie!

Kolejna, już dziesiąta, pozycja wydana w ramach serii „Muzeolgia”, porusza temat muzealizacji świata na początku XXI wieku, traktując ją jako zjawisko globalne i, jednocześnie, indywidualne. Autorka zwraca przy tym uwagę na przekształcenie definicji „muzeum” w ciągu ostatnich dekad: obecnie ośrodki muzealne postrzegane są jako miejsca całożyciowego kształcenia i społeczno-światopoglądowej refleksji, obejmując swoimi działaniami wszystko to, co stworzyła ziemska natura i wymyślił człowiek. Ta, trzecia już z kolei, fala muzealizacji, jest reakcją na zmiany form komunikacji między ludźmi, zaobserwowane w ciągu ostatnich dekad.


Freda Matassa, Organizacja wystaw. Podręcznik dla muzeów, bibliotek i archiwów, „Muzeologia” t. 11, Kraków 2015, ISBN 97883-242-2726-6

Kup teraz w e-sklepie!

Niniejsza książka jest pierwszym podręcznikiem, adresowanym do muzealników, bibliotekarzy, archiwistów oraz profesjonalnych kolekcjonerów, który w wyczerpujący sposób dostarcza wskazówek, jak z sukcesem zaplanować i zorganizować wystawę. Zawarte w niej rady i zasady oparte są na doświadczeniach międzynarodowej praktyki muzealnej, ale stosowane być mogą do każdego rodzaju przygotowywanej wystawy lub pokazu. Materiał przedstawiono wedle porządku czasowego - od powstania idei wystawy, aż po spuściznę, jaka po niej zostaje.Muzeum w literaturze polskiego modernizmu. Antologia, red. Dorota Kielak, „Muzeologia” t. 12, Kraków 2016, ISBN 97883-242-2765-5

Kup teraz w e-sklepie!

Kolejna, już dwunasta, pozycja wydana w ramach serii „Muzeolgia” to opatrzony komentarzem naukowym zbiór tekstów ukazujących muzea, wraz z ich rolą i specyfiką, w literaturze epoki modernizmu. „Antologia ta (…) wypełnia lukę w naszej kulturze. Nie tylko w ramach historii literatury polskiej, ale także historii sztuki, muzealnictwa, w pewnym sensie – socjologii, a w końcu – historii idei”, jak napisał w recenzji profesor Piotr Mitzner. Niniejszy zbiór tekstów stanowi punkt wyjścia do ciekawej i ważnej dyskusji o przyszłości muzeów, a szerzej, sytuacji kulturowej społeczeństwa.

 


Monika Murzyn-Kupisz, Jarosław Działek, Instytucje muzealne z perspektywy ekonomii kultury, „Muzeologia” t. 13, Kraków 2016, ISBN 97883-242-2747-1

To pierwsza na polskim rynku wydawniczym publikacja łącząca refleksje teoretyczne z zakresu ekonomii muzeów ze szczegółowymi badaniami empirycznymi prowadzonymi na terenie Polski. W publikacji posłużono się zarówno danymi zastanymi, jak i wynikami autorskich badań studiów przypadku. Szczegółowej analizie poddano problem interesariuszy muzeów oraz wartościowania muzeów przez ich szeroko rozumianą publiczność (np. kwestie biletów wstępu do muzeów, podatków, a także wkład muzeów w budowanie i wzmacnianie kapitału społecznego, tak w kontekście lokalnym, jak i regionalnym).

(nakład wyczerpany)Muzea, muzealia, muzealnicy. Ważne rozmowy, red. Paweł Jaskanis, „Muzeologia” t. 14, Kraków 2016, ISBN 978-83-63580-63-6

Muzea, muzealia, muzealnicy. Ważne rozmowy to zbiór refleksji na temat specyfiki i trudów zawodu muzealnika, opublikowany w formie wywiadów przeprowadzonych w relacji „mistrz-uczeń”. Wśród osób, które podzieliły się swoimi przemyśleniami, znajdują się, między innymi, Jerzy Czajkowski, Zofia Gołubiew, Mariusz Hermansdorfer i  Teresa Jabłońska. Pozycja ma za zadanie inspirować adeptów muzealnych, dziennikarzy, muzeologów oraz inne osoby zainteresowane poruszoną tematyką. Książka ukazała się jako rezultat „I Kongresu Muzealników Polskich”, który odbył się w Łodzi w kwietniu 2015 roku.

(nakład wyczerpany)


Muzeum Etyczne. Księga dedykowana profesorowi Stanisławowi Waltosiowi w 85. rocznicę urodzin, red. Dorota Folga-Januszewska, „Muzeologia” t. 15, Kraków 2017, ISBN 97883-242-3070-9

Kup teraz w e-sklepie!

Muzeum etyczne. Księga dedykowana Profesorowi Stanisławowi Waltosiowi w 85. rocznicę urodzin jest skromnym wyrazem podziwu i szacunku, jakim wybitnego profesora prawa, darzy środowisko polskich muzealników. Etyka – jako obszar kluczowy dla funkcjonowania muzeów – była zawsze bliska Jubilatowi. Wszystkie zamieszczone w  publikacji teksty autorstwa wybitnych polskich humanistów i muzealników powstały specjalnie na potrzebę niniejszego tomu, składającego się z trzech części: I – Muzeum: etyka, prawda, praktyka; II – Oczywiście… w Krakowie, III – Miejsca, historie, problemy.

 

Muzeum i zmiana. Losy muzeów narracyjnych, red. Paweł Kowal, Karolina Wolska-Pabian, „Muzeologia” t. 16, Kraków 2018, ISBN 97883-242-3498-1, 978-83-64308-07-9

Kup teraz w e-sklepie!

Tom Muzeum i zmiana. Losy muzeów narracyjnych to prezentacja wyników badań i doświadczeń naukowców, ale też praktyków podejmujących kwestię współczesnego muzealnictwa historycznego w Polsce w ujęciu narracyjnym. Jego wyjątkowość polega na interdyscyplinarności podejść poszczególnych autorów. Czytelnik znajdzie tu teksty zawierające muzeologiczne, historyczne, socjologiczne, politologiczne oraz psychologiczne aspekty problemu tworzenia i funkcjonowania muzeów narracyjnych.
Muzeum bezpieczne, red. Hanna Jędras, Paweł Jaskanis, „Muzeologia” t. 17, Kraków 2018, ISBN 97883-242-3314-1, 978-83-66104-08-2

Kup teraz w e-sklepie!

Publikacja ta porusza, w sposób szeroki i kompleksowy, zarówno zagadnienia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa publiczności i pracownikom muzeów, jak i bezpieczeństwa fizycznego i konserwatorskiego zbiorów: oba cele można osiągnąć jednocześnie dzięki integracji większości środków prewencji na każdym z możliwych poziomów analizy zagrożeń, przewidywaniu ryzyka, zastosowaniu środków wspomagających. Niniejsza książka ma na celu pomóc pracownikom muzeów oraz ekspertom w dziedzinie ochrony i ratowania dziedzictwa kulturowego w ocenie istniejących rozwiązań, ich weryfikacji i opracowaniu dostosowanych do nowoczesnego świata planów prewencji i systemów bezpieczeństwa.


Extended Museum in its milieu, red. Dorota Folga-Januszewska, „Muzeologia” t. 18,  Kraków 2018. ISBN 97883-242-3413-4, 97883635-8095-7

Kup teraz w e-sklepie!

Wydawnictwo Extended Museum in its milieu jest rezultatem pierwszego międzynarodowego seminarium z cyklu „Planowanie muzeum w otoczeniu”, organizowanego przez ICOM Europa i ICOM Polska, które odbyło się w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w maju 2017 roku. Praca zbiorowa pod redakcją profesor Doroty Folgi-Januszewskiej składa się z 19 artykułów i dwóch  dokumentów (rezolucji ICOM oraz deklaracji UNESCO). Publikacja jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym, i jednym z niewielu na rynku międzynarodowym,  opracowaniem dotyczącym tzw. muzeum rozszerzonego.W wydawnictwie  poruszono, zarówno w kontekście teoretycznym, jak i praktycznym, tematy takie jak odpowiedzialność muzeów za krajobraz czy złożoność relacji między muzeami, a ich kulturowym i społeczno-ekonomicznym otoczeniem. Książka wydana w języku angielskim.


Katarzyna Jagodzińska, Nowe miejsca nowej sztuki w Europie Środkowej, „Muzeologia” t. 19, Kraków 2019, ISBN 97883-242-3523-0, 978-83-66104-08-2

Kup teraz w e-sklepie!

Nowe miejsca nowej sztuki… to zbiór wywiadów przeprowadzonych przez doktor Katarzynę Jagodzińską z dyrektorami i kuratorami wybranych muzeów i centrów sztuki, a także z kolekcjonerami i badaczami z Czech, Polski i Węgier, na temat zmian, jakie zachodzą w instytucjach kultury Europy Środkowej w ostatnich dekadach, w odniesieniu do tzw. boomu muzealnego. W publikacji zwrócono szczególną uwagę na zmianę kontekstu, zarówno fizycznego, jak i społeczno-ekonomicznego, w którym przyszło muzeom, centrom sztuki i galeriom funkcjonować, uwzględniając jednocześnie historyczne uwarunkowania naszego regionu.Museums and Identities. Planning an Extended Museum, red. Dorota Folga-Januszewska, Martina Lehmannová, Jasna Gaburová, Elke Kellner, Paweł Jaskanis, Muzeologia” t. 20, Warszawa 2019, ISBN 978-83-66104-22-8, 978-83-66104-25-9, 978-83-66104-27-3, 978-83-66104-28-0

Kup teraz w e-sklepie!

Publikacja dostępna także jako e-book.  

Kolejna, już dwudziesta, pozycja wydana w ramach serii „Muzeologia” to zbiór różnorodnych, refleksji na temat kondycji współczesnych ośrodków muzealnych, ich rozwoju, znaczenia w kontekście społecznym, stojących przed nimi wyzwań oraz ich wpływu na otoczenie. Niniejsza publikacja, będąca aktualnym głosem europejskich specjalistów z dziedziny muzeologii, porusza w nowatorski sposób zagadnienia roli muzeów, nie uciekając przy tym od tematów takich jak ekonomika kultury czy partycypacja społeczna w rozwoju muzeum. Wydawnictwo Museums and Identities. Planning an Extended Museum  jest rezultatem międzynarodowej konferencji, która miała miejsce w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w listopadzie 2018 roku. Publikacja powstała dzięki współpracy Muzeum Króla Jana III w Wilanowie z Muzeum Narodowym w Kielcach, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK oraz Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. Książka ukazała się pod patronatem komitetów narodowych Międzynarodowej Rady Muzeów: ICOM Austria, ICOM Czechy, ICOM Polska oraz ICOM Słowacja. Książka wydana w języku angielskim.


Mirosław Borusiewicz, Semiotyka muzeum. Rola i znaczenie języka w pragmatyce muzealnej, red. Dorota Koman, „Muzeologia” t. 21, Warszawa 2020, ISBN 978-83-66104-53-2, 978-83-66104-46-4, 978-83-66104-48-8, 978-83-66104-49-5

Kup teraz w e-sklepie!

Niewielka rozmiarami, ale pokaźna w treści monografia bardzo znanego i zasłużonego muzealnika dr. Mirosława Borusiewicza z pewnością zainteresuje wiele osób z szeroko pojętego świata kultury. Książka stanowi refleksję nad muzeum jako wielowymiarowym, skierowanym do publiczności „komunikatem”. Zastosowanie semiotyki do sfery muzealnictwa, mimo że spotykane w piśmiennictwie zagranicznym, do tej pory z oporami przyswajane było w polskiej muzeologii. Prekursorem na tym polu jest właśnie Autor omawianej publikacji.
Publikacja została zrealizowana przez wydawnictwo Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie we współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.


Słownik encyklopedyczny muzeologii, redakcja: André Desvallées i François Mairesse, redakcja naukowa wydania polskiego: Dorota Folga-Januszewska, przekład z języka francuskiego Katarzyna Bartkiewicz we współpracy z Dorotą Folgą-Januszewską, „Muzeologia” t. 22, Warszawa 2020, ISBN 978-83-66104-41-9.

Świat muzeów nigdy wcześniej nie odgrywał tak istotnej roli jak w ciągu ostatnich lat, zarówno z punktu widzenia opieki nad dziedzictwem, rozwoju gospodarczego, jak i działań społecznych. Muzeum przeszło przez proces odnowy, powstały nowe koncepcje jego funkcjonowania, architektury, przestrzenie, nowe technologie.  Muzeum jest dzisiaj w tym samym stopniu instytucją badawczą, miejscem przechowania zbiorów i edukacji, ma istotne znaczenie w rozwoju ekonomicznym i budowie spójności społeczeństwa. Muzeologia zaś jest obszarem badań i krytycznej refleksji nad fenomenem muzeum w całej jego różnorodności, jako jednego z najważniejszych zagadnień społecznych. Prezentowany słownik encyklopedyczny jest opracowaniem, które pomaga zrozumieć świat muzeologii i obszar muzealny – służy temu 21 artykułów tematycznych oraz prawie 500 krótszych haseł poświęconych muzeum, zbiorom, zarządzaniu, wystawom i dziedzictwu. 


Katarzyna Szymańska, Muzeum sportu depozytariuszem idei kalokagatii, „Muzeologia", t. 23,  we współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2022, ISBN 978-83-66104-87-7, 978-83-64889-49-3, 978-83-66104-97-6, 978-83-64889-52-3

Dr Katarzyna Szymańska w swojej książce porusza zagadnienia dotyczące związków  zachodzących między starogreckim pojęciem kalokagatii, a szeroko pojmowanym obszarem muzealnym, oraz wpływu tych związków na współczesne muzealnictwo sportowe. Autorka z precyzją i starannością przeprowadziła wnikliwą analizę źródeł i zjawisk, by uświadomić czytelnikowi skalę i pokazać procesy  przenikania starogreckich pojęć do średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej kultury europejskiej. Osiągnięcie założonego celu zawdzięcza nie tylko wspomnianej wyżej, właściwej metodzie pracy, ale też interdyscyplinarnemu podejściu do tematu z uwzględnieniem studiów z dziedziny historii, filozofii, teologii, historii prawa, literaturoznawstwa, językoznawstwa, wiedzy o teatrze i medycyny. Jest to pierwsza książka w polskiej literaturze muzealnej poświęcona problematyce muzealnictwa sportowego.


Dorota Folga-Januszewska, Emocjoneum. Muzeum jako instytucja emocji, „Muzeologia", t. 24, Warszawa 2022, ISBN 978-83-66104-95-2, 978-83-66104-96-9

Publikacja profesor Doroty Folgi-Januszewskiej stanowi niezwykle ważny głos w dyskusji o roli emocji w działalności i kształtowaniu nowoczesnego muzeum, kierunkach jego rozwoju oraz rozszerzających się obszarach oddziaływania, które, jak wykazała Autorka, poprzez liczne nawiązania do kultury antycznej, przywołania i analogie, w dużej mierze są powrotem do początków idei muzeów i pierwszych form ich działalności. Muzea obok gromadzenia, ochrony i eksponowania zbiorów wypełniają różnorodne funkcje społeczne, odgrywając znaczącą rolę w budowaniu więzi z ludźmi i licząc się z ich doświadczeniem. Nowe role muzeów początku XXI wieku, odkrywają kolejne obszary praktycznych rozwiązań funkcjonowania instytucji kulturalnych w społeczeństwie, przygotowują grunt dla struktur społecznych m.in. ułatwiają komunikację międzyludzką, pomagają zrozumieć siebie w otaczającym nas środowisku, naszą przeszłość i jej wpływ na nasze życie.

„Archeolodzy polscy wobec nazizmu i stalinizmu”, red. Paulina Florjanowicz „Muzeologia” t. 25, Warszawa 2023, ISBN 978-83-965839-2-5

Kup teraz w e-sklepie!

Rozprawa jest pierwszą próbą tak wyczerpującego przedstawienia postaw wybranej grupy czołowych archeologów polskich z lat 1939–1956 wobec totalitaryzmu nazistowskiego i stalinowskiego. Jak zauważa autorka dr Paulina Florjanowicz – Polska i jej obywatele doświadczyli grozy, zarówno nazizmu, jak i komunizmu. Ważna jest nie tylko rekonstrukcja dziejów badanej dyscypliny w tym okresie, ale i ujęcie komparatystyczne, prezentujące postrzeganie przez polskich archeologów ideologii rządzących zarówno w Berlinie, jak i w Moskwie.

2020-04-14
Okładka książki: Zbiór dla kuchmistrza tak potraw jako ciast robienia wypisany roku 1757 dnia 24 lipca

Seria wydawnicza „Monumenta Poloniae Culinaria”

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wydaje źródła i opracowania dotyczące staropolskiej kuchni i kultury stołu, we współpracy z dr. hab. Jarosławem Dumanowskim, profesorem w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, założycielem Centrum Badań nad Historią i Kulturą Wyżywienia (Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego).

44_silva rerum logo_m.jpg

Seria wydawnicza „Silva Rerum”

Wilanowska „Silva Rerum” to seria, która w popularnej formie udostępnia wyniki badań naukowych i przybliża bogactwo kultury staropolskiej. Z tych opowieści wyłania się fascynujący obraz Rzeczypospolitej Obojga Narodów na tle nowożytnej Europy.

silva_Popiolek_okladka_M-RGB.jpg

Nowe książki wilanowskie

Zachęcamy do lektury książek wydawanych przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, które wyróżniają się nie tylko ciekawą treścią, ale też piękną formą graficzną i ilustracjami. Oto tylko niektóre z nich

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum w Internecie

Organizator

Partnerzy

Sponsorzy

Idea & Design
Copyright © Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na naszej stronie internetowej oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki cookies mogą Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptują Państwo stosowanie plików cookies. Potwierdzam, że aktualne ustawienia mojej przeglądarki są zgodne z moimi preferencjami w zakresie stosowania plików cookies. Celem uzyskania pełnej wiedzy i komfortu w odniesieniu do używania przez nas plików cookies prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

✓ Rozumiem